ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 23:27
އީރާނުގައި މޫނު ބުރުގާ ނާޅާ އުޅޭ މީހުންނަށް އަދަބު ދެނީ
އީރާނުގައި މޫނު ބުރުގާ ނާޅާ އުޅޭ މީހުންނަށް އަދަބު ދެނީ
ރޮއިޓާރސް
އީރާނުގައި އަންހެނުން މޫނުއަޅަން މަޖުބޫރުކުރުން
މޫނު ބުރުގާ ނާޅާ މީހުން ދެނެގަނެ އަދަބު ދިނުމަށް އީރާނުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި ކެމެރާ ހަރުކުރަނީ
 
މަޖުބޫރު ހެދުން އެޅުމުގެ އުސޫލަށް ފުރައްސާރަކޮށްގެން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު
 
އިންޒާރުދޭ ޓެކްސްޓް މެސެޖުތައް ލިބޭނެކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައި

މޫނު ނިވާނުކުރާ މީހުން ދެނެގަނެ އަދަބު ދިނުމަށް އީރާނުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި ކެމެރާ ހަރުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ރޮއިޓަރސްގައި ބުނެފައިވަނީ މަޖުބޫރު ހެދުން އެޅުމުގެ އުސޫލަށް ފުރައްސާރަކުރާ އަންހެނުން އިތުރުވަމުންދާ މިންވަރު ހުއްޓުވުމުގެ އިތުރު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުން އީރާނުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އާންމު ތަންތަނާއި މަގުތަކުގައި ކެމެރާ ހަރުކޮށް، މޫނު ނިވާ ނުކުރާ އަންހެނުން ދެނެގަނެ އަދަބު ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް، އެގައުމުގެ ފުލުހުން ހޮނިހިރު ދުވަހު އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރޮއިޓަރސްގައި ބުނެފައިވަނީ އެފަދަ މީހުން ދެނެގަތުމަށްފަހު ގަވާއިދާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް "އޭގެ ނަތީޖާއާ ބެހޭ ގޮތުން އިންޒާރުދޭ ޓެކްސްޓް މެސެޖުތައް" ލިބޭނެ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ބަޔާނުގައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ފިޔަވަޅަކީ "ހިޖާބު ގާނޫނާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތައް ހުއްޓުވުން" ކަމަށް މިޒާން ނޫސް އެޖެންސީ އާއި ދައުލަތުގެ އެހެން މީޑިއާތަކުން ބުނެފައިވެއެވެ. މި ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެފަދަ ދެކޮޅުވެރިކަމަކީ ގައުމުގެ ރޫހާނީ ސޫރަ ހަލާކުވެ، އަމާންކަން ނެތްކަން ފެތުރޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ކުރުދީ އަންހެނަކު މަރުވި ފަހުން އީރާނުގައި މޫނު ނާޅާ އަންހެނުންގެ އަދަދު އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. މަހްސާ އަމީނީ ބަންދުކޮށްފައި ވަނީ ހިޖާބު އުސޫލާ ހިލާފުވި ކަމަށް ބުނެއެވެ. ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން، ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން މިކަމާއި ދެކޮޅަށް ބޭއްވި މުޒާހަރާތައް އެއިރު ރޫޅާލާފައިވެއެވެ.

އަދިވެސް މަޖުބޫރު ހެދުން އެޅުމުގެ އުސޫލަށް ފުރައްސާރަކޮށްގެން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ނުރައްކާ ކުރިމަތިވެފައިވާއިރު، އެގައުމުގެ މޯލްތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި ފިހާރަތަކާއި މަގުތަކުގައި އަންހެނުން މޫނު ދައްކައިގެން، އަދިވެސް ފާޅުކަން ބޮޑުކޮށް އުޅޭތަން ފެނެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ނެރުނު ފުލުހުންގެ ބަޔާނުގައި ވިޔަފާރިތަކުގެ ވެރިންނަށް ގޮވާލާފައި ވަނީ، އެމީހުންގެ އިންސްޕެކްޝަންތަކާއެކު މުޖުތަމައުގެ އުސޫލުތަކަށް އަމަލުކުރާ މިންވަރު ސީރިއަސްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށެވެ.

1979 ވަނަ އަހަރުގެ އިންގިލާބަށް ފަހު ލާޒިމުކުރި އީރާނުގެ އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އަންހެނުންނަށް ލާޒިމުވަނީ އިސްތަށިގަނޑު ނިވާކޮށް ދިގު ލުއި ހެދުމެއް ލައިގެން ހަށިގަނޑު ފޮރުވުމެވެ. ގަވާއިދާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް އާންމުންގެ ފާޑުކިޔުމާއި ޖޫރިމަނާ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ.

މޫނު ނިވާކުރުމަކީ "އީރާނުގެ ގައުމުގެ ތަހުޒީބީ ބިންގަލެއް" އަދި "އިސްލާމީ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަމަލީ އުސޫލެއް" ކަމަށް ސިފަކޮށް، މާޗް 30 ވަނަ ދުވަހު އިންޓީރިއާ މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން ނިވާނުވާ އަންހެނުންނާ ކުރިމަތިލުމަށް ރައްޔިތުންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ. މިފަދަ އިރުޝާދުތަކުގެ ސަބަބުން ފާއިތުވި ދިހަވަރަކަށް އަހަރު ތެރޭގައި އަންހެނުންނަށް ހަމަލާދިނުމަށް ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންނަށް ހިތްވަރު ލިބިފައިވެއެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވައިރަލްވި ވީޑިއޯއަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ފިހާރައެއްގައި ތިބި ފިރިހެނަކު މޫނު ނިވާނުކޮށްތިބި ދެ އަންހެނެއްގެ ގަޔަށް ޔޯގަޓް އުކާލަތަން ފެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
25%
0%
0%
25%
0%
50%
ކޮމެންޓް