ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 14:44
މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމީޓީ
މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމީޓީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ސްކޭމްތައް ހިންގާ މައްސަލަ
"ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ސިމްކާޑު ބްލޮކްކޮށް ސިމްކާޑު ނެގޭ މިންވަރު ލިމިޓްކުރަން މެއި މަހު ފަށަނީ"
 
ކޮމިޓީގައި ކަރެކްޝަންސް އާއި ގުޅުން ހުރި ވާހަކަތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ސިއްރުކޮށްގެން
 
އަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެއް ސްކޭމްގެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ މިންވަރު އިތުރުވަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނޭ

އޮޅުވާލައިގެން ސްކޭމް ކޯލްތައް ކުރުމާއި، ބޭންކު އެކައުންޓުތަކުން ފައިސާ ވަގަށް ނެގުމުގެ މައްސަލަތައް ހުއްޓުވަން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ސިމްކާޑުތައް ބްލޮކް ކުރުމާއި ސިމް ނެގޭ މިންވަރު ލިމިޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މޭއި މަގު ފަށާނެ ކަަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ ކެމް އިން ބުނެފިއެވެ.

އެ އޮތޯރިޓީ އިން އެހެން ބުނެފައި ވަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެކައުންޓްތަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ގެއްލެމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީއިން ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުކުރެއްވުމުގައެވެ. އެ ކޮމެޓީގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އިލްޔާސް އަހުމަދު ވިދާޅުވީ އެކަަކުގެ ނަން މަތީގައި ސިމްކާޑު ނެގޭ މިންވަރު ލިމިޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެންމެ ލަސްވެގެން އަންނަ މޭއި މަހު ފަށާނެ ކަަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކަގުގެ ނަންމަތީގައި ގިނަ ސިމްތަކެއް ނަގާފައިވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމަށް ފަހު އެ ލިސްޓުން ނަމްބަރުތައް އުނިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް މޭއި މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެ އުސޫލަކީ ހަމަޖައްސާ އުސޫލެއް ކަަމަށައި އެ އުސޫލުގެ ސަބަބުން އެކަކުގެ ނަން މަތީގައި ގިނަ ނަމްބަރުތައް ގެންގުޅުމުގެ މައްސަލަ އަށް ހައްލު ލިބޭނެ ކަމަށް އިލްޔާސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މޭއި މަހުން ފެށިގެން އެކަކުގެ ނަން މަތީގައި މާ ގިނަ ނަންބަރު ހުންނަ ނަމަ ނަމްބަރުތަކުގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ކޮމިޓީގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެންވަޔަރަންމަންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މުޙައްމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ޑިޖިޓަލް އައިޑީ ނިޒާމްގެ ތެރެއިން ސިމް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރިއަށް ދާކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ޓެސްޓް މަރުހަލާ ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކާއި އެކުގައި ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޑިޖިޓަލް އައިޑީ އާއި ސިމްކާޑާއި ގުޅޭލެވޭނެ ކަމަށާއި އެ ނިޒާމްގެ ސަބަބުން އޯޓީޕީގެ ނިޒާމަށް ބަރޯސާވުން ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ ސައިބަރ ސެކުއިޓީގެ މައްސަލަތަކަށް ވެސް ހައްލު ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަހުމަދު މުހައްމަދުފުޅު ވަނީ، ސްކޭމް ކޯލުތައް ހުއްޓުވަން ކަރެކްޝަންސް އިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅުން ހުރި ވާހަކަތައް ދައްކާ އިރު ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ސިއްރުކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އެހެންކަމުން ކަރެކްޝަންސް އާއި ގުޅުން ހުރި ވާހަކަތަކުގެ ބައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ސިއްރުކޮށްގެންނެވެ.

އަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެއް ސްކޭމްގެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ މިންވަރު އިތުރުވަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. މިގޮތުން 2019 ވަނަ އަހަރު މިފަދަ 368 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާއިރު، 2020 ވަނަ އަހަރު 226 މައްސަލަ، 2021 ވަނަ އަހަރު 601 މައްސަލަ އަދި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 998 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާކަމަށް އޭނާ ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރިފްއަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ: މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުސަތަކަށް ރިފްއަތު އެދިވަޑައިގެންފި
އެމްސީއެސްގެ ހެޑް އޮފީސް، ރޭޑިއޯ ބިލްޑިންގަށް ބަދަލުކޮށް، ރަސްމީކޮށް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި
ރިފްޢަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ: އިސްތިޝާރީ ލަފައަކަށް އެދެން ޖެހޭނީ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން - ޝަރީފް
ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ދެ މީހުންނަށް ކައިވެނި ކުރެވޭނީ އޭގެ ތެރެއިން އެކަކު ޖަލުން މިނިވަންވުމުން
ސްކޭމް ކޯލުތަކުން ވާވެއްދެނީ ކީއްވެ؟
ރިފްޢަތު ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަތުމަށް ނިންމެވުމުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުތަފާތުވެ މަޖިލިސް މެދުކަނޑާލައިފި
ބަންޑާރަ ނާއިބު ރިފްޢަތު ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަތުމުން އިދާރީ މައްސަލައެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
މަޖިލީހުގައި އެއް ދުވަހެއްގައި 10 ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރިޔަސް ބެކްލޮގެއް ނުފިލާނެ: ރައީސް ނަޝީދު