ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 10:00
އީރާނާ އަލުން ގުޅުން ގާއިމްކުރުމާ މެދު ސައުދީ ރައްޔިތުން ދެކެނީ މިފަދައިން
އިރާން-ސައުދީ ގުޅުން
އީރާނާ ގުޅުން އިޔާދަކުރުމާ މެދު ސަޢުދީ ރައްޔިތުން ބުނަނީ ކީކޭ؟
 
ބަދަހިވަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅަކީ، ސަރަޙައްދީ މިޞްރާބު ބަދަލު ކުރަނިވި ދަނޑިވަޅެއް
 
އީރާނާއި ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުންތައް ބަދަހިކޮށް، 2 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައިއެމްބަސީތައް ހުޅުވުމަށް މަރޗް 10 ވަނަ ދުވަހު އެއްބަސްވި

ނިމިގެން މިދާ މަރޗްމަހު، މެދުއިރުމަތީގެ މަސްރަހުން ލިބުނު އެންމެ ހައިރާން ކުރަނިވި އެއް ޚަބަރަކީ ޒަމާންވީ ހަތުރުންގެ ގޮތުގައި އޮތް އީރާނާއި ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއާ ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ގުޅުމެއް ބަދަހިވުމާ ދިމާއަށް މިޞްރާބު ބަދަލުވަމުންދާ ކަމުގެ ޚަބަރެވެ. ޗައިނާ މެދުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޮވެގެން ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، އީރާނާއި ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއާ ދެމެދު ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުންތައް ބަދަހިކޮށް، އެމްބަސީތައް ހުޅުވުމަށްވެސް މިހާރުވަނީ އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައެވެ. ކަން މިހެން އޮތް އިރު، ބަދަހިވަމުންދާ މި ގުޅުމާ މެދު، ސަޢުދީގެ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހުރި-ނެތް ގޮތެއް ބަލާލުންވެސް މުހިންމެވެ.

އެތައް އަހަރަކަށް ދިގުލާ ގޮސްފައިވާ ކޯޅުންތަކަށް ލުޔެއް ލިބިދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ލިބުނީ، މެދުއިރުމަތީގެ ޝީޢީ އަދި ސުންނީ ބާރުތަކުގެ ގޮތުގައި އޮތް އީރާނާއި ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުންތައް ބަދަހިކޮށް، 2 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައިއެމްބަސީތައް ހުޅުވުމަށް މަރޗް 10 ވަނަ ދުވަހު އެއްބަސްވީ ހިސާބުންނެވެ.

Advertisement

ސަޢުދީގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށް ވާ ޢަބްދުﷲ އަލް-ރަކަފް ބުނި ގޮތުގައި މި އެއްބަސްވުމަކީ، ދެ ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދަށްވެސް ފައިދާތަކެއް ކުރުވާނެ އެއްބަސްވުމެކެވެ.

މީޑިއާތަކުން އަޑު މިއިވޭ ގޮތަށް، ސަޢުދީއާއި އީރާނުގެ ގުޅުންތައް ބަދަހިވުމަކީ، ދެ ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދަށްވެސް އެ ކަމުން ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ ކަމެއްހެން އަހަންނަށް ހީވަނީ. ސަޢުދީގެ އިންވެސްޓްމަންތަކާއި އީރާނުގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ބެލިއަސް. ހަމަ އެގޮތަށް، ސުލްޙަވެރިކަމާ އެކީ ދެ ޤައުމު ދެމިއޮތުމަށް ހުރި ހުރަސްތައްވެސް ނައްތާލެވިގެންދާނެ ހެން ހީވަނީ، ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި މުޅި ސަރަޙައްދުގެ އާންމުޖެހުންވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް މި ބަލަނީ.
ޢަބްދުﷲ އަލް-ރަކަފް؛ ސަޢުދީ ރައްޔިތެއް

އިންޓަރނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ އިރާނިއަން ސްޓަޑީޒްގެ ނައިބު ރައީސް، އަލް-އަހުމަދު އަލް ގަރްނީ ސިފަ ކުރި ގޮތުގައި، ބަދަހިވަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅަކީ، ސަރަޙައްދީ މިޞްރާބު ބަދަލު ކުރަނިވި ދަނޑިވަޅެކެވެ.

ޝައްކެއްވެސް ނެތް، އިރާނާއެކު ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުންތައް ބަދަހި ކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ، ސަރަޙައްދީ އަވަށްޓެރިންގެ މެދުގައި ސުލްޙަ ޤާއިމު ކުރުމާ ދިމާއަށް، މި ސަރަޙައްދުގެ މިޞްރާބު އަނބުރާލި ވަގުތެއް. މި ޤައުމު މިޞްރާބު ޖަހާފަ މިއޮތީ 2030ގެ ތަޞައްވުރު ކާމިޔާބު ކުރަން. ސަޢުދީ ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ، ހަމަނުޖެހުންތަކާ، ދިގުދެމިގެންދާ މައްސަލަތަކުގެ ބަދަލުގަ، ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީ ގެންނަން.
އަލް އަހުމަދު އަލް-ޣަރްނީ؛ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ އިރާނިއަން ސްޓަޑީޒް---

މަރޗް 19 ވަނަ ދުވަހު އީރާނުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާއެކު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ފެންނަ 3 ސަރަޙައްދެއް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ގުޅުން އިޔާދަވި ކަމަށްޓަކާ ﷲ އަށް ޙަމްދު ކުރަން. ކުރިންވެސް ބުނި ގޮތަށް، އެ ތެދެއް، މާޒީގަ އެބަހުރި ދެބަސްވުންތައް ހިނގާފަ. އެކަމަކު، އަހަރަމެން އާންމުން މި ހޯދަނީ ހަމަޖެހުން. ސަރުކާރުންވެސް ބޭނުންވަނީ އެކަން. ހަމަޖެހުން ހޯދަން ސަރުކާރުވެސް ބޭނުންވޭ. މިކަމުގެ ސަބަބުން، ވަލީއަހުދު އެމްބީއެސްގެ ތަސައްވުރު ކުރިއަށް ގެންދަންވެސް އެހީއަކަށް ވާނެ. އަހަރަމެންގެ ޢުއްމީދުތައް ވަރަށް ބޮޑު. އަހަރަމެން ހުއްޓައެއް ނުލާލަން.
އަހުމަދު އަލް-ޣަމްދީ؛ ސަޢުދީ ރައްޔިތެއް

އީރާނާއެކު އޮތް ގުޅުން ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން އެންމެ ފަހުން މެދު ކަނޑާލާފައި ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. އެއީ ސަޢުދީ ސަރުކާރުން، ޝީޢީ އިމާމަކު މަރާލި މައްސަލާގައި، ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އުފެދުނު ދެބަސްވުންތައް ހޫނުވެ، ތެހްރާންގައި ހުރި ސަޢުދީ އެމްބަސީއަށް ބަޔަކު ހަމަލާ ދިން ހިސާބުންނެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ދަނީ، ސައުދީއާއި އީރާނުގެ ގުޅުންތައް އިޔާދަ ކުރަން ނިންމި ނިންމުމަށް މަރުޙަބާ ކިޔަމުންނެވެ.

ސައުދީއާއި އީރާނުގެ ގުޅުންތައް ހީނަރުވެގެން ދިއުމުގައި ސީރިއަސް ސަބަބުތަކެއް އޮތެވެ. އެގޮތުން އިސްލާމް ދީނުގެ ފިކުރުގައި ދެ ޤައުމު ގެންގުޅޭ ރަޢުޔުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރުމާ، އިސްލާމީ ދުނިޔޭގެ ވެރިކަން ހޯދުމަށް ދެ ޤައުމުންވެސް ބޭނުންވުމާ، ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ އިތުރުން، އެމެރިކާއާއި ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކާ އެކު ދަމަހައްޓާ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ މައްސަލަތައް ފަދަ އެތައް ކަމެއް ހިމެނެއެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް