ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 13:16
ޤައުމީ ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު
ޤައުމީ ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު
ޓްވީޓަރ
ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު
ޤައުމީ ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ތަޖުރިބާކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި
 
މިވަގުތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ ހަމައެކަނި އެންޑްރޮއިޑް ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް
 
500 މީހުންނަށް އެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައި
 
މި ކާޑު ތައާރަފުކުރާނީ އަންނަ މަހު

އީފާސް އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ޤައުމީ ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ތަޖުރިބާކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތު ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލިޖީ (އެންސީއައިޓީ) އިން އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ޑިޖިޓަލް އައިޑީ ކާޑު ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ތަޖުރިބާކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. އެގޮތުން 500 މީހުންނަށް އެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

Advertisement

މިވަގުތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ ހަމައެކަނި އެންޑްރޮއިޑް ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ނަމަވެސް، އައިއޯއެސް ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް ވަރަށް އަވަހަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މިހާރުވެސް ސަރުކާރުގެ 180 މީހަކު ނެޝަނަލް އައިޑީ ކާޑު ތަޖުރިބާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެންސީއައިޓީން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި އަންނަ މަހު ޑިޖިޓަލް އައިޑީ ތައާރަފްކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ހިދުމަތްތައް ބޭނުންވެގެން ތަކުރާރުކޮށް އައިޑީކާޑާއި، އެކި ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅަން ޖެހުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ އުނދަނގުލެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޚިދުމަތް ލަސްވެ، އޮޅުންބޮޅުންވުމަށް މެދުވެރިވުމުގެ ސަބަބުން އެކަމުގައި ތާށިވެ ރައްޔިތުން ތިބެންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. 

އަންނަ މާރޗް މަހު ޑިޖިޓަލް އައިޑީ ލޯންޗު ކުރަނީ އެފަދަ ކަންކަމަށް ލުޔެއް ހޯދާދިނުމަށް ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ޞާލިހު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މާލެ، އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމްކުރެވޭ ފިޒިކަލް އެކްސްޕީރިއަންސް ސެންޓަރުތައް އެކުލަވާލަން ނިންމާފައި ވަނީ އޮންލައިންކޮށް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން ދަތި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. ރައީސް ވަނީ މިހާރު މުޅި ރާއްޖެ މިދަނީ ޑިޖިޓަލައިޒްވުމާ ގާތަށް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެެވެ.

މިހާރު ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑަކީ ޑިޖިޓަލް ފީޗާތައް ހިމެނޭ ކާޑެއް ނޫނެނެވެ. ނަމަވެސް އަލަށް ބޭނުންކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑަކީ ސެކިއުރިޓީ ގިނަ ފީޗާތަކެއް ހިމެނޭނެ ކާޑެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
60%
10%
0%
20%
10%
0%
ކޮމެންޓް