ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 12:46
ފުލުހުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއް
ފުލުހުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއް
ޕޮލިސް
ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ
ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގގެ މައްސަލައެއްގައި އިންޑިއާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 
އޭނާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ވަނީ ޖަހާފައި

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގގެ މައްސަލައެއްގައި ރާއްޖެއިން އިންޑިއާގެ ރައްޔިތަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުރު ދުވަހު ނެރުނު އަމުރެއްގައި ބުނެފައިވާގޮތުގައި، މީހުން ޓްރެފިކްކުރަން އުޅުން ނުވަތަ ޓްރެފިކްކުރުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 20 އަހަރުގެ އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ވެންކަޓަރަމަނާ ޕައްލާއެވެ.

Advertisement

އެ އަމުރުގައި ބުނެފައިވާގޮތުގައި އޭނާ ހައްޔަރުކުރިއިރު ދިރިއުޅެމުން އައީ ހެންވޭރުގެ ގެސްޓްހައުސްއެއްގައެވެ. އޭނާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުުރުމުން އެ ކޯޓުން ވަނީ 15 ދުވަސް ވަންދެން ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ވަނީ ހުކުމްކޮށްފައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައިވާ ގޮތުން އޭނާއަކީ އޭނާގެ ސްޕޮންސަރަށް ފިލައިގެން އުޅޭކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އަދި އެއީ ގިނަ ބަޔަކު ޝާމިލުވެގެން އިންތިޒާމްވެގެން، ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުށުގެ އަމަލުތައް ހިމެނޭގޮތަށް ހިންގަމުންދާ ކުށެއްކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަޔަކު ވިކްޓިމައިޒްވެފައިވާ ކަމަށްވެސް ބެލެވޭ ކަމަށްވެސް އެ އަމުރުުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް