ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 22:18
ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީ އަހުމަދު ޝަރީފު
ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީ އަހުމަދު ޝަރީފު
ސްޓެލްކޯ
ކަރަންޓު ލޯޑު
ވާރޭ ވެހުމާއި ގުޅިގެން ކަރަންޓު ލޯޑު ދަށްވެއްޖެ
 
ޕީކް ވުމުގެ ސަބަބުން 4 ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓު ކެނޑުނު
 
ހޯމަ ދުވަހު ކަރަންޓު ލޯޑު 102 މެގަވޮޓަށް އަރާފައިވޭ

މީރޭ ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން މިހާރު ކަރަންޓު ލޯޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަވެފައިވާކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ޝަރީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އާދަޔާ ޚިލާފަށް ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން މާލެ ސަރަހައްދުގެ ޕަވަރ ޔޫސޭޖް ވަނީ ޕީކަށް ގޮސްފައެވެ. ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ޕީކްލޯޑް 102 މެގަވޮޓަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ 115 މެގަވޮޓާ 120 މެގަވޮޓާ ދެމެދުގައި ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގެ ގާބިލުކަން ސްޓެލްކޯގައި އެބަހުރި ކަމަށެވެ. މިއަދު އާދަޔާ ޚިލާފަށް ހޫނު ގަދަވެ، ޕީކަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ހޯމަ ދުވަހު އާދަޔާ ޚިލާފަށް ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް މިފަދަ ތަޖުރިބާތަކެއް ކުރަންޖެހިދާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރި ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން 86 އަށް ލޯޑު ދަށްވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިވަގުތުގައި އާންމުކޮށް ލޯޑު ހުންނަނީ 93 ގައި ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުވެސް ވިއްސާރަވާނެކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި، ވިއްސާރަވެއްޖެނަމަ ކަރަންޓު އުފައްދާ މިންވަރު ކުޑަވާނެ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަރީފް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ހޯމަ ދުވަހު ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ 4 ވަރަކަށް ސަރަހައްދުން ކަރަންޓު ކެނޑުނުކަމަށެވެ. އެއީ ޓްރާންސްފޯމާގައި ހުރި ކެޕޭސިޓީއަށްވުރެ އިތުރަށް ކަރަންޓު ބޭނުންކުރުމުން ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ދުވަސްވަރު ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ކަރަންޓު އުފައްދާ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާތީ ކަރަންޓު އިގްތިސާދުކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. ކޮންމެހެން ބޭނުންކުރަންނުޖެހޭ އާލާތްތައް މި ދުވަސްވަރު ބޭނުންނުކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
33%
0%
0%
33%
33%
0%
ކޮމެންޓް
25 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 05:30
އިއާދަ
މިދިޔަ 5 އަހަރުގައި މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއާދަ ކިރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދިފައިވަނީ ކިހާވަރެއްބާ؟ ޑީސަލަށް ބަރޯސާވުން ކުޑަކޮށް އެހެން ގޮތްތައް ހޯދަންޖެހޭ.