ކ. މާލެ
|
10 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 13:05
ހުކުރު ނަމާދު
ހުކުރު ނަމާދު
ރާއްޖެއެމްވީ
ހުކުރު ޚުތުބާ
ޝައުބާންމަހު އަޅުކަމުގައި ހީވާގިވުމަކީ ރަމަޟާންމަހަށް ލިބޭ ތަމްރީނެއް: ޚުތުބާ
 
ގަޟާކުރަން ޖެހޭ ރޯދައެއް ވާނަމަ އެ ރޯދައެއް އަވަހަށް ގަޟާކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވި
 
ވަގުތުގެ ބޭނުން ހިގައި ހެޔޮ އަމަލުކުރުންމަތީ ދެމިތިބެންޖެހޭ
 
މާތް ނަބިއްޔާ ވަނީ މިކަމުގެ ފުރިހަމަ މިސާލު ޖައްސަވާފައި

މުސްލިމުން މިހާރު ވޭތުކުރަމުންމިދާ ޝައުބާންމަހުގައި ހެޔޮ އަޅުކަމުގައި ހީވާގިވުމަކީ، ރަމަޟާންމަހު އަޅުކަމުގައި މަޝްއޫލުވުމަށް ލިބޭ ތަމްރީނެއް ކަމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

ހުކުރު ޚުތުބާ ޚާއްސަކޮށްފައިވަނީ "ޝައުބާން މަހުގައި ހެޔޮއަމަލު ކުރުން" މި މައުޟޫއަށެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ ޝައުބާން މަހަކީ އެތައް ގޮތަކުން ޚާއްސަ މައްސަރެއް ކަމަށެވެ. މިއީ ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ މައްސަރަކަށް ވުމުން ޝައުބާން މަހުގެ ހަނދު ފެނުމާއެކު ހެޔޮ އަމަލުތައް ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެވެސް ހިތަށް ވަންނަ ކަމަށެވެ. މިއީ ރަމަޟާން މަހު އަޅުކަމުގައި މަޝްއޫލުވުމަށް ލިބޭ ތަމްރީނެއް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަހަރުމެންގެ ލޮބުވެތި މާތް ނަބިއްޔާ މިކަމުން ޖައްސަވާފައިވާ މިސާލު ޚުތުބާގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މާތް ނަބިއްޔާ ޝައުބާން މަހަށްވުރެ ގިނައިން (ސުންނަތް) ރޯދަ ހިއްޕަވާ މައްސަރެއް ނުވެއެވެ. އެމަހުގައި މުޅި މައްސަރުގައި ރޯދަފުޅު ހިއްޕަވާފަދައެވެ.
ހުކުރު ޚުތުބާ

އެއްވެސް މީހަކަށް އެމީހެއްގެ އަޖަލު ހަމަވާނެ އިރެއް ނޭނގޭނެކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ވަނީ "ވެހޭތާ ފެންނަގާށޭ" ބުނާފަދައިން ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައެވެ. ގިނަގިނައިން ހެޔޮ އަމަލުކުރުމަކީ ގަސްދަކާނުލައި ކުރެވޭ ފާފަތަކުން މާތް ﷲ އަހަރުމެން ސަލާމަތްކުރައްވާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި، މިފަދަ ބަރަކާތްތެރި މައްސަރެއްގައި މާތް ނަބިއްޔާ އަހަރުމެންނަށް ނަމޫނާ ދައްކަވާފައިވާގޮތަށް ހެޔޮ އަމަލުކުރުންމަތީ ދެމިތިބުން މުހިންމުކަމަށް ޚުތުބާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ފަރުޟު ރޯދައެއް ގަޟާކުރަން ޖެހިފައިވާނަމަ އެ ރޯދައެއް އަވަހަށް ގަޟާކުރުމަށް ޚުތުބާގައި ވަނީ ނަސޭހަތްތެރިވެފައެވެ. އަދި ރަމަޟާންމަހުގެ އަޅުކަމަށް ވަގުތު ދެވޭގޮތަށް ވަގުތުތައް ރާވާލުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް