ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 18:33
ބްލޫލައިޓް ލެންސް ހުންނަ އައިނު
ބްލޫލައިޓް ލެންސް ހުންނަ އައިނު
އައިކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސް
އައިކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސް
ނުރައްކާތެރި ބްލޫ ލައިޓުން ލޯ ރައްކާތެރިކޮށްދޭ އައިނު، އައިކެއަރ އިން!
 
ބްލޫ ލައިޓުން އިންސާނާއަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭ
 
ބްލޫ ލައިޓަކީ އިންސާނުންގެ ލޮލަށް ފެންނަ ކުލަ ސްޕެކްޓްރަމް ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަރަށް ކުރު، "އެނާޖީ ހައި ވޭވް"ތަކެއް ހިމެނޭ އައްޔެއް

ލޮލަށް ގެއްލުންދޭ ބްލޫ ލައިޓުން، ލޯ ރައްކާތެރިކޮށްދޭ އައިނު، އައިކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސް އިން ލިބެން އެބަހުރި ކަމަށް އެފަރާތުން މައުލޫމާތު ދީފިއެވެ.

ބްލޫ ލައިޓަކީ އިންސާނުންގެ ލޮލަށް ފެންނަ ކުލަ ސްޕެކްޓްރަމް ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަރަށް ކުރު، "އެނާޖީ ހައި ވޭވް"ތަކެއް ހިމެނޭ އައްޔެކެވެ. އެހެން ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ އައްޔަށް ވުރެ ބްލޫ ލައިޓުން އިންސާނާގެ ލޮލަށް ލިބޭ ގެއްލުން ބޮޑެވެ.

އެންމެ ބޮޑަށް ބްލޫ ލައިޓު ލިއްބައިދޭ އެއްޗަކީ އިރެވެ. އަދި އާޓިފިޝަލް ބްލޫ ލައިޓް ހުންނަ އެއްޗެހީގެ ތެރޭގައި ސްމާޓް ފޯނާއި ޓެބްލެޓާއި ލެޕްޓޮޕާއި ކޮންޕިއުޓަރ އަދި ޓީވީ ފަދަ ޑިޖިޓަލް ސްކްރީން ހިމެނެއެވެ.

ބްލޫ ލައިޓަކީ އޭގެ ސަބަބުން މީހާގެ މޫޑާއި ހަނދާން ރަނގަޅު ކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ބައެއް މަސައްކަތަތަކަށް ސިކުނޑި ހޭލައްވާފައި ބަހައްޓައިދޭ އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް މާގިނަ ވަގުތު ބްލޫ ލައިޓަށް ބެލޭނަމަ، އެއިން ސިއްހަތަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރުން އެކަށީގެންވެއެވެ. އެގޮތުން، ހަށިގަނޑުގެ ނިދުމާއި ހޭލުމުގެ ވަގުތު އަންގައިދޭ ގުދުރަތީ ނިޒާމަށް ވެސް ބްލޫ ލައިޓުގެ ސަބަބުން އަސަރުކުރެއެވެ.

ބްލޫ ލައިޓުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ބައެއް ސިއްހީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ލޮލުން ފެންހިކުން ނުވަތަ ފެން އައުމާއި ވަރުބަލިވުން އަދި ބޮލުގައި ރިއްސުން ހިމެނެއެވެ. ލޯ ފުސްވުން، ފޯކަސް ކުރަން އުނދަގޫވުމާއި ކަނދުރާ އާއި ކޮނޑުގައި ރިހުން އަދި ނިދަން އުނދަގޫވުން ފަދަ މައްސަލަތަކަކީ ވެސް މި ބްލޫ ލްއިޓުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ބައެއް މައްސަލަތަކެވެ.

ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ވެސް ޑިޖިޓަލްވެފައިވާ މި ޒަމާނުގައި ބްލޫ ލައިޓުގެ އަސަރު ލޮލަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުކުރާނެގޮތެއް ހޯދުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން، ބްލޫ ލައިޓު ބްލޮކް ކުރާ އައިނު އެޅުމަކީ މިކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެވެ. ބްލޫ ލައިޓު ބްލޮކްކޮށްދޭ އައިނުގެ ލެންސުގައި ބްލޫ ލައިޓު ފިލްޓަރު ކުރާނެ ހާއްސަ ފަށަލައެއް ހިމަނައިފައިވުމުން އެއިން އިންސާނާގެ ލޯ ރައްކާތެރިކޮށްދެއެވެ.

ބްލޫ ލައިޓުގެ އަސަރު ކުޑަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ގޭގައި ރަތް ނުވަތަ ވޯމް ލައިޓު ހިމެނޭ ބޮކި ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި ބޭނުންކުރާ ޑިވައިސްތަކުގައި ބްލޫ ލައިޓު ފިލްޓަރު ކުރާ ސްކްރީން ނުވަތަ ކަވަރުތައް ވެސް ހަރުކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި ސްކްރީންތަކަށް ނުބަލައި ބައެއް ވަގުތުތަކުގައި ލޮލަށް އަރާމުދޭން ވެސް ވާނެއެވެ.

ބްލޫ ލައިޓުން ލޯ ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުރެވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަކީ ސްކްރީން ބޭނުންކުރާ ވަގުތު މަދު ކުރުމެވެ. އަދި ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބްލޫ ލައިޓު ބްލޮކް ކޮށްދޭ އައިނު ބޭނުންކުރުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް