ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 07:15
ކިލިސް ގައި ހުންނަ ޕަރޓްނަރ ޖަމިއްޔާ ކަމަށްވާ އީހާހާ ގެ ލޮޖިސްޓިކް ސެންޓަރުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާނެ ޒަރޫރީ ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ކިލިސް ގައި ހުންނަ ޕަރޓްނަރ ޖަމިއްޔާ ކަމަށްވާ އީހާހާ ގެ ލޮޖިސްޓިކް ސެންޓަރުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާނެ ޒަރޫރީ ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ ހަރަކާތްތެރިވަނީ
އައިއޭސީ
ބިންހެލުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
ޑރ. މުހައްމަދު އަލީގެ ދުލުން: އެންމެ ހަށިގަނޑެއް ނަގަން ވެސް 7 ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރި ވާހަކަ އެމީހުން ބުނި!
 
އަނެއްކާ އެތަނުން ސަލާމަތްވި އާއިލާ މީހުން އެބަތިބޭ ބިލްޑިންގ ކައިރީގައި، ވަރަށް ބޮޑު ޕްރެޝަރގައި ޓީމްތައް މަސައްކަތް ކުރަނީ

ބިން ހެލުމުގައި ތުރުކީގައި ޒަހަމްވި މީހުންނަށް އެހީވުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން ޓީމުގެ ފަރާތުން އެ ޤައުމަށް ދިޔައީ މީގެ ދެ ދުވަސްކުރިންނެވެ. ކިލިސް ގައި ހުންނަ ޕަރޓްނަރ ޖަމިއްޔާ ކަމަށްވާ އީހާހާ ގެ ލޮޖިސްޓިކް ސެންޓަރުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާނެ ޒަރޫރީ ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ވެސް ޓީމުން ވަނީ ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ. އެގޮތުން ހޯޓް މީލްސް ބެހުމާއި ތަކެތި އުފުއްލުމުގައި ވެސް އެހީތެރިކަން ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. ތުރުކީގެ އިތުރުން ސީރިޔާއަށް ވެސް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 50،000 ހޮޓް މީލްސް ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ ވިދާޅުވީ ސާރޗް އެންޑް ރެސްކިއު ޓީމްތަކުގެ ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި ދިމާވެ ވާހަކަ ދައްކާލަން ފުރުސަތު ލިބުނު ކަމަށެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ތުރުކީއަށް މީހުން އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގޮސްފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި 70ށް ވުރެން ގިނަ އެކްސްޕާޓުން ހިމެނޭ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. މި މީހުންނަކީ ނޭޕާލް ބިންހެލުން، އިންޑަނޭޝިޔާ ބިންހެލުމުގައި ވެސް އަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތް ކޮށްފައި ތިބި މީހުންނެވެ.

Advertisement

ސިންގަޕޫރު ޓީމު ތުރުކީއަށް ގޮސްފައިވާއިރު މީހުން ހޯދުމުގެ އެންމެ ޒަމާނީ މޮޅު ވަސީލަތްތައް ވެސް ހުރީ އެމީހުންގެ އަތުގައެވެ. އެގޮތުން އިމާރާތުގައި އަޑީގައި އޮތްނަމަ މީހަކު ކުޑަ އަޑެއް ލެއްވިޔަސް އަޑުއިވޭވަރަށް ސައުންޑް ނެގޭ އިކުއިޕްމަންޓްތައް ހުރިކަމަށް ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ ވިދާޅުވިއެވެ.  

އެގޮތުން އެހީތެރިކަން ސަރޗް އެންޑް ރެސްކިއު ޓީމުގެ ދެ މީހުންނާ ވާހަކަ ދައްކާލެވުނު ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެންމެ ހަށިގަނޑެއް ނަގަން ވެސް 6 ގަޑި އިރު ނުވަތަ 7 ގަޑި އިރު މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް އެމީހުން ބުންޏެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް ފަސް މީޓަރުގެ ތަންކޮޅެއް ނަގަން، މިސާލަކަށް ބިލްޑިންގް ވެއްޓިފައި އޮވެދާނެ ހުރި ގޮތަށް ތިރިޔަށް ނުވަތަ އަރިމައްޗަކަށް ވެސް ވެއްޓިފައި އޮވެދާނެ، އެކަހަލަ ވަރަށް ޓެކްނިލަކް އަދި އުނދަގޫ ހާލަތެއް މިއީ، އަނެއްކާ އެތަނުން ސަލާމަތްވި އާއިލާ މީހުން އެބަތިބޭ ބިލްޑިންގ ކައިރީގައި، ވަރަށް ބޮޑު ޕްރެޝަރގައި ޓީމްތައް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ
ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ

ސަރޗް އެންޑް ރެސްކިއު ޓީމުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ތަނުގައި މިހާ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާއިރު ގެތަކުގެ ތެރޭގައި ހުންނަ މުދާ ވެސް ވަގަށް ނެގުމަށް ބައެއް މީހުން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށާއި އެމީހުން ފަހަތުން އާއިލާ މީހުން އުޅެންޖެހޭ ކަމަށް މައުލޫމާތު ދިނެވެ.

ކަހަރަމަންމަރަސްގައި ސީޓީ އޭރިއާ ސެންޓަރު ކައިރީގައި ކުނި ވަސް ދުވާއިރު ބެލެވެނީ މީހުން މަރުވެގެން ދުވާ ވަސްތައް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތަނުގެ ހާލަތު ސިފަކޮށްދެއްވަމުން ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ ވިދާޅުވީ އިމާރާތްތަކުގެ އަޑީގައި ތާށިވެފައިވާ އާއިލާ މީހުން ދެކޮޅަށް ހިނގާ، ރޮއެ ހަދާ ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް އާއިލާ މެމްބަރުން ނުފެނިގެން ވެސް ގޮތް ހުސްވެގެން އުޅޭކަމަށެވެ. މިއީ ބަލަން ވަރަށް ހިތްދަތި މަންޒަރެކެވެ.

ވެހިކަލްތައް ހުއްޓަސް އަޑީގައި އޮންނަ މީހުންނަށް އަނިޔާވެދާނެ ކަމަށް އެތަކެތި ބޭނުންކުރަން ތުރުކީގައި ބޭނުމެއް ވެސް ނުކުރެއެވެ. މިހާރު ދިރިހުރުމުގެ ހަށިގަނޑެއް ނެގުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަވެފައިވާއިރު ގެއްލިފައި ތިބި މީހުންގެ ހަށިގަނޑުތައް ފެނޭތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް އެތަނުގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕޭނުން ބުނީ ހީކުރި ވަރަށް ވުރެން ވެސް ބޮޑަށް ދިވެހިންގެ ފަރާތުން އެހީތައް ލިބެމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދިވެސް ބިންހެލުމުގައި ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އެގޮތުން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕޭންގެ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެކައުންޓް ނަމްބަރު: 7770000062741 އަށް ފައިސާ ޖަމާ ކުރެވޭނެއެވެ.  

މި ހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ތުރުކީވިލާތާއި ސީރިޔާއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 30،000ށް ވުރެ މައްޗަށް މިހާރު ވަނީ އަރާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
13%
0%
63%
25%
0%
0%
ކޮމެންޓް