ކ. މާލެ
|
18 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 08:06
އެމްއެންޑީއެފްއަށް އިންޑިއާއިން ހަދިޔާ ކުރި އައު އުޅަނދު
އެމްއެންޑީއެފްއަށް އިންޑިއާއިން ހަދިޔާ ކުރި އައު އުޅަނދު
އެމްއެންޑީއެފް
އެމްއެންޑީއެފް
ކޯސްޓްގާޑު ޝިޕް "ހުރަވީ"ގެ ބަދަލުގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދޭ ޝިޕް މާލެ އަތުވެއްޖެ
 
އެ އުޅަނދު ރަސްމީކޮށް އެމްއެންޑީއެފާ ޙަވާލުކުރުމަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން މިހާރު އަންނަނީ ކުރަމުން
 
މި އުޅަނދު މާލެ އައީ މި މަހުގެ 15 ދުވަހު
 
އެ އުޅަނދު އެމްއެންޑީއެފަށް ހަދިޔާކުރުމާއެކު ކޯސްޓްގާޑު ޝިޕް ހުރަވީ ޑީ ކަމިޝަންކުރެވޭނެ

އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑު ޝިޕް "ހުރަވީ"ގެ ބަދަލުގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދޭ ޝިޕް މާލެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް ފްލީޓްގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އަދި އަސްކަރީ ގޮތުން އެންމެ ގާބިލް އުޅަނދު ކަމަށްވާ، ހުރަވީ އަކީ 2006 އޭޕްރީލް 16 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ އުޅަނދެކެވެ. އެދުވަހުން ފެށިގެން މިއުޅަނދު ކޮންމެ 2 އަހަރަކުން ރީފިޓްކޮށް މަރާމާތުކޮށްދެމުން އަންނަނީ އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީގައި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނިގޮތުގައި މިހާތަނަށް ހަ ފަހަރެއްގެ މަތިން އެ އުޅަނދު އިންޑިއާގެ ނޭވަލް ޑޮކްޔާޑުގައި ރީފިޓްކޮށް މަރާމާތުވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

މީގެއިތުރުން އެމްއެންޑީއެފްގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުން 2019 ވަނަ އަހަރުވަނީ އިތުރު އުޅަނދެއް، ކަމަށްވާ "ސީޖީ ކާމިޔާބު" ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

ކޯސްޓްގާޑް ޝިޕް ހުރަވީ މިހާރު ޚިދުމަތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާތީ، ހުރަވީގެ ބަދަލުގައި އިތުރު އުޅަނދުފަހަރު ހޯދާ އެމްއެންޑީއެފްގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަކީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. މިކަމަށް އެހީތެރިވުމުގެގޮތުން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން މިހާރުވަނީ ކޯސްޓްގާޑް ޝިޕް "ހުރަވީ"ގެ ބަދަލުގައި އެހެން އުޅަނދެއް ހަދިޔާކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ.

Advertisement

މި އުޅަނދު މާލެ އައީ މި މަހުގެ 15 ދުވަހު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ. އެ އުޅަނދު ރަސްމީކޮށް އެމްއެންޑީއެފާ ޙަވާލުކުރުމަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އަންނަ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި އެ އުޅަނދު ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އުޅަނދު ހަވާލު ކުރުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އުޅަނދަށް އައްޔަންކުރެވޭ ކޯސްޓްގާޑްގެ ސިފައިން، އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރާ މުހިންމު މެޝިނަރީ އަދި އިކުއިޕްމެންޓްތަކާއި އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގަމުންދާ ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ. 

ދެ ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް ރޭވިފައިވާ މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ނިމި ރަސްމީކޮށް އުޅަނދު ހަވާލުކުރުމުގެ ކަންކަން ނިމުމުން މިއުޅަނދު މާލެ ގެނައުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި އިންޑިއަން ނޭވީގެ ކުރޫ އަނބުރާ އިންޑިއާއަށް ދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިފަހަރު އިންޑިއާއިން ހަދިޔާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޅަނދަކީ ހުރަވީއަށްވުރެ ބޮޑު، އޮޕަރޭޝަނަލް ޤާބިލްކަން އިތުރު، ފަހުގެ އުޅަނދެއްކަން އެމްއެންޑީއެފުން ފާހަގަކުރެއެވެ. އަދި އެ އުޅަނދު އެމްއެންޑީއެފަށް ހަދިޔާކުރުމާއެކު ކޯސްޓްގާޑު ޝިޕް ހުރަވީ ޑީ ކަމިޝަންކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް