ކ. މާލެ
|
8 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 15:40
ސްޓެލްކޯގެ އިސް ބޭފުޅުން
ސްޓެލްކޯގެ އިސް ބޭފުޅުން
ސްޓެލްކޯ
ސްޓެލްކޯ
ސްޓެލްކޯއިން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާ ދެކޮޅަށް އަނެއްކާވެސް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި
 
ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައިނުގަންނަން ހައިކޯޓުން ނިންމި
 
މިއީ މި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ދެވަނަ ފަހަރު

ސްޓެލްކޯއިން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާ ދެކޮޅަށް އަނެއްކާވެސް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން "މާލެ ސިޓީގެ މަގު ބަންދުނުކޮށް އަދި މަގު ބަންދުކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރުމާ ބެހޭ އުސޫލު" ބާތިލުކުރަން ސްޓެލްކޯއިން ހައިކޯޓަށް ދުސްތޫރީ މައްސަލަ އަލުން ހުށަހަޅާފައި މިވަނީ، އެ ކުންފުނިން ކުރިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައިނުގަތުމަށް އެ ކޯޓުން ނިންމުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ, މަގު ކޮނުމުގެ ފީ ބޮޑުވާ ގޮތަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އުސޫލެއް ހަދާފައިވަނީ ގްރޭޓަރ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ޖެއްސުންކޮށް، ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ބޮޑުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމަށް ބުނެއެވެ. އަދި އެއީ ގާނޫނާ ޚިލާފު އުސޫލެއް ކަމަށްވެސް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ،

ހައިކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާ ނިންމެވި ނިންމުމުގައި ވަނީ, ގާނޫނަކުން ބާރު ލިބިގެންވާ ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެއް ނުވަތަ އުސޫލެއް, ގާނޫނާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި އެކަމުގެ ސަބަބުތައް ތަފުސީލުކޮށް ބަޔާންކުރަން ޖެހޭއިރު، ސްޓެލްކޯއިން އެ މައްސަލާގައި އެ ސަބަބުތައް ތަފްސީލުކޮށް ބުނެދީފައި ނުވާކަމަށެވެ. އެހެންވެ، އެ މައްސަލަ ބަލައިނުގަތުމަށް ނިންމީކަމަށް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

މިދިޔަ ހަފުތާގެ ބުދަ ދުވަހު ސްޓެލްކޯއިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް ވަނީ، އެ ދެ އުސޫލަކީ ބާތިލު ދެ އުސޫލު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވައި، ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ސިޓީ ކައުންސިލުން އެ އުސޫލު އެކުލަވާލާފައިވަނީ ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)އާ ވެސް މަޝްވަރާކުރުމެއް ނެތި ކަމަށެވެ.

ޝަރީފު ވިދާޅުވީ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އާންމުކުރި އުސޫލުގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑު އަސަރެއް ކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް ކަމަށާއި، އެއީ މަގުމަތީގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ނަގާ އަގު ބޮޑުވުމުން ކަމަށެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ޖެނުއަރީ 1ން ފެށިގެން އަމަލު ކުރުމަށް ނިންމައި، ކައުންސިލުން މި އުސޫލު ގެޒެޓުކޮށްފައިވަނީ ޖެނުއަރީ ދެވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. އަދި، ރައްޔިތުންނަށް މާލީ ބުރަ ކަމެއް އަންނަ އުސޫލެއް އާންމުކުރުމުގެ މުއްދަތެއް ދިނުން މުހިންމުކަމަށް ދެކޭކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕްރައިވެޓް އޮފީހަކަށް ގެއްލުންދީ ވައްކަންކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރުމުން ޝަރުތުކޮށްފައި ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް ނިންމައިފި
މަރުގެ މައްސަލައެއްގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެންގުމުންވެސް ހައިކޯޓުގައި އަޑުއެހުމެއް ނުބޭއްވި، ފަނޑިޔާރުން ޗުއްޓީގައި
އާ ސަހަރާގެ ފިނިޝިންގެ މަަސައްކަތް 2 މަސް ތެރޭގައި ނިންމަން ބަަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފި
ފާހާނާގައި ފެންބޮޑުވާތީ ފާރުން ލޯވަޅެއް އަޅައި މަގަށް ފެން ދޫކުރި މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި
މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ރޯގާތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލާއި އެޗްޑީސީން ގިނަ މަަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދީފައިވޭ: މިނިސްޓަރު
އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާ ނިމެންދެން ސައްމާހު ބަންދުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއް ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން
ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހަކު ޝަރުތުތަކާއެކު ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމައިފި
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި