ކ. މާލެ
|
9 ޖުލައި 2017 | އާދީއްތަ 02:35
ރައީސް ޓްރަމްގެ ގޮނޑިކޮޅުގައި އިވަންކާ އިށީނދެވަޑައިގަތީ އިންޑޮނީޝިއާގެ ލީޑަރާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ޓްރަމްޕް ވަޑައިގަތުމުން
ރައީސް ޓްރަމްގެ ގޮނޑިކޮޅުގައި އިވަންކާ އިށީނދެވަޑައިގަތީ އިންޑޮނީޝިއާގެ ލީޑަރާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ޓްރަމްޕް ވަޑައިގަތުމުން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޖީ20 ސަމިޓް
ޖީ20 ސަމިޓް: ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ ގޮނޑިކޮޅުގައި އަންހެން ދަރިކަނބަލުން އިށީންނަވައިފި
 
ބައެއް މީހުންވަނީ އިވަންކާއަކީ އިންތިޚާބު ކުުރެވިފައިނުވާ ބޭކަނބަލެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ ފާޑުކިޔާފަ
 
ސަމިޓަށް ހާޒިރުވި ރަޝިއާގެ މަންދޫބަކުވަނީ އިވަންކާ ޓްރަމްޕް އެ ސެޝަންގައި އިންނެވި ފޮޓޯއެއް ޓްވީޓް ކުރައްވައި ފަހުން ޑިލީޓް ކުރައްވާފަ
 
ރައީސް ޓްރަމްގެ ގޮނޑިކޮޅުގައި އިވަންކާ އިށީނދެ ވަޑައިގަތީ އިންޑޮނީޝިއާގެ ލީޑަރާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ޓްރަމްޕް ވަޑައިގަތުމުން

ޖީ20 ސަމިޓްގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްދިޔަ ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕަށް ޚާއްސަކުރެވިފައި ހުރި ގޮނޑިކޮޅުގައިި ދަރިކަނބަލުން އިވަންކާ ޓްރަމްޕް އިށީނދެވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

މިކަން ހިނގާފައިވަނީ ރައީސް ޓްރަމްޕް، އިންޑޮނީޝިއާގެ ރައީސް ޖޯކޯ ވިޑޯޑޯއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަގުތުއެވެ.

އިވަންކާ އަކީ ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ އެޑްވައިޒަރެއްކަަމަށްވާއިރު، ލީޑަރުން ވަޑައިނުގަންނަވާ ހާލަތްތަކުގައި އެތަންތަން ފުރުއްވަނީ އިސްފަންތީގެ އޮފިޝަލުންނެވެ.

ވިޑޯޑޯއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގެންތާ އިރުކޮޅެއްފަހުން ރައީސް ޓްރަމްޕްވަނީ އެނބުރި ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ގޮނޑިކޮޅު ހުރީ އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރުގެ ގޮނޑިކޮޅާއި ޗައިނާގެ ރައީސްގެ ގޮނޑިކޮޅާ ދެމެދުގައެވެ.

އެފްރިކަން މައިގްރޭޝަނާއި ސިއްހަތުގެ ނަމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއަ ސެޝަންގައި ރައީސް ޓްރަމްޕް ނުކުމެ ވަޑައިގަތުމުން އެ ގޮނޑިކޮޅުގައި އިށީންނެވި އިވަންކާ ސެޝަންގެ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ.

ސަމިޓަށް ހާޒިރުވި ރަޝިއާގެ މަންދޫބަކުވަނީ އިވަންކާ ޓްރަމްޕް އެ ސެޝަންގައި އިންނެވި ފޮޓޯއެއް ޓްވީޓް ކުރައްވައި ފަހުން ޑިލީޓް ކުރައްވާފައެވެ.

ބައެއް މީހުންވަނީ އިވަންކާއަކީ އިންތިޚާބު ކުުރެވިފައިނުވާ ބޭކަނބަލެއްކަމާއި އަދި ފެޝަން ބްރޭންޑެއްގެ ވެރިޔަކު ޑިޕްލޮމެޓިކް އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އިށީންނެވުމުން އިވަންކާގެ ހައިސިއްޔަތާމެދު ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

އަނެއްބަޔަކުވަނީ މީގެ ދެ ހަފްތާ ކުރިން އެކަަމަނާ "ސީޔާސީ ކަންކަމުން ބޭރުގައި ހުންނެވުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާކަމަށް" އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވުމަށްފަހު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިންނެވުމުން ފާޑުކިޔާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި