ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 16:34
ޑިޖިޓަލް އައިޑީ
ޑިޖިޓަލް އައިޑީ
ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ
ޤައުމީ ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު
ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ތަޖުރިބާކޮށްލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް
 
ޕްލެޓްފޯމްގެ މަސައްކތް ނިންމައި މާޗް މަސް ތެރޭގައި އާންމުންނަށް ހުޅުވާލާނެ
 
4 ގަޑިއިރުން 500 އަށްވުރެ ގިނަ ރިކުއެސްޓް ލިބިފައިވޭ

އީފާސް އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ޤައުމީ ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ތަޖުރިބާކޮށްލުމަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބި، ޚިދުމަތަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ބަންދުކޮށްފިއެވެ.

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލިޖީ (އެންސީއައިޓީ) އިން ވަނީ އީފާސް މެދުވެރިކޮށް ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި ޤައުމީ ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ތަޖުރިބާކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު އެންޑްރޮއިޑް ޑިވައިސް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލާފައެވެ. އެގޮތުން 500 މީހުންނަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލިއެވެ.

Advertisement

މި ފުރުސަތު ހުޅުވާލިތާ 4 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި 500 އަށްވުރެ ގިނަ ރިކުއެސްޓް ލިބިފައިވާކަމަށް އެންސީއައިޓީން ވަނީ ބުނެފައެވެ، އަދި މިހާރު މި ފުރުސަތު ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ.

އެންސީއައިޓީން ބުނީ ގައުމީ ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމައި މާޗް މަސް ތެރޭގައި މި ޕްލެޓްފޯމް އާންމުންނަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށެވެ.

ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި އަންނަ މަހު ޑިޖިޓަލް އައިޑީ ތައާރަފްކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ހިދުމަތްތައް ބޭނުންވެގެން ތަކުރާރުކޮށް އައިޑީކާޑާއި، އެކި ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅަން ޖެހުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ އުނދަނގުލެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޚިދުމަތް ލަސްވެ، އޮޅުންބޮޅުންވުމަށް މެދުވެރިވުމުގެ ސަބަބުން އެކަމުގައި ތާށިވެ ރައްޔިތުން ތިބެންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. 

އަންނަ މާރޗް މަހު ޑިޖިޓަލް އައިޑީ ލޯންޗު ކުރަނީ އެފަދަ ކަންކަމަށް ލުޔެއް ހޯދާދިނުމަށް ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ޞާލިހު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މާލެ، އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމްކުރެވޭ ފިޒިކަލް އެކްސްޕީރިއަންސް ސެންޓަރުތައް އެކުލަވާލަން ނިންމާފައި ވަނީ އޮންލައިންކޮށް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން ދަތި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. ރައީސް ވަނީ މިހާރު މުޅި ރާއްޖެ މިދަނީ ޑިޖިޓަލައިޒްވުމާ ގާތަށް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެެވެ.

މިހާރު ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑަކީ ޑިޖިޓަލް ފީޗަރ ތައް ހިމެނޭ ކާޑެއް ނޫނެނެވެ. ނަމަވެސް އަލަށް ބޭނުންކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑަކީ ސެކިއުރިޓީ ގިނަ ފީޗަރ ތަކެއް ހިމެނޭނެ ކާޑެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް