ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 12:18
އެސްޓީއޯގެ 4 ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެގޮތުގައި 3.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ
އެސްޓީއޯގެ 4 ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެގޮތުގައި 3.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ
ރާއްޖެއެމްވީ
އެސްޓީޢޯ
އެސްޓީއޯ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް އާއްމު ހިއްސާދާރުންނަށް ހުޅުވާލައިފި
 
އަންހެނުން މި މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ބާރުއަޅާ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އާއްމު ހިއްސާދާރުންނަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެސްޓީއޯގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުންނާއި, ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ބެހިފައިވާ ނިސްބަތުން, ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން އެއް ޑިރެކްޓަރަކު އައްޔަންކުރާނެއެވެ. އެ ބޯޑުގައި ޖުމްލަ ހަތް ޑިރެކްޓަރުން ތިއްބަވާއިރު, ބާކީ ހަ ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަންކުރާނީ ކުންފުނީގެ މައި ހިއްސާދާރުންނެވެ. އެސްޓީއޯއަކީ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏެކެވެ. އެހެންކަމުން އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން ހޮވާ ޑިރެކްޓަރު ނޫން އެހެން ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަންކުރާނީ ސަރުކާރުންނެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ ގަވާއިދުގައި، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރާ އަދި އިންތިޚާބުކުރާ ހުރިހާ ޑިރެކްޓަރުންނަކީވެސް، ވިޔަފާރިއާއި ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން އެކަށީގެންވާ ތައުލީމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަކަށް ވުމަށް ބާރުއަޅައެވެ. އަދި ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑުގައި ބާރުއަޅާފަދައިން، ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް ވީހާވެސް ގިނަ އަންހެނުން ކުރިމަތިލުމަށާއި، އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަކީވެސް އެ ކުންފުނިން ބާރުއަޅާ ކަމެކެވެ.

އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ، އުމުރުން 30 އަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަކުން، ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ފެންވަރުގެ ސަނަދަކާއެކު ފަސް އަހަރުގެ އަމަލީ ތަޖުރިބާ، ނުވަތަ ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ސަނަދަކާއެކު މަދުވެގެން 10 އަހަރުގެ އަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން އެ ކުންފުނީގެ އާންމު ހިއްސާދާރުންނަށް މި ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ 24 އޭޕްރިލް 2023ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00އާ ހަމައަށެވެ. އެ މުއްދަތުގެ ކުރިން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އޮންލައިން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވާއިރު ލިބިފައިވާ ފޯމުތަކުގެ ތެރެއިން، ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތައް، "ބޯޑު ކެނޑިޑަސީ ގައިޑްލައިން" އަދި ސީއެމްޑީއޭގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑާއި ސީއެމްޑީއޭގެ ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް ކުންފުނީގެ ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީން އިވޭލުއޭޓްކޮށް، އިންޓަރވިއުކުރާނެއެވެ. އެއަށްފަހު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމުން ބޯޑުން އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާނެއެވެ. ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރަކު އައްޔަންކުރާނީ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައި އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި ނަގާ ވޯޓަކުންނެވެ.

އެސްޓީއޯއިން އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން މެމްބަރަކު އައްޔަންކުރަން އިއުލާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ ކުންފުނީގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަގާމު އޮތީ ހުސްކޮށެވެ. އެއީ އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހުސައިން އަމްރު އެ މަގާމުން ވަކިކުރެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ މަގާމަށް މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ސައީދު ހަމަޖައްސަން ޕީސީބީއަށް މިހާރު ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް