ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2023 | ބުދަ 18:25
ފިޔާ ހައްދާ ދަނޑުވެރިންގެ ހިނގާލުން
ފިޔާ ހައްދާ ދަނޑުވެރިންގެ ހިނގާލުން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިންޑިޔާގައި ފިޔާގެ އަގު ވެއްޓުން
ފިޔާގެ ސަބަބުން އިންޑިޔާގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ރޮވެނީ!!
 
މިވަގުތު 100 ކިލޯ ފިޔައަށް ހޯލްސޭލް ބާޒާރުގައި ލިބެނީ 200ރުޕީސްއާ 400 ރުޕީސްއާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް

އިންޑިޔާގައި ފިޔާގެ އަގު މާބޮޑަށް ވެއްޓިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން، ފިޔާ ހައްދާ ދަނޑުވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުން ސަރުކާރާ ހިއްސާކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފިއެވެ. މިގޮތުން އެމީހުން ވަނީ 200 ކިލޯމީޓަރަށް ހިންގާލުމެއް ފަށާފައެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ވަނީ ފިޔާ ހައްދާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އިނާޔަތެއް ދޭނެކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ދަނޑުވެރިން ބުނަނީ އެވަރުން ނުފުދޭނެ ކަމަށާއި، ފިޔާގެ އަގު އުފުލޭނެ ގޮތެއް ހަދައިދިނުމަށް އެދޭކަމަށެވެ.

އިންޑިޔާއަކީ، ޗައިނާއަށްފަހު ދުނިޔޭގައިވެސް ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން ފިޔާ ހައްދާ ގައުމަށްވާއިރު، އިންޑިޔާއިން އަހަރަކު ގާތްގަނޑަކަށް 24 މިލިއަން ޓަނުގެ ފިޔާ ހައްދައި ބާޒާރަށް ނެރޭކަމަށްވެއެވެ. މީގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި ހައްދަނީ މަހާރަޝްތުރާގައެވެ. އިންޑިޔާގައި ހައްދާ ފިޔާގެ ތެރެއިން އެހެން ގައުމުތަކަށް އެކްސްޕޯޓްކުރަނީ 10 އިންސައްތައާ 15 އިންސައްތައާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށެވެ.

އެންމެ ގިނައިން ފިޔާ ހައްދާ އެއް ދަނޑުވެރިޔަކު ބުނިގޮތުގައި، ފިޔަލުގެ އަގު ވެއްޓިފައިވާވަރުން، އަގު ދީފައި މަޖޫރީން ނެރެގެން ދަނޑުތަކުން ފިޔާ ނެރުމަށްވުރެ ހުރިގޮތަށް ހުރެ ހަލާކުވާން ދޫކޮށްލަންވެސް މާރަނގަޅެވެ. އެހެނީ އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދުވެސް ދެކޮޅު ނުޖެއްސޭނެތީއެވެ.

ހަލާކުވާން ދޫކޮށްލާފައިވާ ފިޔާތަކެއް - ގެޓީ އިމޭޖަސް

ބައެއް ދަނޑުވެރިން މައްސަލައަށް ސަމާލުކަން ހޯދައި، އެމީހުންގެ މެސެޖް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރައްދު ކުރުމަށްޓަކައި ފިޔާ ޕާރުސަލުތައް ޗީފް މިނިސްޓަރަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށްވެސް ފޮނުވަމުން ދާކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނާއިރު، އަނެއްބައި ދަނޑުވެރިން ދަނޑު ތަކުގައި ރޯކުރުން ފަދަ ކަންކަންވެސް ކުރަމުން ދާކަމަށްވެއެވެ.

އިންޑިޔާގައިވެސް ފިޔާގެ އަގަކީ އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ދަތި ބާވަތެކެވެ. ގިނަ ކެއުންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ފިޔާ ބޭނުންކުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އަވަހަށް ހަލާކުވާއެއްޗަކަށް ވުމުން މާގިނަ ދުވަހު ރައްކާކޮށްފައިވެސް ނުބެހެއްޓެއެވެ. ފިޔާގެ އަގު ވެއްޓުމުން ދަޑުވެރިންނަށް ހިތްދަތިކަން ލިބޭއިރު، އަގު ބޮޑުވުމުން އާންމު ރައްޔިތުން ރުޅިއައިސް، ސަރުކާރުތައް ވައްޓާލުމާ ހަމައަށްވެސް ކަންތައް ގެންގޮސްފައި އެބަހުއްޓެވެ.

އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވާގޮތުގައި މިފަހަރު މަހާރަޝްތުރާގައި ފިޔާގެ އަގު މިހާބޮޑަށް ވެއްޓިގެން މިއުޅެނީ ކައިރި އެހެން ސްޓޭޓްތައް ކަމަށްވާ، އުއްތަރު ޕްރަދޭޝް، ބިހާރު އަދި ރާޖަސްތާންފަދަ ސްޓޭޓްތަކުގައިވެސް މިފަހަރު ފިޔާ ހައްދާފައިވުމުން، ފިޔައަށް އޮތް ޑިމާންޑް ދަށްވެގެން ދިއުމެވެ. މޫސުމަށް އަންނަ ކުއްލި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުންވެސް ފިޔާ ދަނޑު ތަކަށް އަސަރުކޮށް، އަގަށް ބަދަލު އާދެއެވެ.

އިންޑިޔާގައި ފިޔާ ދެމޫސުމަކަށް ހައްދާއިރު، މާޗު މެދެއްހާ ހިސާބުން ފެށިގެން ހައްދާ ފިޔާ ތަންކޮޅެއް ގިނަ ދުވަހު ބެހެއްޓޭ ކަމަށް ވެއެވެ. ނާސިކްގެ ދަޑުވެރިން ބުނާގޮތުން، މިދުވަސްކޮޅު 100 ކިލޯ ފިޔައަށް ހޯލްސޭލް މާކެޓްގައި ލިބެނީ 200ރުޕީސްއާ 400 ރުޕީސްއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށެވެ. އިސް ދަނޑުވެރިޔަކު ބުނިގޮތުގައި 100 ކިލޯ 1200އަށް ވިކިގެން މެނުވީ 400 ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއްވެސް ނުލިބޭނެއެވެ.

ބޮޑަށް ވެއްޓިފައިވަނީ ފިޔާގެ ހޯލްސޭލް އަގު ކަމަށް ވާއިރު، ރީޓެއިލް އަގު ގިނަ ހިސާބުތަކުގައި މާ ބޮޑުތަން ހެޔޮނުވާ ކަމަށް ވެއެވެ. މިއިން އެނގެނީ މެދުވެރިންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބޮޑު ފައިދާއެއް ނަގަމުންދާކަމެވެ.

އިންޑިޔާގައި ފިޔައަށް ބޮޑު ޑިމާންޑެއް އޮތްނަމަވެސް، އަގުތައް އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީއެއް ނެތްކަން ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގަކުރެއެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް