ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 18:13
އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން
އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ދިވެހި ޒުވާނުން ތަމްރީންކުރަން މެރިއޮޓް އިންޓަނޭޝަނަލް އާއެކު އެއްބަސްވެއްޖެ
 
ނޭޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ކަމަށް މެރިއޮޓް އިން ބުނޭ

ޒުވާނުންނަށް މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ތިބެގެން ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މެރިއޮޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓްއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފިއެވެ.

ޝެރެޓަން މޯލްޑިވްސް ފުލްމޫން ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އިސް ވެރިންނާއި މެރިއޮޓް ރިސޯޓްސްގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީ ހުސައިން ޝަރީފެވެ. އަދި މެރިއޮޓް އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ އޭރިއާ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ހިޔުމަން ރިސޯސް – މެލޭޝިއާ، ސިންގަޕޯރ & މޯލްޑިވްސް އެމާ ޖޯންސް އެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ނޭޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ޒުވާނުންނަށް ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދިނުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ފޯރުކޮށްދީ ޒުވާނުންނަކީ ޤައުމުގެ ތަރައްގީއާއި ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށް ހެދުން ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީ ޙުސައިން ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ،

ނެޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަކީ މަސައްކަތު މާހައުލުގައި ތިބެގެން ތަޖުރިބާކާރުންގެ ބެލުމުގެދަށުން މަސައްކަތްތައް ދަސްކޮށް، ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ގައުމީ ފެންވަރުގައި ހުޅުވާލުމަށް ހިންގާ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 3 (ތިނެއް) ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ލިބެއެވެ.  

މެރިއޮޓް އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ އޭރިއާ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ހިޔުމަން ރިސޯސް އެމާ ޖޯންސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި މި ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބިކަމާއިއެކު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވިއެވެ.

މި އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މެރިއޮޓް އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ހަތް ރިސޯޓެއްގައި ޒުވާނުން ތަމްރީނުވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނެއެވެ. އެގޮތުން 5 އަހަރު ދުވަހަށް ބަހާލެވިގެ ތަފާތު 9 ދާއިރާއަކުން ޒުވާނުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ޖުމްލަ 250 ފުރުސަތު މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް