ކ. މާލެ
|
11 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 07:36
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގ އާއި އިރާނުގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ރައީސީ
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގ އާއި އިރާނުގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ރައީސީ
ރޮއިޓަރސް
އިރާނާއި ސައުދީން ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމުކުރުން
އިރާނާއި ސައުދީގެ ގުޅުން ގޯސްވެ އަލުން ގާއިމުވެގެންދިޔަ ގޮތުގެ ޓައިމްލައިން
 
އަލުން ގުޅުން ގާއިމުކޮށްފައިމިވަނީ ޗައިނާ މެދުވެރިވެގެން
 
އިރާނާއި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލީ 2016 ވަނަ އަހަރު

ހަތް އަހަރު ފަހުން އިރާނާއި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އާ ދެމެދު އަލުން ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމަކާ ހަމައަށް އާދެވިފައިވާކަމަށް އިރާނާއި ސައުދީ އަދި ޗައިނާއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އިރާނާއި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މިލިޔުމުގައި, ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އާއި އިރާނާއި ދެމެދު ގުޅުން ކެނޑިގެން ދިޔަގޮތާއި އޭގެފަހުން ދެ ގައުމުގެ ދޭތެރޭ ހިނގާދިޔަ ކަންތައްތަކާއި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އަލުން ގާއިމުވެގެންދިޔަ ގޮތަށް ބަލާލަމެވެ.

2 ޖެނުއަރީ 2016

ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން އިރާނުގެ 50 މީހުން ދަންޖައްސާ މަރާލިއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ޝީއީންގެ އިސް ދީނީ އިލްމުވެރިއެއްކަމުގައިވާ ނިމްރު އަލް-ނިމްރު ހިމެނެއެވެ. އެއާއެކު ތެހެރާނުގައި ހުންނަ ސައުދީ އެމްބަސީގެ ތެރެއަށް އިރާނުގެ މުޒާހަރާކުރާ މީހުން ވަދެގަތެވެ. އަދި ޝީއީންގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރ އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ، ނިމްރު މަރާލުމުގެ ބަދަލު ސައުދީގެ ކިބައިން ވޭންދެނެވި ގޮތަކަށް ހިފާނެކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

3 ޖެނުއަރީ 2016

ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން އިރާނާއި އޮތް ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލިއެވެ.

7 ޖެނުއަރީ 2016

ޔަމަނުގައި ހުރި އިރާނުގެ އެމްބަސީއަށް ވައިގެ މަގުން ދިން ހަމަލާތަކަކީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ދިން ހަމަލާތަކެއްކަމަށް އިރާނުން ތުހުމަތުކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ސައުދީގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ އެއީ އިރާނުން ފަތުރާ ޕްރޮޕަގެންޑާއެއްކަމަށް ބުނެ އެކަން ދޮގުކޮށްފައެވެ.

29 މެއި 2016

އިރާނުގެ ހައްޖުވެރިންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ސައުދީ ފެއިލްވެފައިވާކަމަށް ބުނެ އިރާނުގެ ހައްޖާޖީން ސައުދީއަށް ހައްޖުވާން ދިޔުން އިރާނުން މަނާކުރިއެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ތެޔޮ ލިބޭ މުހިންމު ތެޔޮވަޅުތަކުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ތެޔޮވަޅަށް ހަމަލާތަކެއް ދީ އެތަންތަން ހަލާކުކޮށްލިއެވެ. ސައުދީން ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި އެހަމަލާތައް ދިނީ އިރާނުންނެވެ. އިރާނުން ވަނީ އެކަމުގައި އިރާނުގެ އެއްވެސް އަތެއް ނުވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. ޔަމަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިރާނުން ވާގިވެރިވާ ހޫޘީން ހަމަލާތައް ދިނީ އެމީހުންކަމަށް ބުނެ އެކަމުގެ ޒިންމާ ނެގިއެވެ.

3 ޖެނުއަރީ 2020

އީރާންގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ލަޝްކަރު ގުދުސް ފޯސްގެ ވެރިޔާ އަދި އެ ގައުމުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ އިސްވެރިޔާ ގާސިމް ސުލައިމާނީ އިރާގުގެ ބަޣްދާދަށް އެމެރިކާއިން ދިން ޑްރޯން ހަމަލާތަކެއްގައި އަވަހާރަކޮށްލިއެވެ.

9 އޭޕްރީލް 2021

ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ގޯސްވިފަހުން ދެގައުމުގެ މެދުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސީދާ ވާހަކަތައް ބަޣްދާދުން އިސްނަގައިގެން ކުރިޔަށްގެންދިޔައެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަތަރު ބުރަކަށް ދެ ގައުމުގެ ދެމެދު ވާހަކަތައް ކުރިޔަށްގެންދިޔައެވެ. ވާހަކަތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އިރާގާއި އޮމާނުން މެދުވެރިވެގެންނެވެ.

13 މަރޗް 2022

ފަސް ވަނަ ބުރުގެ ވާހަކަތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވަނިކޮށް އިރާނުން އެއްވެސް ސަބަބެއް ބަޔާންކުރުމެއް ނެތި ވާހަކަތަކުން އެއްފަރާތްވިއެވެ. އިރާނުން މިނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ދަންޖައްސާ މަރާލިތާ އެއް ދުވަސް ފަހުންނެވެ. އެމީހުންގެ ތެރޭގައި 41 ޝީއީންވެސް ހިމެނެއެވެ.

21 އޭޕްރީލް 2022

އިރާނާއި ސައުދީ އާ ދެމެދު ފަސް ވަނަ ބުރުގެ ވާހަކަތައް ކުރިޔަށްގެންދިޔައެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ 2022

ދެ ގައުމުގައި އެމްބަސީ އަލުން ހުޅުވުމަށް ޚާމަނާއީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ ގޮވާލެއްވިއެވެ.

9 ޑިސެމްބަރ 2022

ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގ ސައުދީއަށް ވަޑައިގެން ސައުދީގެ ކްރައުން ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އާއެކު ވާހަކަތައް ބޭއްވެވިއެވެ.

16 ފެބްރުއަރީ 2023

އިރާނުގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ރައީސީ ޗައިނާއަށް ވަޑައިގެން ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގ އާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް