ކ. މާލެ
|
22 މާރޗް 2023 | ބުދަ 13:41
ފުލެޓު ލިބުނު ކަމުގެ ނަމުގައި ސްކޭމްތަކެއް ދަނީ ހިންގަމުން
ފުލެޓު ލިބުނު ކަމުގެ ނަމުގައި ސްކޭމްތަކެއް ދަނީ ހިންގަމުން
ބީއެމްއެލް
ސްކޭމްގެ މައްސަލަތައް
ފުލެޓް ލިބުނުކަމަށްބުނެ 70،000 ރުފިޔާ މުއާމަލާތްކޮށްފި
 
އެޗްޑީސީގެ ނަމުގައި ދަނީ ސްކޭމްތަކެއް ހިންގަމުން
 
އޯޓީޕީ ފަދަ މުހިންމު މައުލޫމާތު އެއްވެސް މީހަކާ ހިއްސާ ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވޭ

ކަސްޓަމަރެއްގެ އަތުން އޮޅުވާލައިގެން އޯޓީޕީ ހޯދައިގެން 70،000 ރުފިޔާ އަށްވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުއާމަލާތްކޮށްފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އެފަދަ ކަންކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އެދިއްޖެއެވެ.

ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ މި ހަފްތާގައި އެޗްޑީސީ ނަމުގައި ފޯނުކޯލު މެދުވެރިކޮށް އޮޅުވާލައިގެން ކަސްޓަމަރުންގެ މައުލޫމާތު ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ބައެއް ކޯލްތަކުގައި އެދޭ މައުލޫމާތު ދީގެން ބައެއް ކަސްޓަމަރުން އަތުން ފައިސާ ހޯދާފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާވެސް ލިބެމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެއް ކަސްޓަމަރެއްގެ އަތުން އޮޅުވާލައިގެން އޯޓީޕީ ހޯދައިގެން 70،000 ރުފިޔާ އަށްވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުއާމަލާތްކޮށްފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާއެއްވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް މެނޭޖަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވަނީ މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މިފަދަ ކަންކަމުން ސަލާމަތްވެ، ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް، ޒާތީ މައުލޫމާތާއި ވަން ޓައިމް ޕާސްވޯޑް (އޯޓީޕީ) ފަދަ މުހިންމު މައުލޫމާތު އެއްވެސް މީހަކާ ހިއްސާ ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ. މިހަފްތާގައި ހުށަހެޅިފައިވާ އެހެން މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު ފޭސްބުކް ޕޭޖްތަކުން މުދާ ގަތުމަށް ފައިސާ ދެއްކުމުން އެ މުދަލެއް ނުދީ، ފައިސާ ފޮނުވި ފަރާތް ބްލޮކްކޮށް އިތުރު އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ނުކުރާ ކަމުގެ ޝަކުވާވެސް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ މި ނިމިގެން ދިޔަ ހަފްތާގައިވެސް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކެއް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ކާކުކަން ނޭނގޭ ފަރާތްތަކާއެކު ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރުމުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމަކީ މުއާމަލާތްކުރެވޭ ފަރާތް ދެނަގަތުން ކަމަށާއި، އަދި އެކުރެވޭ މުއާމަލާތުގެ ސައްހަކަންވެސް ކަށަވަރުކުރުން މުހިންމު ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން ފައިސާ ފޮނުވުމަށްކަމުގައިވިޔަސް އަދި ފައިސާ ލިބިގަތުމަށް ކަމުގައިވިޔަސް ކާކުކަން ނޭނގޭ ފަރާތްތަކާ އެކު ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ނުކުރުމަށް ބީއެމްއެލްއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އަދި އެކައުންޓަށް ނޭނގޭ ފައިސާއެއް ވަދެފައިވާނަމަ ބޭންކަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެކަން އެންގެވުމަށްވެސް އެދިފައިވެއެވެ.

Advertisement

ރާއްޖޭގައި އީސިމްގެ ހިދުމަތް ބޭނުންކުރަމުންދާއިރު އޯޓީޕީ ބޭނުންކޮށްގެން އީސިމް އެކްޓިވޭޓްކޮށްލެވެއެވެ. އެހެން ކަމުން އީސިމް ނެގުން ފަދަ ހިދުމަތްތަކަށް ލިބޭ އޯޓީޕީ އެހެން ފަރާތަކާ ހިއްސާކުރެވިއްޖެނަމަ ސިމް އެހެން މީހަކަށް ލިބުުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާ ކަމަށާއި، އެ ގޮތަށް ފުރުސަތު ލިބިއްޖެނަމަ އެކައުންޓުންކުރާ މުއާމަލާތްތަކަށް ފޮނުވާ އޯޓީޕީވެސް އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލްއިން ބުނެއެވެ.

އެކި ނަންނަމުގައި މީހުން ގުޅާ، ޒާތީ މައުލޫމާތު ހޯދާ ފައިސާ ފޭރެމުންދާތީ ބީއެމްއެލްއިން ތަކުރާރުކޮށް އާއްމުން އެކަމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް މަސައްކަތްކޮށް، އެފަދަ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ނުކުރުމަށް ދަނީ އެދެމުންނެވެ.

މި ދުވަސްވަރު ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ސްކޭމް ކޯލުތަކަށް ބަލާއިރު، ފްލެޓެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެކި އިދާރާތަކުގެ ނަމުގައި އޮޅުވާލައިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ގުޅަމުންދެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ކާކުކަން ނޭގޭ ފަރާތްތަކާއެކު ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތްކޮށްގެން ފައިސާ ނުލިބޭކަމުގެ ޝަކުވާވެސް ހުށަހެޅެއެވެ. އަދި އެކި އޮންލައިން ޕޭޖުތަކުން މުދާގަންނަން ފައިސާ ދެއްކުމުން މުދާ ނުލިބި އަދި ފައިސާ ނުލިބޭކަމުގެ ޝަކުވާވެސް ހުށަހެޅެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
14%
14%
14%
14%
0%
43%
ކޮމެންޓް