ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 06:07
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުން، ހުއްދަ ނެތި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ މުދާ ގެންދަނީ
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުން، ހުއްދަ ނެތި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ މުދާ ގެންދަނީ
ޓްވިޓާ/އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ގުދަނެއްގެ ތަޅު ހަލާކުކޮށްލައި، ސިޓީ ކައުންސިލުން އެތަނުގައި ހުރި މުދާ ގެންގޮސްފި
 
މި މައްސަލަ މިހާރު ވަނީ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައި
 
ގުދަނަށް ވަދެ މުދާ ނެގީ ތަޅު ހަލާލުކޮށްލައިގެން ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
އެތަނަށް ނުވަންނަން އެންގެވިކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ބިމެއްގައި ހުރި އެ މިނިސްޓްރީގެ ގުދަނެއްގެ ތަޅު ހަލާކުކުރުމަށްފަހު އެތަނުގައި ހުރި އަގުބޮޑެތި މުދާ، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ގެންގޮސްފިއެވެ.

Advertisement

ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަޚުލޫފު ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ، ސިޓީ ކައުންސިލުން އެކަން ކުރަނިކޮށް ފޮޓޯނަންގަވައި އާއްމުކުރައްވާފައެވެ. ފޮޓޯތަކުން ފެންނަގޮތުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ޔުނިފޯމުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންތަކެއް، އެކި ސާމާނު އަޅާފައި ހުރި ފޮށިގަނޑުތަކެއް ޕިކަޕަކަށް ލައިގެން ގެންދެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން "ރާއްޖެ އެމްވީ"އަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ކުރިން ރުމާލު ދޭއް ޖަގަހަ ހުރި ތަނަކީ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށް ދީފައިވާ ބިމެއް ކަމަށެވެ. އެ ބިން މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރީ އިންޑިއާގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓްގެ ދަށުން ގާއިމްކުރާ ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިންޑޯރ ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްގީކުރުމަށް ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިކަމުގެ ހުރިހާ އެއްބަސްވުމެއް ނިމިފައިވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ހުކުރު ދުވަހު ސިޓީ ކައުންސިލުން އެ މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅަކަށް ގުޅައި އެތަން ހުސްކުރަން އެންގިކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ތަނެއް ކަމަށާއި، ހުއްދަނެތި ނުވަނުމަށް އަންގަވާފައި ވާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތަށް މިނިސްޓްރީން އަންގާފައިވަނިކޮށް، ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު 12:50 ހާއިރު ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުން ފޮނުވައިގެން އެ ބިމުގައި ހުރި ގުދަނުގެ ތަޅު ހަލާކުކޮށް، އެތަނުގައި ހުރި މުދާ ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެތަނުގައި ހުރި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި؛ ލައިޓާއި ސައުންޑު ފަދަ އަގުބޮޑު ސާމާނު ހިމެނޭ ކަމަށާއި, އަގު ބޮޑު އެއްޗެއް ނެތްނަމަވެސް ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދައާނުލައި ތަނަކަށް ވަދެ އެފަދަ އަމަލެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވަނީ، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުއްދައަކާ ނުލައި ގެންގޮސްފައިވާ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެ ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި މައްސަލަ މިހާރު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އުސޫލުގެ ތެރެއިން ކަންކަން ކުރެއްވުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އޭނާ އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
50%
50%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިހާރު އޮތް ވެރިކަމާއެކު މިއަދުގެ ހާލަތަކީ ބިރުން ފިތްކަނޑައިގެންދާ ހާލަތެއް - އާޒިމް
ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވެމުން އެބަދޭ: އާޒިމް
މާލެ ސިޓީގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރަމުން: މޭޔަރު އާޒިމް
ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުން ބޭނުންވޭ، ގަދަބާރުން އެއްވެސް ކަމެއް ހައްލެއް ނުވާނެ: މޭޔަރު އާޒިމް
މާލެސިޓީގެ މަގުތަކުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ބޭނުންނުކުރާ އުޅަނދުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 100ށް ވުރެ ގިނަ އުޅަނދު ނަގައިފި
މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހުރި ބާ އުޅަނދުތައް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ
މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ކާނުތައް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށް ނިންމުމަށް ވަނީ އަމާޒުހިފާފައި: އާޒިމް
ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކުނި އުކޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަނީ