ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 07:14
ރައީސް ޞާލިހު މެޗުގައި ކުޅުއްވަނީ
ރައީސް ޞާލިހު މެޗުގައި ކުޅުއްވަނީ
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި އެމަނިކުފާނުގެ ނައިބު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ރައީސް އޮފީސް ޓީމް މޮޅު
 
ރައީސް އޮފީހާއި ކަސްޓަމްސް ދެ މެޗުންވެސް މޮޅު

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގެ އޮފީސް މުބާރާތުގައި ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް އަތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޓީމް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ޓީމް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ހަ ވިކެޓުންނެވެ. މެޗުގައި ޓޮސް ދިމާވުމުން ސިފައިން ކުޅެން އަރާ އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ތިން ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު ހެދުނީ 132 ލަނޑެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޓީމުން ވަނީ އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިވެގެން 140 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. މިމެޗުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްްމަދު ޞާލިހާއި, ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ކުޅުއްވިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވަނީ 12 ބޯޅައިން 35 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވެސް މެޗުގައި ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޓީމް ވަނީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު ދެ މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ސިފައިންވެސް ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރިއެވެ.

Advertisement

ޓީމް ޚާރިޖީ ކްލަބްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދީ ކަސްޓަމްސް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބެވެ. އެއީ ހަ ވިކެޓުންނެވެ. މެޗުގައި ޓީމް ހާރިޖީން ކުޅެން އަރާ އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހެދުނީ 104 ލަނޑެވެ. ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައި ނުވެއެވެ. ކަސްޓަމްސްއިން ވަނީ 7.1 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި 110 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. އެއް ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިވިއެވެ. ކަސްޓަމްސްގެ ފުރަތަމަ މެޗު ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ. ޓީމް ޚާރިޖީ ދެ މެޗުންވެސް ވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް