ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 16:11
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މަލަސް ރެޒިޑެންސް އިފްތިތާހު ކުރުން
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މަލަސް ރެޒިޑެންސް އިފްތިތާހު ކުރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ 'މަލަސް ރެސިޑެންސް' ފްލެޓްތައް މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކޮށްފި
 
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ ކުރެވިގެން ކުޅޭ އޭރިއާއަކާއި، ފިހާރައެއް ހުންނާނެ
 
'މަލަސް ރެސިޑެންސް' ގައި ޖުމްލަ 192 އެޕާޓްމަންޓް ހިމެނޭ

ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން ހުޅުމާލެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މާލެ ވޯޓާ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އިން، ތަރައްގީ ކުރި 15 ބުރީގެ ޓަވަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ.

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ 'މަލަސް ރެސިޑެންސް' އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ މިކަމަށްޓަކައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު ސަމީރުއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފްލެޓު ލިބުނު މުވައްޒަފުންނާ ވަނީ ތަޅުދަނޑިވެސް ހަވާލު ކޮށްފައެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޙަސަން ޝާހު އާއި، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖްމަންޓް ޓީމާއި މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން މަޝްރޫޢުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ އޮފިޝްލުންވެސް ބައިވެރިވިއެވެ.

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޙަސަން ޝާހު ވިދާޅުވީ، އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ޤާއިމްކުރި "މަލަސް ރެސިޑެންސް" ރަސްމީކޮށް ހުޅުވިގެން ދިޔުމަކީ، މުވައްޒަފުންނަށް ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެ، ހެޔޮ އަގުގައި އަމިއްލަ ތަނެއް ލިބުމަށް މަގުފަހިވެގެންދިޔަ ކަމެއް ކަމުގައެވެ. އަދި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހައުސިން މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަކީ، މިކަމަށް އެދި އެދި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން ހުޅުވާލަދިން ރަނުގެ ފުރުސަތެއްކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ކުންފުނިން ފްލެޓު ދިނުމުގައި ބަލާފައިވާނީ ސަރުކާރުން ސޯޝަލް ހައުސިން ދިނުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑުތަކަށް ކަމަށް ވެސް ޝާހު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ 'މަލަސް ރެސިޑެންސް' ގައި ޖުމްލަ 192 އެޕާޓްމަންޓް ހިމެނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 3 ކޮޓަރީގެ 60 އެޕާޓްމަންޓާއި، 1+2 ކޮޓަރީގެ 40 އެޕާޓްމަންޓާއި އަދި 1 ކޮޓަރީގެ 92 އެޕާޓްމަންޓް ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ ކުރެވިގެން ކުޅޭ އޭރިއާއަކާއި، ފިހާރައެއްގެ އިތުރުން، އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ޕާކް ކުރުމަށް އިމާރާތުގެ ދެފަރާތުން ޕާކިން ޒޯނެއްވެސް ވަނީ ޤާއިމްކޮށްފައެވެ.

މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ޗައިނާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ 'ދި 23rd މެޓަލާނޖިކަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގުރޫޕް ކޯ ލ.ޓ.ޑ އޮފް މިނެމެޓަލްސް' އާ ހަވާލުކޮށްގެންނެވެ.

'މަލަސް ރެސިޑެންސް' ގައި ހިމެނޭ އެޕާޓްމަންތައް ލިބުނު ފަރާތްތަކާ ތަޅުދަނޑި މިހާރު ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އަދި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން އެޕާޓްމަންޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް މަހުން މަހަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ލުއި ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން، އިސްލާމިކް ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް ފްލެޓަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމުވެސް ވަނީ ހަމަޖައްސައިފައެވެ.

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން އެ ކުންފުނީގެ ގިނަ މުވައްޒަފުނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ޔަގީން ވެގެންދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
31%
0%
8%
62%
0%
0%
ކޮމެންޓް
1 މާރޗް 2023 | ބުދަ 00:56
ލަތީފާ
އެއްވެސް ހެޔޮ އަގެއްގަ އެއް ނޫން. ބޭންކް މެދުވެރި ނުވެ އަމިއްލަ އަށް ފައިސާ ދައްކަން އިހުތިޔާރު ކުރާ ނަމަ 1.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ގަނޑުކޮށް ދައްކަން ޖެހެނީ. މީ ލުއި ފަސޭހަ ގޮތެއްތަ