ކ. މާލެ
|
6 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 08:02
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލްގެ މުސާރަތަކުގެ ތަފްސީލުތައް
ބީއެމްއެލްގެ މުސާރަތަކުގެ ތަފްސީލު ދޭން އެންގި އެންގުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފި
 
ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައިގެ ތަފްސީލްތައް ހޯދުމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ބީއެމްއެލްއަށް އެންގުމުން، ބޭންކުން ވަނީ އެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައި

މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ މުސާރަތަކުގެ ތަފްސީލު ދޭން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން އެންގި އެންގުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފިއެވެ.

ހައިކޯޓުން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައިގެ ތަފްސީލްތައް ހޯދުމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ބީއެމްއެލްއަށް އެންގުމުން، އެ އެންގުން ބީއެމްއެލްއިން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ބީއެމްއެލްގެ ބޯޑު މެންބަރުންނާއި ސީނިއާ މުވައްޒަފުންގެ މަގާމާއި މުސާރައިގެ ތަފްސީލުތައް ހޯދަން އަހުމަދު އައިމަން ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކު ބީއެމްއެލްގައި އެދުނީ 2020 ވަނަ އަހަރުއެެވެ. ނަމަވެސް ބީއެމްއެލްއިން ވަނީ އެ މައުލޫމާތުތައް ހާމަކުރަން ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ.

ބީއެމްއެލްއިން މައުލޫމާތު ހާމަނުކުރުމުން އައިމަންގެ ފަރާތުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން، އެ އޮފީހުން ނިންމީ އެ މައުލޫމާތު ބީއެމްއެލްއިން ހާމަކުރަންޖެހޭނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބީއެމްއެލްއިން ވަނީ އެ މައުލޫމާތު ހާމަނުކޮށް، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފައެވެ.

ހައިކޯޓުގައި މިމައްސަލަ އިސްތިއުނާފްކުރުމުން ކޯޓުން ހޯމަ ދުވަހު ކުރި ހުކުމުގައި ބުނީ މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ގާނޫނުގައި ދައުލަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރާ ތަންތަނަކީ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްކަމަށް ބެލެވޭނެކަމަށެވެ. އަދި ބީއެމްއެލްއަކީ ބޭންކިން ހިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ދައުލަތުން އުފައްދާފައިވާ އަދި ދައުލަތުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ހިއްސާ އޮތް ކުންފުންޏަކަށްވާއިރު އެ ބޭންކުގެ މައްޗަށް ވެސް އެ ގާނޫނު ހިންގޭނެ ކަމަށް ހުކުމުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބީއެމްއެލްގެ މުސާރަ ހާމަކުރަން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ނިންމުން ބާތިލްކުރަންޖެހޭ ގާނޫނީ އަދި ޝަރުއީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތްކަމަށާއި މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އައިމަން ހޯދަން އެދުނު މައުލޫމާތުތަކަކީ ދޫނުކުރެވޭނެ މައުލޫމާތުތަކެއް ނޫންކަމަށް ވެސް އެ ހުކުމްގައިވަަނީ ބުނެފައެވެ.

ދައުލަތުން އުފައްދާފައިވާ ކުންފުނިތަކަށް މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ގާނޫނު ހިނގާނެ ކަމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ހެދި ގަވާއިދުގައި ލިޔެފައި އޮތުމަކީ ވެސް ގާނޫނާ ޚިލާފް ކަމެއް ނޫންކަމަށް ވެސް ހައިކޯޓުގެ ހުކުމުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބެއްލެވި 3 ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނަވަނީ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޒީދާއި ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ނިޔާޒް އަދި ފަނޑިޔާރު ހަސަން ޝަފީއުއެވެ. ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޒީދެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕްރައިވެޓް އޮފީހަކަށް ގެއްލުންދީ ވައްކަންކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރުމުން ޝަރުތުކޮށްފައި ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް ނިންމައިފި
2023 ގައި އަލަށް 23،000 ކަސްޓަމަރުން ބީއެމްއެލްއާ ގުޅުނު، އެއީ މާލީ ގޮތުންވެސް އެންމެ ކާމިޔާބު އަހަރު
މަރުގެ މައްސަލައެއްގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެންގުމުންވެސް ހައިކޯޓުގައި އަޑުއެހުމެއް ނުބޭއްވި، ފަނޑިޔާރުން ޗުއްޓީގައި
ބީއެމްއެލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 7 ފަރާތެއްގެ ނަން ހުށަހަޅައިފި
ބީއެމްއެލްގެ ކާޑު މެޝިންތަކުން ވީޗެޓް ޕޭ އިން ފައިސާދެއްކޭ ޚިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި
އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާ ނިމެންދެން ސައްމާހު ބަންދުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއް ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން
ބީއެމްއެލް އިން ވިޔަފާރިތަކަށް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ބަލްކް ޕޭމަންޓް ފޮނުވޭގޮތް ހަމަޖައްސައިފި
ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހަކު ޝަރުތުތަކާއެކު ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމައިފި