ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 13:46
ބްރޫސް ވިލިސް
ބްރޫސް ވިލިސް
ވޮޝިންގްޓަން ޓައިމްސް
ހަނދާންނެތޭ ބަލި
ބްރޫސް ވިލިސްއަށް ކުރިމަތިވި ސިއްހީ މައްސަލަ ސާފުކޮށް ޑައެގްނޯސް ކުރެވިއްޖެ
 
މިބަލި އާންމުކޮން ޖެހެނީ އުމުރުން 40 އަހަރާ 60 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުންނަށް

އެކްޝަން ފިލްމް ތަކުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ އެމެރިކާގެ ފިލްމް ސްޓާރ އަދި އެކްޓަރ ބްރޫސް ވިލިސްއަށް، އެހެން މީހުންނާ މުއާމަލާތު ކުރުމަށް ދަތިވާ ސިއްހީ މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެގެން ފިލްމް ކުޅުމުން ވަކިވާކަން މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗުމަހު މަހު އޭނާގެ އާއިލާއިން އިއުލާންކުރިއެވެ. އޭގެ ފަހުން ހަދަމުން އައި ޓެސްޓްތަކާއި އެކި އެކި ދިރާސާތަކުން މިހާރު އެނގިފައިވާގޮތުގައި ބްރޫސް ވިލިސްއަށް ޖެހިފައިވަނީ "ޑިމެންޝިޔާ" ނުވަތަ ހަނދާންނެތޭ ބަލީގެ ވައްތަރެއް ކަމަށްވާ "ފްރަންޓޯ ޓެމްޕޯރަލް ޑިމެންޝިޔާ"ކަން އެނގިފައިވާކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާއިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުނެފައި ވެއެވެ. މިއީ އަދި މިހާތަނަށް ފަރުވާއެއް ހޯދިފައިނުވާ، އަދި ފަސޭހަ ނުކުރެވޭ ބައްޔެކެވެ. މިބަލި އާންމުކޮން ޖެހެނީ އުމުރުން 40 އަހަރާ 60 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުންނަށެވެ.

Advertisement

ބްރޫސް ވިލިސްގެ އާއިލާއިން ބުނެފައިވާގޮތުގައި ލިބުނު ޚަބަރު ކިތަންމެ ހިތާމަވެރި ނަމަވެސް ސީދާ ބަލި ދެނެގަނެވުމުން އެކަމުގެ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބެއެވެ. "ފްރަންޓޯ ޓެމްޕޯރަލް ޑިމެންޝިޔާ" ނުވަތަ އެފްޓީޑީއަކީ ރަހުމު ކުޑަ ބައްޔެއް ކަމަށާއި، މި ބަލި ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ޖެހިދާނެ ކަމަށް އާއިލާއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

"ފްރަންޓޯ ޓެމްޕޯރަލް ޑިމެންޝިޔާ"އަކީ ކޮބާ؟

"ފްރަންޓޯ ޓެމްޕޯރަލް ޑިމެންޝިޔާ"އަކީ ހަނދާން ނެތޭ ބައްޔޭ މިކިޔާ އަލްޒައިމަރސް ޑިސީޒްއާއި ޕާކިންސަންސް ޑިސީޒްއާ އެއްއާއިލާއެއްގައި ހިމެނޭ ބައްޔެކެވެ. މިއީ ސިކުނޑި ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތްކުރުން ހުއްޓުވައި، އަދި ސިކުނޑީގެ ޑިޖެނަރޭޝަން ނުވަތަ ހާލަތު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ގޯސްކުރުވާ ބައްޔެކެވެ.

އެމެރިކާގައި 50 ހާހާ 60 ހާހާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްގެ މީހުންނަށް ވަނީ މިބަލި ޖެހިފައި ކަމަށް ވެއެވެ.

"ފްރަންޓޯ ޓެމްޕޯރަލް ޑިމެންޝިޔާ" ޖެހެން މެދުވެރިވަނީ ކޮންކަމެއް؟

މާހިރުން ވިދާޅުވާގޮތުގައި އެފްޓީޑީ ޖެހުމަށް މެދުވެރިވާ ކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބެލެވެނީ "އެބްނޯމަލް" ޕްރޯޓީންސް ސިކުޑިއަށް ޖަމާވާގޮތް ދިމާވުންނެވެ. މިގޮތަށް ދިމާވެ ގިނަ ދުވަސްވުމުން ޓޮކްސިކް ނުވަތަ ވިހަކަމުގެ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެ ސިކުޑީގެ ސެލްތައް މަރުވާން ފަށަނީއެވެ.

ކަމުގެ މާހިރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މިހާލަތު ދިމާވުމުން ސެލްތަކުގެ ޖީން އެތައް ގޮތަކަށް މިއުޓޭޓް ވެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުވެއެވެ. އަދި މިއިން ކޮންމެ ބަދަލަކުން އެފްޓީޑީގެ ތަފާތު ހާލަތެއް ފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

އިތުރަށް މާހިރުން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ޖެނެޓިކް ބަދަލެއް ފެންނަން ނެތް، އެފްޓީޑީގެ ބަލި މީހުންވެސް އެބަތިބެއެވެ. މިފަދަ މީހުންނަކީ ސިކުނޑިއަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންނަށް ވުން ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ޑަކްޓަރުން ވިދާޅުވެއެވެ.  

އަލްޒައިމަރސްގެ އަޑު އަހަމުންދާތާ ސަތޭކައަހަރަށް ވުރެގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާއިރު އެފްޓީޑީއަކީ ނިސްބަތުން އައު ބައްޔެއް ކަމަށްވެސް މާހިރުން ވިދާޅުވެއެވެ. އެހެން ކަމުން ބައްޔާބެހޭގޮތުން އެނގޭ މައުލޫމާތުވެސް އަދި ވަރަށް މަދެވެ.

އެފްޓީޑީ ޖެހުމުން ފެންނާނެ އަލާމާތްތަކަކީ ކޮބާ؟

ބަލީގެ ނިޝާން އެކި މީހުންގެ ފުށުން ފެންނަލެއް ތަފާތު ކަމަށް ވެއެވެ. މިތަފާތު އަންނަނީ ސިކުޑީގައި ޕްރޯޓީން ޖަމާވާ ތަނެއްގެ ގޮތުން ކަމަށް ވެއެވެ. ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ތަފާތުކަމާއެކު ބަލި ރަގަޅަށް ދެނެގަތުމަށް އަހަރުތަކެއްވެސް ނަގާފާނެ ކަމަށް ޑަކްޓަރުން ވިދާޅުވެއެވެ. އަދި އެހެން ބަލިތަކުގެ އަލާމާތްތައްވެސް ފެނިދާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އެފްޓީޑީ ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ފުށުން "ބިހޭވިއަރ" ނުވަތަ އުޅޭގޮތަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނަތަން ފެނެއެވެ. މިގޮތުން "އިމްޕަލްސިވިޓީ" ނުވަތަ ކުއްލިކުއްލިއަށް ކަންތައް ކުރުން އަދި "ޑިސް-އިންހިބިޝަން" ނުވަތަ ކަންކަމާ ލަދުގަނެ ޖެހިލުންވާގޮތް ނެތުން ފެންނާނެއެވެ.

އުޅޭ ގޮތަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ތެރޭގައި، މިސާލަކަށް ކުރިން މީހުންނަށް އިހްތިރާމްކޮށް އަދަބުވެރިކަން ހުންނަ މީހަކު، ރުޅިގަދަ، އެހެން މީހުންގެ އިހުސާސްތަކަށް ފަރުވާލެއް ނުބަހައްޓާ މީހަކަށް ބަދަލުވެއެވެ. ބައެއްފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ބައިވެސް ކުޑަވެއެވެ. މިގޮތުން އެކަކު މަޔޮނައިޒް ފުޅިއެއް އެއްކޮށް ކާލިކަން އެއް ޑޮކަޓަރަކު ފާހަގަކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

ޖެހިލުންވުމުގެ ބައި ކުޑަވާއިރު މިބަލީގެ ކުރީކޮޅު ބައެއްމީހުން ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ ކަންވެސް ޑަކްޓަރުން ފާހަގަކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އެއީ އެހެން މީހުންނާމެދު ބަހައްޓަންޖެހޭ ރަހުމާއި އޯގާތެރިކަމުގެ ބައި ނުހުންނާތީކަން ފާހަގަކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

ސިކުނޑީގެ ޓެމްޕޮރަލް ލޯބް ކިޔާބަޔަކީ ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ބަސް ދެނެގަތުގެ ބައި ކަމަށްވާއިރު، އެބައި މަސައްކަތް ކުރުން ހުއްޓިއްޖެ ނަމަ "ޕްރޮގްރެސިވް އަފޭސިޔާ" ކިޔާބަލި ޖެހެވެ. މިއީ ފުރަތަމަ ބްރޫސް ވިލިސް ވެސް ޑައެގްނޯސް ކުރެވުނު ބައްޔެވެ. އަފޭސިޔާ ކިޔާ ހަނދާންނެތޭ ބަލި ޖެހޭ މީހުންނަށް "ލެންގުއޭޖް" ނުވަތަ ބަސް ދެނެގަނެ އަދި އެކިބަސްބަހުން މުއާމަލާތުކުރަން އުނދަގޫވެއެވެ.   

އެފްޓީޑީގެ ތަފާތު ސްޓޭޖް ތަކަކީ ކޮބާހެއްޔެވެ؟

"އެފްޓީޑީ" ޖެހޭ މީހެއްގެ ފުށުން ފުރަތަމަ ފެންނާނީ ވަރަށް ކުދި ކުދި ބަދަލުތަކެވެ. މިގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކޭ ގޮތް އަދި ހަރަކާތް ކުރުމަށް ބަދަލު އަންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މިބަދަލުތައް އިތުރަށް ބޮޑުވެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މަސައްކަތަށް ނުވަތަ އާދައިގައި އުޅޭ ގޮތަށް ބަދަލު އަންނަ ހަމައިން އެކަން ބަލަނީ ޑިމެންޝިޔާގެ ގޮތުގައެވެ. ޑިމެންޝިޔާ ނުވަތަ އެންމެ އާންމުކޮން ފެންނަ ހަނދާން ނެތޭ ބަލީގެވެސް ތިން ސްޓޭޖެއް ވެއެވެ. އެއީ މައިލްޑް، މޮޑަރޭޓް، އަދި ސިވިއަރ، މިތިން މަރުހަލާއެވެ.

ފަހު މަރުހަލާއަށް ދާއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަރަކާތް މަދުވެ އަދި ކެއުމަށާއި ދިރުވައިހެދުމަށްވެސް ދަތިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް