ކ. މާލެ
|
8 ޖުލައި 2017 | ހޮނިހިރު 20:01
ޓިއުބްލައިޓްގެ ޕޯސްޓަރެއް
ޓިއުބްލައިޓްގެ ޕޯސްޓަރެއް
ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ
ޓިއުބްލައިޓް
"ޓިއުބްލައިޓް" ކާމިޔާބުތަ؟
 
ޓިއުބްލައިޓްއަށް 15 ދުވަހުން ލިބުނީ 114.5 ކުރޯޑް ރުޕީސް

ސަލްމާން ޚާންގެ "ޓިއުބްލައިޓް" ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ފިލްމަށް ވަނީ ހީކުރި ވަރަށްވުރެ ދަށް އާމްދަނީއެއް ލިބިފައެވެ.

"ޓިއުބްލައިޓް" ރިލީޒްކުރިތާ މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް ވަނީ 14 ދުވަސް ވެފައެވެ. މިހާތަނަށް އެ ފިލްމު ސިނަމާތަކުގައި އަޅުވައިގެން ލިބިފައިވަނީ 114.5 ކުރޯޑް ރުޕީސްއެވެ.

"ޓިއުބްލައިޓް" ސިނަމާތަކަށް އައިތާ ދެ ތިން ދުވަސްތެރޭގައިވެސް އެ ފިލްމަށް މާރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ނުލިބުނެއެވެ. ގިނަ މީހުން އުއްމީދުކޮށްގެން ތިބީ 3 ދުވަސް ތެރޭގައި މަދުވެގެން 100 ކުރޯޑް ރުޕީސް ލިބޭނެކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޓްރޭޑް އެނަލިސްޓް ތަރަން އާދާޝް ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ "ޓިއުބްލައިޓް" އަށް އެންމެ ދުވަހަކުވެސް 30 ކުރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައި ނުވާކަމަށާއި އެއީ ހައިރާންވާންޖެހޭކަމެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. "ޓިއުބްލައިޓް" ކުޑަ އީދާ ދިމާކޮށް ސިނަމާތަކަށް ގެނައީވެސް ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ހޯދުމަށެވެ. ނަމަވެސް އިންޑިއާގައި "ޓިއުބްލައިޓް" ބަލަން ދާނެ އިތުރު މާ ގިނަ ބަޔަކު ނުވިއެވެ. ތަޖުރިބާކާރުން ބުނާގޮތުގައި އެ ފިލްމު ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައިވެސް ދާނީ ދަށަށެވެ.
"ޓިއުބްލައިޓް" އެޅުވުމުގެ ކުރިން އެ ފިލްމަށް ވަނީ ފާޑު ކިޔުންތައްވެސް އަމާޒު ވެފައެވެ.  ފާޑުކިޔުންތެރިން ވަނީ ފިލްމު ބަލަން ވަންނަ ހިތް ނުވާ ވަރަށްވަނީ އެ ފިލްމަށް މަލާމާތް ކޮށްފަ އެވެ. ފަހަރެއްގައި އެއީ "ޓިއުބްލައިޓް" ކާމިޔާބު ފިލްމަކަށް ނުވި ސަބަބަކަށްވެސް ވެދާނެއެވެ.

މިއަހަރު ނިކުތް ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން  ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރި މި ފިލްމަށް އެހާބޮޑު ސަޕޯޓެއް ނުލިބުނު ސަބަބުތަކެއް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން ޓްރޭޑް އެނަލިސްޓުން "ޓިއުބްލައިޓް" ކާމިޔާބު ނޫން ކަމަށް ބުނާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ފިލްމުގެ ސްކްރިޕްޓް އެހާ ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތުން ހިމެނެ އެވެ. އެއް ސީނުން އަނެއް ސީނަށް ބަދަލުވާއިރު ފިލްމުގައި ދެން ވަނީ ކިހިނެއްކަމެއް ނޭގެއެވެ. ފިލްމުގެ ޑައިލޮގްތަކަށްވުރެ ޑްރާމާބައި ބޮޑުކަމަށް އެނަލިސްޓުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ފިލްމުގެ ސީންތަކުގައި ފޭކް އެމޯޝަންސް ހުރިކަމަށާއި އަސްލު އިހުސާސްތައް ދެއްކުމަށް އުނދަގޫވާ ކަން ދޭހަވާކަމަށް އެނަލިސްޓުން ބުނެފައިވެއެވެ. މިސާލަކަށް ޒޫޒޫ އޭނާގެ ހަޔާތުގެ ވާހަކަ ސަލްމާނަށް ކިޔައިދޭން ފަށައިގަންނަ ސީނަކީ ކުއްލިއަކަށް އޭނާ ސަލްމާން އާއި ދިމާވާތަނުން ކިޔައިދޭން ފަށާ ސީން ކަމަށް ވުމުން ދެސީންބަދަލުވަމުން އަންނަ އިރު ނުގުޅޭ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ޒޫޒޫ ރޯ މަންޒަރަކީ އޭގައި އަސްލު ނުދެއްކުނު މަންޒަރެއްކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

"ޓިއުބްލައިޓް" ގެ އެންމެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއަކީ އެހާ ރަނގަޅު ޓްރެއިލާއެއް ނުނެރެވުންކަމަށް އެނަލިސްޓުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ފިލްމުން އާންމުންނަށް ދޭން ބޭނުންވި މެސެޖް ނުދެވުނުކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

"ޓިއުބްލައިޓް" އެޅުވުމުގެ ކުރިން ސަލްމާން ޚާން ބުނެފައިވަނީ ފިލްމުން ވަރަށް ރަނގަޅު މެސެޖެއް އާންމުންނަށް ލިބޭނެކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ މެސެޖެއް ނުލިބޭކަމަށް އެނަލިސްޓުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"ޓިއުބްލައިޓް" ސިނަމާތަކަށް އައުމުގެ ކުރިން ވަނީ ފިލްމުގެ ސެޓެލައިޓް އަދި މިއުޒިކް ރައިޓްސް ވިއްކާލައިގެން ވަނީ 150 ކްރޯޑު ރުޕީސް ފައިދާއެއްލިބިފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސިނަމާތަކަށް "ޓިއުބްލައިޓް" އައުމުން ފިލްމު ނުހިނގުމުގެ ސަބަބުން ސިނަމާތަކާއި ޑިސްޓްރިބިއުޓަރުންނަށް ވަނީ ގެއްލުން ވެފައިކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ސަތޭކަ ކުރޯޑް ރުޕީސް އިން އުފެއްދި "ޓިއުބްލައިޓް" އަށް މިހާރު ވަނީ އެ ފިލްމު އުފެއްދުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު ލިބިފައެވެ.

އެހެން ކަމުން "ޓިއުބްލައިޓް" އަކީ ކާމިޔާބު ފިލްމެއް ކަމަށް ބުނެވޭނެ ޖާގަ އެބައޮތެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ފިލްމަކަށް ހީކުރިވަރަކަށް ކާމިޔާބެއް ނުލިބުނެވެ.

 

=

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
13%
88%
0%
ކޮމެންޓް