ކ. މާލެ
|
20 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 17:09
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ބްރޯޑްކޮމް އަށް މެމްބަރަކު އައްޔަން ކުރުން
ބްރޯޑްކޮމަށް އައްޔަންކުރަން ކޮމިޓީން ތިން ބޭފުޅަކަށް ރުހުން ދީފި
 
ރުހުން ދީފައިވަނީ އައިމިނަތު ނުޒުހާ އާއި ހުސެއިން އަމްރު އާއި މަރިޔަމް ނަރީމާން ޝަރީފްއަށް

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހެޅުއްވި ނަންތަކުގެ ތެރެއިން ތިން ބޭފުޅަކަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ރުހުން ދީފިއެވެ.

ތިން ބޭފުޅަކަށް އެ ކޮމިޓީން ރުހުން ދީފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. އެގޮތުން ރުހުން ދީފައިވަނީ ހއ. ހޯރަފުށި، ރިވޯޑް، އައިމިނަތު ނުޒުހާ އާއި ވ. ރޯޝަން ހުސެއިން އަމްރު އާއި ގދ. ތިނަދޫ، މުޝްތަރީގެ، މަރިޔަމް ނަރީމާން ޝަރީފްއަށެވެ.

Advertisement

ބްރޯޑްކޮމްގެ މެމްބަރަކު 8 ޖެނުއަރީ 2023ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން އެ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމުގެ މަގާމެއް ހުސްވެފައިވާތީ ބޮރޯޑްކާސްޓުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ހަވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ރައީސް އެ ކޮމިޝަނަށް އައްޔަން ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ނަންތައް ހުށަހެޅުއްވިއެވެވެ. މި ނަންތައް ދިރާސާކޮށް، ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއެވެ. އަދި އެ ބޭފުޅުންނާ ގުޅޭގޮތުން އާއްމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ވެސް މަޖިލީހުން ހުޅުވާލިއެވެ.

ބްރޯޑްކޮމްއަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކުރުމަށް ރައީސް ފަސް ނަމެއް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާއިރު އެމަނިކުފާނު އިސްކަން ދެއްވާ ތަރުތީބަކީ:

  1. އާމިނަތު ނުޒުހާ، ރިވޯޑް / ހއ. ހޯރަފުށި
  2. ހުސެއިން އަމްރު، ވ. ރޯޝަން
  3. ޝާން ސާލިހު މުހައްމަދު، ފިނިވަދީ / ދ. ކުޑަހުވަދޫ
  4. މަރްޔަމް ނަރީމާން ޝަރީފް، މުޝްތަރީގެ / ގދ. ތިނަދޫ
  5. މަރްޔަމް މުނާ، ބޯގަންވިލާ / ސ. ފޭދޫ

މި ފަސް ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ތިން ބޭފުޅަކަށް ކޮމިޓީން ރުހުން ދީފައިވާއިރު ބްރޯޑްކޮމްގެ މެމްބަރަކަށް އައްޔަން ކުރާނީ އެ ތިން ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅެކެވެ. ބްރޯޑްކޮމްއަށް މެމްބަރަކު އައްޔަން ކުރާނީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅުމުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ނަގާ ވޯޓުންނެވެ.

މިހާރު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވީ 6 މެމްބަރުންނެވެ. އެއީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މަރިޔަމް ވަހީދާއާއި އަމްޖަދު ވަހީދާއި އަލީ ޔޫސުފާއި އާމިނަތު އަމީނާއާއި މުހައްމަދު ފަޒީންގެ އިތުރުން ޝިފްލާ އިބްރާހީމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް