ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 12:04
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، މުހައްމަދު ހަމީދު
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، މުހައްމަދު ހަމީދު
ރާއްޖެއެމްވީ
ޕީއާރްއައި 2023 ކޮންފަރެންސް
މިއަދު ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަކީ، ޒަމާނީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއެއްގެ ގިނަ ކަންކަން ފުރިހަމަ ތަނެއް: ކޮމިޝަނަރ
 
މިއަދު ފުލުހުންނަކީ ޒަމާނީ، ޑިމޮކްރެޓިވް ވެއްޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ މުއައްސަސާއެއް
 
ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެވޭނީ އައު ވިސްނުންތަކާއެކު، ކިޔަން ޖެހޭ ފާޑު ކިޔައިގެން
 
މިއަދުގެ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަކީ ބިނާކުރަނިވި ފާޑުކިޔުމަށް މަރުހަބާކިޔާނެ މުއައްސަސާއެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި

މިއަދު ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަކީ ޒަމާނީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ގިނަ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވާ މުއައްސަސާއެއް ކަމަށް, ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ކޮމިޝަނަރ ވިދާޅުވީ، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ރައްޔިތުން އެދޭ އެދުންތައް ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށެވެ. އަދި މިއަދު ފުލުހުންނަކީ ޒަމާނީ، ޑިމޮކްރެޓިވް ވެއްޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ މުއައްސަސާއެއް ކަމަށާއި، ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެވޭނީ އައު ވިސްނުންތަކާއެކު، ކިޔަންޖެހޭ ފާޑު ކިޔައިގެން ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމިޝަނަރ ވިދާޅުވިގޮތުގައި މިއަދުގެ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަކީ ބިނާކުރަނިވި ފާޑުކިޔުމަށް މަރުހަބާކިޔާނެ މުއައްސަސާއެކެވެ.

Advertisement

ފުލުހުންގެ ރިސަރޗް އެންޑް އިންވޭޝަން ކޮންފަރެންސްގެ މުހިންމުކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ކޮމިޝަނަރ ވިދާޅުވީ، ޒަމާނަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއެކު ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް އަންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވަމުންކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ކުށުގެ ހާލަތާއި ކުށްކުރާ ގޮތްތަކާއި، ކުށްވެރިން ގެންގުޅޭ އުކުޅުތައް ޒަމާނާއެކު ބަދަލުވަމުން އަންނަކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ބަދަލުތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް ދިރާސާކޮށް، އިލްމީ މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރަމުން ދިއުމަކީ ޒަމާނީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ސިފައެއްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކޮންފަރެންސްގައި އެކި މައުޟޫތަކަށް ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންތައް ކުރިއަށްދިއުމާއި، ސެކިއުރިޓީ އެކްސްޕޯއެއް ޚާއްޞަކޮށްފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން މުހިންމު މަގުސަދުތަކެއް ހާސިލްވާނެ ކަމަށްވެސް ކޮމިޝަނަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަށް ދިރާސާއާ އިލްމީ ބަހުސްތަކުގެ މުހިންމު ކަމަކީ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ އެހެން ގައުމުތަކަށް ބަލާލުމުން ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަ ހަގީގަތެއް. އަދި މުހިންމުވެސް ކަމެއް.
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، މުހައްމަދު ހަމީދު

އައްޑޫ ސިޓީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިންގ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓްގެ އޮނިގަނޑުގައި ރިސަރޗް ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހިމެނޭއިރު، މި ކޮންފަރެންސްގައި އެ ކޮލެޖުގެ ކަރުދާހެއް ހުށަހެޅުމަކީ އުފާފުޅުވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ދިރާސާތައް އިތުރުކުރާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށްވެސް ކޮމިޝަނަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް