ކ. މާލެ
|
10 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 12:25
ބިދޭސީން
ބިދޭސީން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް
ބަދަލުތަކާއެކު އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް އަލުން ހުޅުވާލަނީ
 
ކޯޓާ 12 މަހަށް ބަހާލައިގެން ދެއްކުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބޭނެ
 
ކޯޓާ ފީ އެކްްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ދެން ދެއްކޭނެ
 
ފެބްރުއަރީ 26 އިން މާރޗް 11 އަށް ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައި

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީންގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމްއިން ދެމުންދިޔަ ޚިދުމަތްތައް އާދިއްތަ ދުވަހު އަލުން ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމަކީ ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީންނަށް ބޭނުންވާ ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި، އެ ބިދޭސީންގެ ކަންކަން ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ނިޒާމެކެވެ.

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 26 އިން މާރޗް 11 ގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުން ދެމުންދިޔަ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް މެދުކަނޑާލާފައެވެ. އެއީ ބިދޭސީންނަށް ލުއި ފަސޭހަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ދޫކުރެވޭ ކޯޓާ ބޭނުންކުރުމުގެ ނިޒާމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އެ ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް އިމްޕްލިމެންޓް ކުރުމަށެވެ.

Advertisement

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި މަސައްކަތް ނިންމައި މާރޗް 12 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު މި ސިސްޓަމް އަލުން ހުޅުވާލައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

ސިސްޓަމް ހުޅުވާލެވިގެންދާއިރު، ރާއްޖެއަށް ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ގެންނަ ބިދޭސީންނަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯޓާ ފީ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކަށް އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ދެއްކިގެންދާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ކޯޓާ ފީއަކީ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ޔުޓިލައިޒް ކުރާ ކޮންމެ ކޯޓާއަކަށް 12 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 2،000 ރުފިޔާއެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ފީ ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ދެއްކުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްދައިދިނުމަށްޓަކައި، 12 މަސް ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ފީ ދެއްކުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރާއްޖޭގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ މެޑިކަލް ހެދުމުގެ ނިޒާމަށް ބަދަލު ގެނެސް އާ އުސޫލެއް ތައާރަފް ކޮށްފި
މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ހިންގުނު އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި 170ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޑީޕޯޓުކޮށްލުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވޭ: ފުލުހުން
ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ހިންގާ ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ: ސައީދު
މާލޭގައި ބިދޭސީއަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މާލޭ މަގުތަކުގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ފުލުހުންނާ މަޝްވަރާކުރާނަން: އާޒިމް
މާދަމާއިން ފެށިގެން ރާއްޖެ އެތެރެވާ ބިދޭސީން ވަރކް ޕަރމިޓަށް އެދޭއިރު މެޑިކަލް ހަދައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ: މިނިސްޓްރީ
ވޯކްޕާމިޓް މެޑިކަލްގައި ފައިލޭރިއާއަށް ޓެސްޓުކުރުން ހިމަނަން މުހިއްމުތޯ މަޝްވަރާ ކުރަނީ
ބިދޭސީންނާއި ގުޅުންހުރި ރަސްމީ ރެކޯޑުތައް ޑިލީޓްކުރުން - ދެ ވަޒީރުންގެ ވާހަކަ ބޮޑުތަނުން ދިމާނުވޭ!