ކ. މާލެ
|
4 ޖުލައި 2017 | އަންގާރަ 17:29
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޓްވިޓަރ
މަގޭ ރިޕޯޓް
ބިރު ދައްކައިގެން ކާމިޔާބެއް ނުލިބޭނެ!
 
މެމްބަރުންނަށް ވަނީ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި
 
ކުރެވިފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހްމަތުތައް ނުއެއް ބެލޭ
 
ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ ވަރަށް ބޮޑު ތާއިދަކާއެކު، މިހާރު އެ ތާއިދެއް ނެތް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ ވަރަށް ފުރިހަމަ އަޣުލަބިއްޔަތަކާއެކުއެވެ. އެމްޑީޕީ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ޕާޓީތަކާއި ސިޔާސީ ބުރަދަނެއް ހުރި ބޭފުޅެއް ނަމަ ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއިދު ކުރެއްވެވިއެވެ. މަޖިލީހުގެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތެއް ރައްޔިތުން ސަރުކާރަށް ދިނެވެ. ނަމަވެސް، ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމަށް ހަތަރު އަހަރު ވުމަށް ގާތްވެފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ފެނިފައިވަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ތާއިދު ގެއްލިގެން ދާތަނެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް ގެންނެވުމުގައި ފަހަތްޕުޅުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން، ގާތް އެކުވެރިޔާ، އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދު ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެ ވަނީ ދުރަށްވަޑައިގެންފައެވެ. އެ މަނިކުފާނަށް ކުރެއްވި ތާއިދު އަނބުރާ ގެންދަވާފައެވެ. ރައީސް މައުމޫނުގެ އިތުރުން، އަދާލަތު ޕާޓީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި ކާނަލް ނާޒިމް އަދި އެހެން ބައެއް ބޭފުޅުން ވެސް ވަނީ ރައީސް ޔާމީން ދޫކުރައްވައިފައެވެ. ސަރުކާރަށް އެތަށް ޕްރެޝަރެއް ކުރިމަތިވަމުންދާއިރު ބަހެއް ވިދާޅުނުވެ ހުންނަވާތީ ސިޔާމުވެސް މިހާރު ހުންނެވީ ކިހިނެއްކަން ޔަޤީނެއް ނޫނެވެ. 

ސަބަބަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ މި ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަން ބޮޑުވުމެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަނިޔާވެރިކަން ފެށީ، އަމިއްލަ ޕާޓީގެ ތެރެއިންނެވެ. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށް، އެ މަނިކުފާނަށް ހުކުމްކުރިއެވެ. އެއަށްފަހު ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް ހަތިޔާރު އަމާޒު ކުރެއްވެވިއެވެ. ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވެސް ހައްޔަރުކޮށް ހުކުމްކުރިއެވެ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ މުދާ އަތުލިއެވެ. އެންމެ ފަހުން އެ މަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ދޮގު ތުހްމަތުތަކެއްކޮށް ހައްޔަރުކުރިއެވެ. އެހެން ވާދަވެރިން ވެސް ދަނީ ހައްޔަރުކުރަމުންނެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ނިގުޅައިގަތެވެ. ގާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފަށް ގާނޫނުތައް ހެދިއެވެ. ފިޔަވަޅު އެޅިއެވެ. މީހުން މަގާމުތަކުން ދުރުކުރުވިއެވެ. މެމްބަރުންނަށް ބިރު ދެއްކީ ސަރުކާރުގެ ވެރިން ހިންގަމުންދިޔަ ކޮރަޕްޝަނުގައި ޖެއްސުމަށް ފަހުއެވެ. މިހިސާބަށް ކަންކަން ދިޔުމުގެ ކުރިން ވެސް އެކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް، ދައުލަތް ޚަރާބުވިޔަ ނުދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލަފާ ދެއްވިއެވެ. އެ ލަފާ އެ މަނިކުފާނު އަޑެއް ނޭއްސެވިއެވެ. ނަމަވެސް، ކޮނޑާއި ކޮނޑު ޖައްސަވައިގެން ހުރިހާ ކަމެއްގައި އުޅުއްވި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަޙުމަދު އަދީބަކީ މުޖުރިމަކަށް ހެއްދެވީ، އަމިއްލަ ފޫކޮޅަށް ހޫނުވި ހިސާބުންނެވެ. އެއީވެސް ގޮތް ނޭނގޭ ބޮޑު ރޭވުމެއްކަމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ތުހުމަތު ކުރައްވައެވެ.  އޭގެ ކުރިން، އަދީބުގެ ޖަރީމާތައް ފެންނަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އޭގެން އެއްކަމެއްވެސް ނުފެނެއެވެ. އޭގެ ކުރިން ރައީސް ޔާމީންވެސް، ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރުވެސް، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާއި ސަލާމަތީ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރަން ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ފެނުމުގެ ހިއްސާއި އަޑު އުވުމުގެ ހިއްސަށް ހުރީ ގޮތެއް ވެފައި ބާވައެވެ؟ އެ ހިއްސުތައް ސަލާމަތުން ހުރި ނަމަ، ގައުމަށް ހަދަމުން ދިޔަގޮތް އެނގޭނެއެވެ.

މި ސަރުކާރުގެ ވެރިންނާއި މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި ދައުލަތުގެ އެހެން ބާރުތަކާއި މުއައްސަސާތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ހަރާންކޯރުވުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ގެއްލިގެން ދިއުމެވެ. ބާރުގަދަކަން ދައްކާ ވެރިޔާ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަންކަން ބައްޓަންކޮށް، ދައުލަތުގެ ނިޒާމު ކިލަނބުކޮށް ޚަރާބުވުމެވެ. އަދުލު އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަން ނެތުމެވެ. ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ފަތުއަޑުކިޔާފައި މައްޗަށް ދިއުމެވެ. ބިރެއް ނެތި، ކޯޓުގެ އިޖުރާއަތްތައް ބަދަލުކޮށް ގޯތި ފޭރެން ޖެހިލުން ނުވުމެވެ. ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއަކީ ތިމާގެ ފައިސާކަމަށް ހެދުމެވެ. ރައްޔިތުންގެ ބާރަކީ އަމިއްލަ އިހުތިޔާރަކަށް ހެދުމެވެ. ހައްގުތައް ނިގުޅައިގަތުމަކީ އުފަލަކަށްވުމެވެ. ނުހައްގުން ޖަލަށްލުމަކީ އާދައަކަށްވުމެވެ. މީހުންނަށް އަނިޔާދިނުމަކީ ހިތްހަމަޖެހުމަކަށްވުމެވެ. ގައުމުގެ ލޭ ބޯލުމަކީ އެވެރިންގެ ފުރާނައިގެ ކާނާއަށްވުމެވެ.

މިދަރަޖައަށް ކަންކަން ގެންގޮސްގެންވެސް ވެރިޔާއަށް ލިބުނު މޮޅެއް ނެތެވެ. މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި ބުނާނަމަ، ހުރީ ހުސް ހެލޭ ދަތެވެ. ވެއްޓޭނެ އިރެއް ނޭނގެއެވެ. ނުވެއްޓޭނަމަ، ދަތް އަޅާނެ ހިނދެއް ނޭނގެއެވެ. ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ކުރަން އުޅެ، އެކަން ކާމިޔާބު ނުވާނެކަން އަދި ރައްޔިތުން ތިބީ އެގޮތުގައި ނޫންކަން ސާބިތުކޮށްދީފިއެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނެފައި ވަނިކޮށް، މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ވެސް ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. މަޖިލީހުގެ 45 މެމްބަރުން އެ ވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ދެކޮޅަށް ސޮއިކުރައްވާފައެވެ. ދެން އޮތީ އަނިޔާވެރިކަން އަޒުލުވުންކަމަށް އަނިޔާވެރިޔާއަށް ވެސް އެނގޭ ހިނދު، އަނިޔާވެރިކަން އެ ދަނީ ވަރުގަދަ ކުރަމުންނެވެ.

ތިބާ ވިސްނާށެވެ. އަނިޔާވެރިކަމުން ލިބުނު ކާމިޔާބެއް އެބަ އޮތް ހެއްޔެވެ. އުފަލެއް އެބަ އޮތްހެއްޔެވެ. ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބެއް ލިބުނު ހެއްޔެވެ. ތާއިދެއް ލިބުނު ހެއްޔެވެ. ތައުރީފުގެ ބަހެއް ލިބުނު ހެއްޔެވެ. ވީއިރު، ތިބާ އަނިޔާ ދިން މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ތަކުލީފަށް ވުރެ، ތިބާ ތަހައްމަލުކުރަން ޖެހިފައިވާ އަނިޔާއާއި ހިތްދަތިކަން ވަކި ކުޑައެއް ނޫނެވެ. ތަގުދީރުކުރައްވާފައިވާ ގޮތަށް ތިބާގެ ބާރުވެރިން، ނިމިގެން މިދަނީ ތިބާގެ ލޯ ކުރިމަތީގައެވެ. ތިބާއަށް މިއަދު ތިޔަ ލިބޭ އަނިޔާއަކީ ތިބާ ގައުމަށްވި ޚިޔާނާތުގެ ނަތީޖާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
10%
28%
3%
3%
55%
0%
ކޮމެންޓް
5 ޖުލައި 2017 | ބުދަ 07:44
ޚަލީލު
މިބޮޑުވަގު ކަރުދަންޖައްސާ