ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 09:49
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޖަމާކުރުން
ބޭންކިންގ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޖަމާކުރާ އެކައުންޓްތައް އޮޕަރޭޓްކުރާނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން
 
މަޤްސަދަކީ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ހަރުދަނާކަމާއެކު އިތުބާރުހުރި ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުން
 
އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާނަމަ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ

ބޭންކިންގ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި، އެކައުންޓްތައް ހުޅުވާނެ ގޮތުގެ އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މި އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. މިއީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޖަމާކޮށް، ހަރުދަނާގޮތެއްގައި މެނޭޖްކުރުމަށާއި، ޓްރެޜަރީ ސިންގަލް އެކައުންޓުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް އެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތައް ބަޔާން ކުރާ އުސޫލެކެވެ.

އެގޮތުން ބަލާއިރު ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކާއި ކައުންސިލްތަކުން ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓްތަކާއި އެހެނިހެން ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ހުޅުވުމާއި، އެކައުންޓްތައް ބަންދުކުރުމާއި، އެ އެކައުންޓްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތައް މި އުސޫލުގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

މި އުސޫލުގެ މަޤްސަދަކީ ދައުލަތުގެ ކޭޝް ފްލޯއާއި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ހަރުދަނާކަމާއެކު އިތުބާރުހުރި ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމާއި، ދައުލަތުގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގެ ކޭޝް ބެލެންސް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމެވެ.

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކާއި، ސަރުކާރުގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި، ސަރުކާރުގެ އެޖެންސީތަކާއި، ކައުންސިލްތަކުން ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޖަމާކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނީ، ޓްރެޜަރީ ސިންގަލް އެކައުންޓުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ހުޅުވާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގައެވެ. އެފަދަ އެކައުންޓްތައް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭންކުތަކުގައި ހުޅުވިދާނެ ކަމަށާއި، އަދި އެ އެކައުންޓްތައް އޮޕަރޭޓްކުރާނީ، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންކަމަށް އުސޫލުގައި ބުނެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅޭ ފައިސާއާއި، ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނުގެ ފައިސާ ޓްރެޜަރީ ސިންގަލް އެކައުންޓުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ހުޅުވާ ވަކި އެކައުންޓްތަކުގައި ބެހެއްޓިދާނެކަމަށް އުސޫލުގައި ބުނެއެވެ. އެގޮތުން އާންމު އުސޫލުން ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޖަމާކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނީ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ވަކި މަޝްރޫޢަކާ ގުޅޭ ފައިސާ ވަކި އެކައުންޓެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ފައިސާ ޖަމާކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ޓްރެޜަރީ ސިންގަލް ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެކަމަށް ވަކި އެކައުންޓެއް ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުވިދާނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ދައުލަތުގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއާއި ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ ވަކި ބޭންކް އެކައުންޓެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް އެ ފައިސާ ދޫކުރާ އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާނަމަ، ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކުން ވެސް އެ ފައިސާ ދޭ ފަރާތުން އެދިފައިވާނަމަ، އެ ފައިސާ ޖަމާކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ޓްރެޜަރީ ސިންގަލް ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެކަމަށް ވަކި އެކައުންޓެއް ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުވިދާނެއެވެ.

ދަައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ނުވަތަ މި އުސޫލުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ބަލައި، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަމަށްވެސް އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް