ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2023 | ހުކުރު 16:55
އަޤްޞާ މިސްކިތަށް ޔަހޫދީ ފުލުހުން ދިން ހަމަލާ
އަޤްޞާ މިސްކިތަށް ޔަހޫދީ ފުލުހުން ދިން ހަމަލާ
އަޤްޞާ މިސްކިތަށް ޔަހޫދީ ފުލުހުން ދިން ހަމަލާތައް، މަންޒަރު ދުށް މީހެއްގެ ދުލުން!
 
އިޒްރޭލުގެ މި ލާއިންސާނީ އަނިޔާތަކާއެކު ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި މުޒާހަރާތައް ވަނީ ފަށާފައި
 
ހަމަލާތައް ވަރުގަދަ ކުރީ އަލް-އަޤްޞާ މިސްކިތުގައި
 
އޭޕްރިލް 5 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ވެގެން ދިޔައީ އެންމެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދިން އެއް ރެއަށް

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް، ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުން ފަލަސްޠީނަށް ދޭ ހަމަލާތައް ވަރުގަދަ ކުރާ ވާހަކައަކީ އާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، މިއީ އެވާހަކަތައް ނުދައްކާ ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫނެވެ. އަނިޔާ ލިބެމުން ދަނީ މުސްލިމު އަޚުންނާ އުޚުތުންނަށެވެ. އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަމުގައި ޤައުމުތަކަށް އަރާ، އެތައް ބައެއްގެ މިނިވަންކަމާ އިސްތިޤުލާލު ނަގާލަމުންދާ ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކުން މިކަމުގައި ހަނު އޮންނަ އޮތުމާ މެދު ވިސްނާ ފިކުރު ކުރަން ޖެހެއެވެ. ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުގެ ޢުދުވާންތަކުގެ ބިރުވެރިކަމާއި ނަމާންކަން، އެކަން ތަޙައްމަލު ކުރި މީހުންނަށް ވުރެ ވަކިން ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކޮށްދެވޭނެ އެހެން ބަޔަކުވެސް ނުތިބޭނެއެވެ.

މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާއެކުވެސް ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުގެ ޢުދުވާންތައް ވަރުގަދަ ކުރަން ފެށިއެވެ. އެކި ގޮތްގޮތުން ދުއްތުރާތައް ކުރިމަތި ކުރަމުން ގޮސް، އޭޕްރިލް 5 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ވެގެން ދިޔައީ އެންމެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދިން އެއް ރެއަށެވެ. ހަމަލާތައް ވަރުގަދަ ކުރީ އަލް-އަޤްޞާ މިސްކިތުގައެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއަގައި ދައުރުވަމުންދާ އެ މަންޒަރުތައް ބަލާލި ކޮންމެ މީހެއްގެ ގައިން ހީބިހި ނަގައިގެންދެއެވެ.

މިސްކިތުގެ ބޭރުގައި އަޅުކަމަށް ތިބި މީހުންތައް އެތަނުން ނެރުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފެށިއިރު، އަހަރަމެން ތިބީ ތަރާވީހު ނަމާދު ނިންމާލާފަ، މުޅި ރޭ މިސްކިތުގަ މަޑުކުރަން ގަސްތުކޮށްގެން، އެތަނުގަ. އަހަރަމެން ތިބީ އެތެރޭގަ. ޒުވާން ފިރިހެން ކުދިންތައް ގޮސް ދޮރުތައް ލެއްޕި. އެކަމަކު ފުލުހުން ވަދެގަތީ އެތެރެއަށް. ޒުވާން ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުންވެސް ހައްޔަރު ކުރި. ހަރިންމައިގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގަވެސް ތިބި އެހެން މީހުން އަޅުކަމަށް.
ފަހުމީ އައްބާސް؛ އަޤްޞާ މިސްކިތުގައި އަޅުކަމަށް ހުރި މީހެއް

ފަތިހަކަށް އަލިވިލެން ދިޔަ އެ ދަންވަރުގެ ވަޤުތުގައި، އިޒްރޭލުގެ ޔަހޫދީން ވަނީ ރޭ އަޅުކަމަށް އަޤްޞާ މިސްކިތުގައި ތިބި އެތައް ބަޔަކަށް ހަމަލާދީފައެވެ.

މިސްކިތުގެ އިރުމައްޗަށް ވާ ގޮތަށް އޮތް ހަރިންމައަށް އަމާޒުކޮށް ފުލުހުން ދިޔައީ ކަރުނަގޭސް ޖަހާ، ސްޓަން ގްރެނޭޑް އުކަމުން. އެއީ އަހަންނަށް ސިފަކޮށްދެވޭނެ މަންޒަރެއް ނޫން. ފުލުހުން އެތެރެއަށް ވަދެގަނެފަ، އެންމެން ގައިގަ ތަޅަން ފެށީ. މީހުން ހައްޔަރު ކުރަން ފެށީ. ޒުވާން ފިރިހެން ކުދިންތައް މޫނުވަތަށް ވާ ގޮތަށް ބަންޑުން ބައިތިބާފަ ތިބީ. ހައްޔަރުކޮށްގެން ދިޔައިރުވެސް ވަރަށް އަނިޔާ ކުރަމުން ދިޔައީ
ފަހުމީ އައްބާސް؛ އަޤްޞާ މިސްކިތުގައި އަޅުކަމަށް ހުރި މީހެއް

އިޒްރޭލުގެ މި ލާއިންސާނީ އަނިޔާތަކާއެކު ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި މުޒާހަރާތައް ވަނީ ފަށާފައެވެ. އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ، އިޒްރޭލަށް އަމާޒުކޮށް ޣައްޒާއިން 9 ރޮކެޓެއް ފޮނުވާލި ކަމަށް ބުނެފައެވެ. މިއާއެކު، މި ރަމަޟާން މަހަކީވެސް އިޒްރޭލާއި ފަލަސްޠީނާ ދެމެދު އަނެއްކާވެސް ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުންތަކެއް ނުވަތަ ހަނގުރާމައެއް ކޮށްފާނެ މަހަކަށް ވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ.

ކޮންމެ ކަމެއް ހިނގާ ދިޔަޔަސް، އަލް-އަޤްޞާ މިސްކިތަކީ ހަމަ މުސްލިމުންގެ ތަނެއް. އެހެން ބަޔަކާ ހިއްސާއެއް ނުކުރެވޭނެ. ހިނގަމުންދާ އެއްވެސް ކަމެއް އަދި ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ އެއްވެސް ކަމަކަށް ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތެއް ދުވަހަކުވެސް ނުލިބޭނެ
ޝައިޚް ޢުމަރު އަލް-ކިސްވާނީ؛ އަލް-އަޤްޞާ މިސްކިތުގެ ޑައިރެކްޓަރު

1444 ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާން މަސް ދިމާވެފައި މި ވަނީ، ޔަހޫދީން ފާހަގަ ކުރާ ޕާސްއޯވަރއާއި ނަޞާރާއިން ފާހަގަ ކުރާ އީސްޓަރގެ ދުވަސްވަރާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
17%
17%
0%
33%
17%
17%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި