ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 17:25
ބްރޯޑްކޮމްއަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ކޮމިޓީން ރުހުން ދިން ދެ ބޭފުޅުން
ބްރޯޑްކޮމްއަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ކޮމިޓީން ރުހުން ދިން ދެ ބޭފުޅުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
ބްރޯޑްކޮމްއަށް އައްޔަން ކުރަން ޝިހާމް އާއި ސަފާއަށް ރުހުން ދީފި
 
ބްރޯޑްކޮމްއަށް މެމްބަރަކު އައްޔަން ކުރުމަށް ނަން ފޮނުއްވާފައިވަނީ އެކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު އަމްޖަދުގެ މެމްބަރުކަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީ
 
ޝިހާމް އާއި ސަފާގެ ތެރެއިން ބްރޯޑްކޮމްއަށް މެމްބަރަކު އައްޔަން ކުރާނީ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ތަޅުމުގައި ނަގާ ވޯޓަކުން

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) އަށް މެމްބަރަކު އައްޔަން ކުރުމަށް ފޮނުވަފައިވާ ނަންތަކުގެ ތެރެއިން ދެ ބޭފުޅަކަށް ރުހުން ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ނިންމައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ބްރޯޑްކޮމްއަށް މެމްބަރަކު އައްޔަން ކުރައްވަން މަޖިލީހަށް ހަތަރު ނަމެއް ފޮނުއްވެވިއެވެ. އެ ނަންތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީން ރުހުން ދީފައިވަނީ ދަފްތަރު ނަންބަރު 5143 ޝިހާމް މުޙައްމަދު ވަހީދު އާއި  ދ. މީދޫ ބިއްލޫރިވިލާ ޞަފާ ޝަފީގުއަށެވެ.

އެ ކޮމިޓީން މި ގޮތަށް ފާސްކޮށްފައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ނަންތައް ދިރާސާ ކުރުމަށް ފަހު އެ ބޭފުޅުންނަށް ގާނޫނު އެނގިވަޑައިގަންނަވާ މިންވަރު ބެލުމުގެ ޓެސްޓު ކުރުމުގެ އިތުރުން އިންޓަވިއު ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. މި ދެ ބޭފުޅުންނަށް ރުހުން ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވި ނުވަ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

ބްރޯޑްކޮމްއަށް މެމްބަރަކު އައްޔަން ކުރުމަށް ނަން ފޮނުއްވާފައިވަނީ އެކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު އަމްޖަދު އިބްރާހީމްގެ މެމްބަރުކަމުގެ މުއްދަތު މާރޗް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފައިވާތީއެވެ. އެ މަގާމަށް ރައީސް ފޮނުއްވި ހަތަރު ނަމުގެ ތެރޭގައި ޝިހާމް އާއި ސަފާގެ އިތުރުން ހިމެނެނީ ދ. ކުޑަހުވަދޫ، ފިނިވާދީގެ ޝާން ސޯލިހް މުހައްމަދު އާއި ވ. ރޯޝަން ހުސައިން އަމްރުއެވެ.

ޝިހާމް އާއި ސަފާގެ ނަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައިވާއިރު އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބްރޯޑްކޮމްއަށް މެމްބަރަކު އައްޔަން ކުރާނީ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ތަޅުމުގައި ނަގާ ވޯޓަކުންނެވެ.

ބްރޯޑްކޮމްގެ މެމްބަރެއްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން އެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް މަޖިލީހުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާއިރު ކުރިން އެ ކޮމިޝަންގެ ނައިބުރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު ގައިސް، މިއަހަރު ޖެނުއަރީ މަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން އިތުރު މެމްބަރަކު ހޮވުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ވަނީ ރައީސް ފޮނުވި ފަސް ނަމުގެ ތެރެއިން ތިން ބޭފުޅެއްގެ ނަން ފާސްކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހއ. ހޯރަފުށި، ރިވޯޑް، އައިމިނަތު ނުޒުހާ އާއި ވ. ރޯޝަން ހުސެއިން އަމްރު އާއި ގދ. ތިނަދޫ، މުޝްތަރީގެ، މަރިޔަމް ނަރީމާން ޝަރީފްއެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަކީ ހަތް މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޝަނެކެވެ. ބްރޯޑްކޮމްގައި މިހާރު ތިއްބަވަނީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މަރިޔަމް ވަހީދާއާއި އައިމިނަތު އަމީނާއާއި އަލީ ޔޫސުފާއި މުހައްމަދު ފަޒީނާއި ޝިފްލާ އިބްރާހިމްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް