ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 13:12
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު
ރައީސް އޮފީސް
މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުގެނައުން
މަތީ ތައުލީމުގެ ދާއިރާގެ މުސާރައަށް ބަދަލު ގެނައުން - އަހަރަކު 62.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ
 
މުވައްޒަފުންނަށް ގާތްގަނޑަކަށް 59 އިންސައްތަ ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެންދާނެ
 
މަހެއްގެ މައްޗަށް ބަލާ ނަމަ މަހަކު އިތުރަށް 5.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ
 
މި އަހަރު އެކަނި ވެސް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އިތުރަށް 52.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ

މަތީ ތައުލީމީ ދާއިރާ އާއި ތަމްރީނުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ މުސާރައަށް ގެނައި ބަދަލުތަކާއި އަހަރަކު 62.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު ވިދާޅުވީ އެ ދާއިރާގެ މުސާރަ އަށް ގެނައި ބަދަލަކީ އެކަށީގެންވާ ފަދަ ރަނގަޅު ބަދަލެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބަލާ އިރު މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު އެ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ މުސާރަ އަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ބަލާއިރު ވެސް ވާދަވެރި މުސާރަ އެއް ކަމަށް އަމީރު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނައި ބަދަލުތަކާއެކު މި އަހަރު އެކަނި ވެސް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އިތުރަށް 52.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ ކަމަށެވެ. އެއީ މަހެއްގެ މައްޗަށް ބަލާ ނަމަ މަހަކު އިތުރަށް 5.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މަހުން ފެށިގެން ލެކްޗަރާއިންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ނިންމާފައިވާ އިރު ބަދަލު ގެންނަން ނިންމާފައި ވަނީ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ކަމަށް އަމީރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މުސާރަ އަށް ކުރިއެރުން ލިބުނު ނިސްބަތަށް ބަލާ އިރު މުވައްޒަފުންނަށް ގާތްގަނޑަކަށް 59 އިންސައްތަ ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އަމީރު ވަނީ ވިދާޅުވެފދައެވެ. އެގޮތުން ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލެކްޗަރާއަކަށް ލިބުނު 18880 ރުފިޔަގެ ބަދަލުގައި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި 29900 ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ސީނިއަރ ލެކްޗަރާއަކަށް މިހާރު ލިބެނީ 20831 ރުފިޔާ ކަމަށާއި އަލަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު ސީނިއަރ ލެކްޗަރާއަކަށް 34000 ލިބޭނެ ކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވިއެވެެ. މީގެ އިތުރުން އެސިސްޓެންޓް ޕޮރޮފެސަރެއްގެ މުސާރަ 23500 ރުފިޔާ އިން 39400 އަށް އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އަމީރު ވިދާޅުވިއެވެެ. ހަމައެހެންމެ އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރެއްގެ މުސާރަ 26000 ރުފިޔާ އިން 45000 ރުފިޔާ އަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ބަދަލާއެކު ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ 625 މުވައްޒަފެފުން، އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ 124 މުވައްޒަފުން އަދި ޕޮލިޓެކްނިކްގެ 18 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުވާނެއެވެ. އެއީ ޖުމުލަ 767 މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 18 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި