ކ. މާލެ
|
30 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 16:48
އެސްޓީއޯ ހެޑް އޮފީސް
އެސްޓީއޯ ހެޑް އޮފީސް
ރާއްޖެއެމްވީ
އެސްޓީއޯގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރު
އެސްޓީއޯގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެގޮތުގައި 4.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ
 
ޓެކުހަށް ކެނޑުމަށްފަހު، މި ކުއާޓަރުގެ ސާފު ފައިދާގެގޮތުގައި ވަނީ 368 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައި
 
ޓެކްސްއަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން މިކުއާޓަރުގެ ސާފު ފައިދާއަކީ 436 މިލިއަން ރުފިޔާ
 
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އިތުރުކުރެވުމާއެކު ޖުމްލަ ފައިދާގެގޮތުގައި 809 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)ގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 4.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު އެސްޓީއޯއިން ވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ރިޕޯޓް، ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓްގައި އާއްމުކޮށްފައެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 4.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. މިއީ އޭގެ ކުރީ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރާ އަޅައިބަލާއިރު 10 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއްކަން ފާހަގަކޮށް އެސްޓީއޯއިން ބުނީ، ކުންފުނިން ކުރަމުން ގެންދާ އެހެނިހެން ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރައި މި ވިޔަފާރިތަކުން ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު ވިޔަފާރި ކަމަށްވާ ތެލުގެ އަގަށް އައި ބަދަލާއެކު، މިދިޔަ އަހަރުގެ ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރާ އަޅައިބަލާއިރު އާމްދަނީ ވަނީ 3 އިންސައްތައިން ދަށްވެފައި ކަމަށް ވެސް އެސްޓީއޯއިން ބުނެއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ ކުންފުނީގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީ އިތުރުކުރެވުމާއެކު ޖުމްލަ ފައިދާގެގޮތުގައި 809 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއީ އޭގެ ކުރީ ކުއާޓާރާ އަޅައިބަލާއިރު 19 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއްކަމަށާއި، ޖުމްލަ ފައިދާ އިތުރުވުމާއެކު، ހިންގުމުގެ ފައިދާގެގޮތުގައި ވަނީ 503 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެސްޓީއޯއިން ބުނީ، ޓެކްސްއަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން މިކުއާޓަރުގެ ސާފު ފައިދާއަކީ 436 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށާއި، ޓެކުހަށް ކެނޑުމަށްފަހު މި ކުއާޓަރުގެ ސާފު ފައިދާގެގޮތުގައި ވަނީ 368 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައި ކަމަށެވެ. މިއީ އޭގެ ކުރީ ކުއާޓަރާ އަޅައިބަލާއިރު 37 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް ކަަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެއެވެ. އަދި މީގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ކުންފުނިން ކުރަމުން ގެންދާ ވިޔަފާރިތައް ރަނގަޅުކުރެވި ޖުމްލަ ފައިދާ އިތުރުކުރެވިފައިވުމާއި، އަދި ހިންގުމުގެ ޚަރަދު އޭގެ ކުރީ ކުއާޓާރާ އަޅައިބަލާއިރު ދަށްކުރެވިފައިވުން ކަމަށެވެ.

އެސްޓީއޯގެ ހިއްސާއަށް ބަލާއިރު، ފާއިތުވި ކުއާޓަރުގައި ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ވަނީ އެންމެ މަތިން 1450ރ. އަދި އެންމެ ދަށުން 1200ރ. ގައި ޓްރޭޑްކުރެވިފައެވެ. ފާއިތުވި ކުއާޓަރުގައި ޖުމްލަ 56 ހިއްސާ މުއާމަލާތުކުރެވިފައިވާއިރު، އެސްޓީއޯގެ މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން އުޅެނީ 1735 މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ ހުރީ 327ރ. ގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ކުއާޓަރުގައި އެސްޓީއޯގެ ބޯޑުން ވަނީ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ނިންމާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފެނަކައިން އެސްޓީއޯއަށް ލިބެންހުރި ފައިސާއާމެދު ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވި، އެކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން، ބައެއް މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތައްވެސް އަޅާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް