ކ. މާލެ
|
16 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 16:05
ކ. ދިއްފުށީ އީދު ސައި
ކ. ދިއްފުށީ އީދު ސައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ފިތުރު އީދު ދުވަސް
އީދު ފާހަގަކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދެވިދާނެ ތިންކަމެއް!
 
ދިވެހިން އީދު ފާހަގަކުރަނީ ވަރަށް ފޯރިއާއެކު

ފިތުރު އީދު އަންނަން ކައިރިވެއްޖެއެވެ. ދިވެހިން އީދު ފާހަގަކުރަނީ ވަރަށް ފޯރިއާއެކުގައެވެ. އީދު ފާހަގަކުރުމަށް ތަފާތު އެކި ކަންތައްތައް ކޮށް ހަރަކާތްތައް ބާއްވައެވެ. މިފަހަރު ވެސް އީދު ފާހަގަކުރާއިރު ވިސްނާލަންވީ ތިންކަމެއް އެބައޮތެވެ. އެއީ އެކި ފަންތީގެ މީހުން އުޅޭއިރު، އެމީހުންވެސް ބައިވެރިކޮށްގެން އީދު ފާހަގަކުރުމެވެ. ވަކި ފަގީރަކަށް ވީތީ ނުވަތަ ނިކަމެއްޗަކީ ވީތީ އެމީހަކު ބާކީ ނުކޮށް، އީދުގެ އުފާވެރިކަން އެންމެންނަށްވެސް ލިބޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ބައްޓަންކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

އީދާ އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ކަމަކީ ހަމަ ޔަގީނުންވެސް ކެއުމެވެ. ބައެއް ރަށްރަށުގައި އީދު ނަމާދުން ފައިބައިގެން މީހުން ގޭގެއަށް ސައިބޯން ދެއެވެ. އެއަށްފަހު މެންދުރު ކެއުންވެސް އޮވެއެވެ. މިގޮތަށް ކެއުންތައް ކައްކާ، ގުޅުންތައް ބަދަހިކޮށް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބައެއްފަހަރު ކާއެއްޗެހި އިސްރާފުވާވަރަށް ކެއްކޭތަން އެބަ އާދެއެވެ. މިހެންވުމުން ޖެހެނީ އެ އެއްޗެހި އުކާލާށެވެ. އިސްރާފު ކުޑަވާނެގޮތަކަށް، އެންމެ ގުޅިގެން ޕްލޭންތައް ރޭވިދާނެއެވެ. އީދު ފާހަގަކުރުމަށް ކުލަ ޖެހުމާއި، މިއުޒިކް ޝޯތައް ބާއްވާ ހަދައެވެ. ވިސްނަންވީ ކަމަކީ އީދު ފާހަގަކުރާއިރު އިސްލާމް ދީނުގެ އިންތަކުގެ ތެރޭގައި އެކަން ކުރުމަށެވެ.

Advertisement

އީދު ދުވަހަށް ތައްޔާރުވުމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ރީތި އަންނައުނު ގަނެ، ފެންވަރައި ނަލަވާންޖެހެއެވެ. އެންމެ މުހިންމު ކަމަކަށް ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކަން ޖެހެއެވެ. ނަމާދުކުރާ މައިދާން ހުރީ ގެ ކައިރީގައި ކަމަށްވާނަމަ އެންމެ ސުންނަތްވެގެންވާ ގޮތަކީ ހިނގާފައި އީދު ނަމާދަށް ދިޔުމެވެ. އަދި ދާ މަގު ނޫން އެހެން މަގަކުން އައުމަށް އިސްކަންދިނުމެވެ.

އީދު ނަމާދަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ފޮނި އެއްޗެއް ކެއުމަކީވެސް ސުންނަތެކެވެ. އެންމެ ރަނގަޅީ ކަދުރެވެ. ވީހާވެސް ގިނައިން އާއިލާގެ ކުދިން ގޮވައިގެން އެކުގައި އީދު ނަމާދަށް ދިޔުމަށްވެސް އިސްކަންދޭންޖެހޭނެއެވެ. އަންހެނުންވެސް އީދު ނަމާދުކުރާ ތަނަށް ގޮސް އެ ނަމާދުގައި ބައިވެރިވުމަކީ ސުންނަތެކެވެ. ނަމާދުގައި ބައިވެރިނުވެވޭ އުޒުރުވެރި އަންހެނުން ނަމާދުކުރާ ތަނުގެ ކައިރީގައި ހުތުބާ އަޑުއަހާލަން ތިބުމުން ފުދޭނެއެވެ. މިއަހަރު ފިތުރު އީދު ދުވަސް ފާހަގަކުރާއިރު މިކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަން ދީގެން، މިފަހަރުގެ އީދަކީވެސް އާއިލީ ގުޅުންތައް ބަދަހިވާނެ އުފާވެރި އީދަކަށް ހަދަމާތޯއެވެ!

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް
16 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 19:57
މަރީ
ކޮވިޑް މިހާބަރަށް ފެތުރެމުންދާއިރު ތިކަހަލަ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން ހުއްޓަންވީ.