ކ. މާލެ
|
11 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 11:08
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
ރައީސް އޮފީސް
ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑް
ޖަޒީރާވަންތަ ތަރައްޤީގައި ރައީސް ސާލިޙު "ބީޓް" ކޮށްލުމަކީ "ނާމުމްކިން" ކަމެއް: އާޒިމް
 
މިއީ ރާއްޖެ ދުއް އެންމެ "ބަރާބަރު ސަރުކާރު" ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި
 
މިއީ މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސް ފުއްދަވައިދެއްވި މުހިންމު ވައުދުފުޅެއް
 
ރައީސް ސާލިޙު ތަރައްޤީ ކުރެއްވި ކުޑަގިރިއަކީ ކުޑަ ބަނޑޮހުގެ ދެގުނަ ބޮޑު ރަށެއް

މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ހިތްދަތިކަން ދުރުކޮށްދިނުމަށް ރައީސް ފުއްދަވައިދެއްވި އެންމެ މުހިންމު އެއް ވައުދުފުޅަކީ ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ކަމަށް އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކުޑަގިރި ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އާޒިމް ވަނީ މިފަދަ ރަށެއް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން އައި ގޮތަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ.

Advertisement

އާޒިމް ވިދާޅުވީ، އެއް ރެއަކު ނައިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ގުޅުއްވި ކަމަށާއި، ބައްދަލު ކޮށްލައްވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ. އެ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ނައިބްރައީސް މަޝްވަރާ ކުރެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅެއް ކަމަށްވާ މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ޤާއިމު ކުރެއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުންކަމަށެވެ. އަދި ނައިބްރައީސް ވަނީ އެމްޓީސީސީން ޕްރޮޖެކްޓުތައް ކުރިއަށްގެންދާ ބާރު މިނަށްވުރެވެސް އަވަހަށް އެ ޕްރޮޖެކްޓު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދިވަޑައިގެންފަ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެ އެހާ މުހިންމު ވައުދުފުޅެއް ފުއްދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ހޭވައްލާ ތައްޔާރޭ
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

އެހިސާބުން އީޕީއޭގެ ދިރާސާތަކަށްފަހު އެމްޓީސީސީން ފެށީ އެ ރަށް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އެއީ 27 ޖެނުއަރީ 2022 ގައެވެ. އެ މަސައްކަތް ނިމުނީ 24 ޖޫން 2022 ގައެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ކުޑަބަނޑޮހުގެ ބަދަލުގައި ރައީސް ސާލިޙު ތަރައްޤީ ކުރެއްވި ކުޑަގިރިއަކީ އޭގެ ދެގުނަ ބޮޑު ރަށެއް ކަމަށެވެ. މިއީ މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސް ފުއްދަވައިދެއްވި މުހިންމު ވައުދުފުޅެއްގެ ގޮތުގައި އާޒިމް ވަނީ ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ.

ކ އަތޮޅަށް އެކަނި ބަލާލި ނަމަވެސް ރައީސް ސާލިޙު ގެނެސްދެއްވަމުން ގެންދަވާ ތަރައްޤީ ފެންނަމުންދާކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޓީސީސީއަކީ ސަރުކާރުގެ އެންމެ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަމުންދާ އެއް ކުންފުނިކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އާޒިމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި މިހާތަނަށް 135 މަޝްރޫއެއް ހިންގިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިހާރުވެސް އިތުރު 130 މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެވްރެޖްކޮށް ބަލާނަމަ އެއީ ކޮންމެ 11 ދުވަހަކުން ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއެއް ނިންމުން ކަމަަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ސާލިޙުގެ ވެރިކަމަކީ ރާއްޖެ ދުއް އެންމެ "ބަރާބަރު ސަރުކާރު" ކަމަށް އާޒިމް ސިފަ ކުރެއްވި އެވެ. އަދި ޖަޒީރާވަންތަ ތަރައްޤީގައި ރައީސް ސާލިޙު ބަލިކޮށްލެއްވުމަކީ "ނާމުމްކިން، އިމްޕޮސިބަލް" ކަމެއްކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުޑަގިރިއަކީ މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ އުފާވެރި ހަދިޔާއަކަށްވާނެކަމަށް ވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
33%
0%
0%
0%
67%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީން ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ވަނީ ނުކުޅެދިފައި، އެކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ - އާޒިމް
މާރުކޭޓަށް ތަކެތި ގެނެސް ވިއްކުމުގެ މުޅި ނިޒާމްގެ ކޮންޓްރޯލް ބިދޭސީން ނަގާފަވާތީ އާޒިމްގެ ކަންބޮޑުވުން
ހުޅުދޫގައި ނެރު ފުން ނުކުރެވި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އޮތް ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓަރ ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅު- އާޒިމް
އަލިފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް މޭޔަރު އާޒިމް ރައްދު ދެއްވައިފި
މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ތަަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 55 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ކާނުތައް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށް ނިންމުމަށް ވަނީ އަމާޒުހިފާފައި: އާޒިމް
ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުކުރުމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަހެއް ހިމެނުމަށް ގޮވާލާ ރައީސަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވަނީ
ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކުނި އުކޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަނީ