ކ. މާލެ
|
10 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 12:25
ބިދޭސީން
ބިދޭސީން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް
ބަދަލުތަކާއެކު އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް އަލުން ހުޅުވާލަނީ
 
ކޯޓާ 12 މަހަށް ބަހާލައިގެން ދެއްކުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބޭނެ
 
ކޯޓާ ފީ އެކްްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ދެން ދެއްކޭނެ
 
ފެބްރުއަރީ 26 އިން މާރޗް 11 އަށް ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައި

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީންގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމްއިން ދެމުންދިޔަ ޚިދުމަތްތައް އާދިއްތަ ދުވަހު އަލުން ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމަކީ ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީންނަށް ބޭނުންވާ ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި، އެ ބިދޭސީންގެ ކަންކަން ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ނިޒާމެކެވެ.

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 26 އިން މާރޗް 11 ގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުން ދެމުންދިޔަ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް މެދުކަނޑާލާފައެވެ. އެއީ ބިދޭސީންނަށް ލުއި ފަސޭހަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ދޫކުރެވޭ ކޯޓާ ބޭނުންކުރުމުގެ ނިޒާމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އެ ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް އިމްޕްލިމެންޓް ކުރުމަށެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި މަސައްކަތް ނިންމައި މާރޗް 12 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު މި ސިސްޓަމް އަލުން ހުޅުވާލައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

ސިސްޓަމް ހުޅުވާލެވިގެންދާއިރު، ރާއްޖެއަށް ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ގެންނަ ބިދޭސީންނަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯޓާ ފީ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކަށް އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ދެއްކިގެންދާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ކޯޓާ ފީއަކީ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ޔުޓިލައިޒް ކުރާ ކޮންމެ ކޯޓާއަކަށް 12 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 2،000 ރުފިޔާއެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ފީ ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ދެއްކުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްދައިދިނުމަށްޓަކައި، 12 މަސް ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ފީ ދެއްކުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް