ކ. މާލެ
|
25 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 07:49
މާލެ ސިޓީ
މާލެ ސިޓީ
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ސްޓެލްކޯ
މިއަދު މާލޭގެ ހަތަރު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ!
 
މިއަދު ކަރަންޓު ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ

މިއަދު މާލޭގެ ހަތަރު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބުނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ދެ ވަގުތެއްގައި ހަތަރު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓު ކެނޑުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ކަރަންޓު ކެނޑޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކޮށްފައިވަނީ ކަރަންޓު ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީއެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ހެނދުނު 10:00 އިން 11:30 އަށް ގަލޮޅުގެ ރެހެންދި ހިނގުމާއި، އަމީނީމަގު އަދި ބުރުޒުމަގާއި، ރާދަފަތި ހިނގުމުގެ އިތުރުން ލޮނުޒިޔާރަތްމަގު ސަރަހައްދުން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ހަމަ އެ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި މާފަންނުގެ ކަނބާއައިސަރަނި ހިނގުމާއި، ބުރުޒުމަގު އަދި ޝަހީދު އަލީ ހިނގުމުން ވެސް ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މެންދުރު 1:00 އިން 2:30 އަށް ގަލޮޅު އަދި ހެންވޭރުގެ މަޖީދީމަގާއި، ޝަބުނަމް މަގާއި، ކަރަންކާމަގާއި، އަބަދަށްފެހި މަގުގެ އިތުރުން، ހަދީބީމަގާއި ސޯސަން މަގުން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭއިރު ހަމަ އެވަގުތުގެ ތެރޭގައި މައްޗަންގޮޅީގެ ޗާންދަނީ މަގާއި، އިސްކަންދަރު މަގު އަދި ދެވިނަ މަގާއި، ނިކަގަސްމަގުގެ އިތުރުން ދިލްބަހާރު މަގުން ވެސް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިދާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ މި ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް މައާފަށް އެދިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް