ކ. މާލެ
|
7 ޖުލައި 2017 | ހުކުރު 12:17
 ގަތަރަށް ކޮށްފައިވާ ޑިމާންޑްތަކަށް ދިން މުހުލަތު ޖުލައި މަހުގެ ދެވަނު ދުވަހު ހަމަވުމާއެކު އިތުރު 48 ގަޑިއިރުވަނީ ދީފައިވޭ
ގަތަރަށް ކޮށްފައިވާ ޑިމާންޑްތަކަށް ދިން މުހުލަތު ޖުލައި މަހުގެ ދެވަނު ދުވަހު ހަމަވުމާއެކު އިތުރު 48 ގަޑިއިރުވަނީ ދީފައިވޭ
އަލްޖަޒީރާ
ގަތަރުގެ މައްސަލަ
ގަތަރުގެ މައްސަލައަށް އެއްމަސް އަދި ހައްލެއް ނުފެނޭ
 
ގަތަރަށް ކޮށްފައިވާ ޑިމާންޑްތަކަށް ދިން މުހުލަތު ޖުލައި މަހުގެ ދެވަނު ދުވަހު ހަމަވުމާއެކު އިތުރު 48 ގަޑިއިރުވަނީ ދީފައިވޭ
 
ސައުދީއާއެކު ހަތަރު ގައުމަކުންވަނީ ގަތަރަށް 13 ޑިމާންޑެއް ހުށަހަޅާފަ
 
ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލަފައިވަނީ ޖޫންމަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު

ޓެރެރިޒަމަށް ވާގިވެރިވެދޭކަމަށް ބުނެ ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލާފައިވަނީ ޖޫންމަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހުއެވެ. ސައުދީގެ ފަހަތުން އެ ގައުމަށް ތަބާވާ އިތުރު ބައެއް ގައުމުތަކުން އެ ނިންމުމާއެއްގޮތަށް އަމަލުކުރިއެވެ . އޭގެ ތެރޭގައި ދުރުގައި އޮތް ކުޑަ ދިވެހިރާއްޖެވެސް ހިމެނެއެވެ. މިސްރާއި އެކުވެރި އަރަބިއިމާރާތާއި ބަހްރެއިންވަނީ ސައުދީން ގަތަރާމެދު ދެއްކި ކޮންމެ ވާހަކައަކީ ތެދުކަމަށްނިންމައި ސައުދީ އެޅި ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް ނަކަލުކޮށް އެ ފިޔަވަޅެއް ގަތަރާމެދު އަޅާފައެވެ. ގަތަރުގެ މައްޗަށް ކުރާ ބޮޑު ތުހުމަތު ތަކުރާރުކޮށް އެ ގައުމުން ގެންދަނީ ދޮގު ކުރަމުންނެވެ. ގަތަރުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ނުކުތީ ގަލްފްގެ ތަނަވަސް ގައުމެއްކަމަށްވާ ކުވެއިތުއެވެ. ހައިޖާނުގަނޑު ހިލުނުތާ ސައްވީސްގަޑިއިރު ނުވަނީސް ކުވެއިތުންވަނީ އިސްވެ މެދުވެރިއެއްގެ ދައުރު އަދާކުރަން ފަށާފައެވެ.ކުވެއިތު މެދުވެރިކޮށް ގަތަރަށް ދެން އައީ މިނިވަންކަމެއް ނެތް ގައުމަކަށް އަންނާނެފަދަ ޝަރުތުތަކެކެވެ.ސައުދީއާ އެގައުމާ ބައިއަތު ހިފި ގައުމުތަކުން އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލެވޭނީ ޤަތަރަށް ކުރި 13 ޝަރުތު ބަލައިގަތުމުންކަމަށްބުނެ ސުންގަޑިއެއް ދިނެވެ. ގަތަރަށް ހުށަހެޅި 13 ޝަރުތުގެ ތެރޭގައި އިރާނާއެކު ޤަތަރުން ބާއްވާ ސިޔާސީ ގުޅުން ހަނިކޮށް، ޤަތަރުގައި ހުރި އިރާނުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަން ބަންދުކުރުމާއި، ގަތަރުގައި ތިބި އިރާނުގެ ރިވޮލޫޝަނަރީ ގާޑުގެ ސިފައިން ޤަތަރުން ބޭރުކޮށް، އިރާނާއެކު އޮންނަ އަސްކަރީ ގުޅުން ކަނޑާލުމާއި ގަތަރުގައި ތުރުކީން ބިނާކުރާ އަސްކަރީ ބޭސްގެ މަސައްކަތް ވަގުތުން ހުއްޓުވުމާއި އަސްކަރީ ގޮތުން ތުރުކީ އާއި އޮންނަ ގުޅުން ކަނޑާލުމާއި މުސްލިމް ބްރަދަރހުޑް، އައިއެސް، އަލްގައިދާ، ޖަބްހަތު ފަތަހް އަލް ޝާމް (ކުރިން ނުސްރާ ފްރޮންޓް) އަދި ލުބްނާންގެ ހެޒްބުﷲ އާ ޤަތަރުން ބާއްވަމުންދާ ހުރިހާ ގުޅުމެއް ކަނޑާލުމާއިއެކު، ސައުދީ އަރަބިޔާ، ބަޚްރެއިން، ޔޫއޭއީ، އަދި މިސްރާއި އެމެރިކާއިން ޓެރަރިސްޓުންގެ ލިސްޓަށް އިތުރު ކުރާ ޖަމާއަތްތަކާ ވެސް ގުޅުން ކަނޑާލުން. ހިމެނެއެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ނޫސް އިދާރާކަމަށްވާ ޤަތަރުގެ އަލްޖަޒީރާ ޗެނަލް ބަންދުކުރުމުގެ އިތުރުންވެސް ބައެއް ޝަރުތުތައް ހިމެނެއެވެ.މި ޝަރުތުތަކަށް 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމާއި އެއްބަސް ނުވެއްޖެ ނަމަ ޝަރުތުތައް ބާޠިލްވާނެކަމަށްވެސް ސައުދީންވަނީ ގަތަރަށް އަންގާފައެވެ. ޝަރުތުތަކަށް މުހުލަތު ހަމަވިއިރު ޤަތަރުންވަނީ އެ ގައުމުގެ ވިސްނުން ހާމަކޮށްފަ އެއީ އަމަލުކުރެވޭނެ ޝަރުތުތަކެއް ނޫންކަމަށް އެ ގައުމުންވަނީ ބުނެފައެވެ. އެއާއެކު މަޝްވަރާތަކަށް ގޮވާލާ ގޮވާލުން ޤަތަރުގެ ޚާރިޖީވަޒީރު ޝެއިޚް މުހައްމަދު ބިން އަބްދުއްރަހްމާން އަލް ޘާނީ ވަނީ ތަކުރާރު ކުރައްވާފައެވެ.

ގަތަރަށް ކޮށްފައިވާ ޑިމާންޑްތަކަށް ދިން މުހުލަތު ޖުލައި މަހުގެ ދެވަނު ދުވަހު ހަމަވުމާއެކު އިތުރު 48 ގަޑިއިރުވަނީ ދީފައެވެ. އެ މުއްދަތު ޖުލައިމަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ހަމަވުމާއެކު ސައުދީ، މިސްރު،ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް،އަދި ބަހްރެއިންގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުން މިސްރުގެ ވެރިރަށް ގާހިރާގައިވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

ގާހިރާގައި ގުޅިގެން ބާއްވާފައިވާ ނޫސްކޮންފަރެންސްގައި މިސްރުގެ ޚާރިޖީވަޒީރު ސާމިހް ޝުކްރީ ވިދާޅުވީ ޤަތަރުން ދީފައިވާ ޖަވާބަކީ ޖުމްލަކޮށްބަލާއިރު އިދިކޮޅު ޖަވާބެއްކަމަށެވެ. އަދި ޤަތަރާމެދު ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ބިންގާ އެޅުން ފެއިލްވެއްޖެކަމަށެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އާދިލް އަލް ޖުބެއިރު ވިދާޅުވީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ޤަތާރާމެދު ދަތިކުރުމުގެ އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް، އެ ކަންކަމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތުތަކުގައި އަޅާނެކަމަށެވެ.އަދި ގަތަރުގެ ސޔާސަތުތައް ބަދަލުކުރަންދެން ސިޔާސީ އަދި އިގްތިސާދީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެ ގޮތުގައި އޮންނާނެކަމަށެވެ.

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސްގެ ޚާރިޖީވަޒީރު އަބްދުﷲ ބިން ޒައިދް އަލް ނަހްޔާން ގެ ބަސްމަގު ގަތަރާމެދު ހުރީ  އަދި މާ ހަރުކަށި ކޮށެވެ.އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ގަތަރުގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުރީ ފަނާކުރުމާ،ފިތުނައުފެއްދުމާއި، ހައްދުފަހަނަ އެޅުމާ ޓެރެރިޒަމަށް ކަމަށެވެ.

ޤަތަރަށް ނޭވާލިޔަ ނުދޭނެފަދަ މޭރުމަކުން މި ގައުމުތަކުގެ ވާހަކަ ހުރި ނަމަވެސް ޤަތަރާ އެއްކޮޅަށްތިބީވެސް ދެރަ ގައުމުތަކެއް ނޫނެވެ ކާބޯތަކެއްޗާ އެހެނިހެން އެހީތެރިކަން ޤަތަރަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އީރާނާއި ތުރުކީ އޮތީ ފޫގަޅާފައެވެ.އެމެރިކާއާއި ޔޫރަޕެއް ސައުދީގެ ވާހަކަތަކަށް ތާއީދުކޮށް ޤަތަރާ ޖެހިގަންނާކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައިވެސް އެކަންކަކަމަކީ ސައުދީއަށް ކާމިޔާބުކުރެވިދާނެ ކަންކަން ކަމަކަށް މަސްރަހު ބައްލަވާ ބޭފުޅުން ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ. އެންމެ ސަބަބެއްވެސް އެކަމުގެ ހެއްކަކަށްފުދެއެވެ. އެމެރިކާއިން މެދުއިރުމަތީގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އަސްކަރީ މަރުކަޒު އޮންނަނީ ޤަތަރުގައެވެ.

 

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް