ކ. މާލެ
|
7 ޖުލައި 2017 | ހުކުރު 19:46
ރައީސް ޓްރަމްޕް އާއި ރައީސް ޕޫޓީން ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް ޓްރަމްޕް އާއި ރައީސް ޕޫޓީން ބައްދަލުކުރެއްވުން
ދި ގާޑިއަން
ޖީ20 ސަމިޓް
ޖީ20 ސަމިޓް: ޓްރަމްޕާއި ޕޫޓިން ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
މިއީ މި ދެ ރައީސުންގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުކުރެއްވުން

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕާއި، ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕޫޓިން ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

 

މީގެ ކުރިން އެކި ފަހަރުމަތިން، ފޯނުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި ވީނަމަވެސް، މިއީ މި ދެ ރައީސުންގެ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުމެވެ.

 

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޖީ-ޓުވެންޓީ ސަމިޓުގައި ޓްރަމްޕާއި ޕޫޓިން ބައްދަލުކުރައްވާފައިވާއިރު، މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަންކަމުގެ ތަފްޞީލް އަދި އެއްވެސް ޤައުމަކުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

 

ރަސްމީ ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ކުރިން، ފޮޓޯނަގައި، ވީޑިއޯ ކުރުމަށް މީޑީއާއަށް ފުރުސަތު ދިން ވަގުތު ދެބޭފުޅުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ދެބޭފުޅުންވެސް ވަނީ އެއްބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކާއި ބައްދަލުވުމުން އުފާކުރައްވާކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

 

އެ ވަގުތުކޮޅު ގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، ރައީސް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ، ކުރިން (ފޯނުން) ދެބޭފުޅުންނަށް މުހިއްމު ވާހަކަފުޅުތަކެއް ދެކެވިފައިވާ ކަމަށާ، މިއަދު ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ފެށިގެން މިދާ މަޝްވަރާތަކަކީ ކުރިއަށްއޮތްތާ ދެމިގެންދާނެ މަޝްވަރާތަކަކަށް ވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ސަބަބުން ދެ ޤައުމަށްވެސް ކަންތައްތަކެއް ފަހިވެގެން ދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

 

ޕޫޓިން ވިދާޅުވީ ދެ ރައީސުންނަށް މީގެ ކުރިން ފޯނުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ ވާހަކަ ނޫން ކަމަށެވެ.

 

އެމަނިކުފާނުވެސް ވިދާޅުވީ، މި ބައްދަލުކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން ވަރަށް އުފާ ކުރައްވާ ކަމަށާ، މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ސަބަބުން ދެ ޤައުމަށްވެސް ފައިދާތަކެއް ވެގެންދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

 

ނިމިގެންދިޔަ އަހަރު އެމެރިކާގައި ބޭއްވި ރިޔަސީ އިންތިޚާބަށް ރަޝިއާއިން ނުފޫޒުފޯރުވައި، އިންތިޚާބީ ސިސްޓަމްތައް ހެކު ކުރިކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކައާއި ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިން ކުރި ސުވާލުތަކަށް ދެ ރައީސުންވެސް ސަމާލުކަން ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

 

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކުރިއަށްދާ މަޝްވަރާތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދެ ޤައުމުންވެސް ފަހުން މީޑިއާއަށް ހާމަ ކުރާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް