ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2023 | ބުދަ 18:59
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި
ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރާ 400 ހައުސިންގ ޔުނިޓު ޑިޒައިންކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
 
މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދާނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ސައުދީ ފަންޑް ފޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އެހީގައި

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ 400 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޑިޒައިންކޮށް، ސުޕަވައިޒް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަކުގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދާނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ސައުދީ ފަންޑް ފޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އެހީގައި އެފޯޑަބަލް ހައުސިންގ ސްކީމް ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފައިސާއިންނެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ޑިޒައިން ކުރުމާއި ސުޕަވައިޒް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފައިވާއިރު ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި، ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓުތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި އީއައިއޭ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި ޑީޓެއިލްޑް ޑިޒައިން ރިވިއުކުރުމާއި ކޮންޓްރެކްޓަރގެ މަސައްކަތް ސުޕަރވައިޒް ކުރުން ހިމެނޭނެއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ، ސައުދީ ފަންޑް ފޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ "ގައިޑްލައިން ފޯ ޔޫސް އޮފް ކޮންސަލްޓަންޓްސް" އާއި އެއްގޮތަށް ކުއަލިޓީ އެންޑް ކޯސްޓް ބޭސްޑް ސިލެކްޝަން (ކިއުސީބީއެސް) އުސޫލުންނެވެ. އެހެންކަމުން މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ އޭޕްރިލް މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިއަލަށްވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތައް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ސާބިތުކޮށް ދޭންޖެހެއެވެ. އެގޮތުން މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ އާއި މަސައްކަތަށް ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ތައުލީމީ ފެންވަރު އަދި އެހެނިހެން މައުލޫމާތު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ފިނޭންސުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި މަޝްރޫއަށް ކުރިމަތިލަނީ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރއެއްނަމަ، އެފަރާތެއް ހޮވިއްޖެނަމަ، އެ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ކޮންޓްރެކްޓުގައި ބަޔާންކުރާ އެންމެހާ ޒިންމާތައް އަދާކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުން މިހާރު ވެސް ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް އެބަގެންދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް