ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 14:02
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖޭގެ ދަރަނި
ދަރަންޏާމެދު ކަންބޮޑުވުމެއް ނެތް، ދައްކަނީ ސިޔާސީ ވާހަކަ: މިއުވާން
 
ދަރަންޏާމެދު ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވި
 
މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ހުށަހެޅުންތަކުގައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް މެންބަރު އީވާ ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރުގައި ވަނީ ގޮވާލައްވާފަ

ރާއްޖޭގެ ދަރަންޏާއި މެދު ކަންބޮޑުވުމެއް ނެތް ކަމަށާއި ދަރަނި ނުދެއްކިދާނެ ކަމަށް ބުނެ ދައްކަނީ ސިޔާސީ ވާހަކަ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިއުވާން އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ދިވެހި ދައުލަތުން ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުށަހެޅުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް ގޮވާލައި އެކަން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރާއި ގުޅިގެން "ރާއްޖެ އެމްވީ" އިން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ. ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުالله ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެ ގަރާރުގެ މަސައްކަތް މިހާރު މަޖިލީހުގައި ކުރިއަށް ދާއިރު މިއުވާން ވަނީ ރާއްޖެއިން ދަރަނި މެނޭޖްކުރާ ގޮތް ރަނގަޅު ކަމަށް އައިއެމްއެފް އިން ވެސް ބުނެފައިވާކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެހެން ޖަމިއްޔާތަކާއި އިދާރާތަކުން ވެސް އެކަން ފާހަގަކުރާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ދަރަންޏާމެދު އެ ނޫން ގޮތަކަށް ދައްކަވާ ވާހަކަ އަކީ އެ ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ޚިޔާލުކަމަށާއި އެއީ ސިޔާސީ ވާހަކަތައް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

އީވާ އެ ގަރާރު ހުށަހަޅުއްވާ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ދިވެހި ދައުލަތް ދަރަނިވެރިވެފައިވާ މިންވަރާއި، އެ ދަރަނި ހެއްޓިފައިވާ ގޮތާއި، އަދި އެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ޖާގަދޭނެ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އިރުޝާދެއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި، ދައުލަތުގެ ދަރަނި ރީސްޓްރަކްޗަރކޮށް، ދަރަނި ބެލެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުށަހެޅުންތަކުގައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާކަމަށެވެ.

Advertisement

2013 ވަނަ އަހަރާއި 2018 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު ދައުލަތް ދަރަނިވެރިވެފައިވާ މިންވަރާއި، އެ ދަރަނި ބަލަހައްޓާފައިވާ ގޮތާއި، އަދި އެ ތިން އަހަރު ތެރޭގައި އެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ޖާގަދޭނެ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދަކަށް އެދި 10 އޮގަސްޓް 2020ގައި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ވަނީ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައެވެ. އެ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް މަޖިލީހުން ވަނީ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020ގައި ރިޕޯޓެއް ފާސްކޮށްފައެވެ. އެ ރިޕޯޓްގައި އޭރު ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

އަދި 2013 ވަނަ އަހަރާއި 2018 ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު ދައުލަތް ދަރަނިވެރިވެފައިވާ މިންވަރާއި އެ ދަރަނި ބެލެހެއްޓި ގޮތުގެ އިތުރުން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ޖާގަދޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ލަފާދީފައިވެއެވެ. އެ ރިޕޯޓުގައި ދަރަނި ބެލެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ވަނީ ލަފާ ދީފައެވެ.

2013 ވަނަ އަހަރާއި 2018 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު ދައުލަތުން ނެގި ދަރަނިތައް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުުރުމަށާއި ދައުލަތުން ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުމާމެދު މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ހުށަހެޅުންތަކުގައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް މެންބަރު އީވާ ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރުގައި ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ. އޭނާ އެ ގަރާރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ 167 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް