ކ. މާލެ
|
5 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 02:58
ފޮރިން މިނިސްޓަރު ލަންކާގެ ރައީސާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން
ފޮރިން މިނިސްޓަރު ލަންކާގެ ރައީސާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން
އަބްދުﷲ ޝާހިދު / ޓްވިޓަރ
ފޮރިން މިނިސްޓަރު ލަންކާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރު
ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު، ލަންކާގެ ރައީސް އާއި ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެއްވި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހައާއި، އެ ޤައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ދިނޭޝް ގުނަވަރުދަނާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ޝާހިދު އެ ދެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވީ މިހާރު ލަންކާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިންނެވެ. މިއީ ލަންކާގެ 75 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

Advertisement

މި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހައާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރާއްޖެއާއި ލަންކާގެ ގުޅުމަށް ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އައިސްފައިވާ ހެޔޮ ބަދަލުތަކާއި، ކުރިއެރުންތަކާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކުރިއޮތްތަނުގައި ދެ ޤައުމު ގުޅިގެން އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ ދާއިރާތަކާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ ދާއިރާތަކާގުޅޭގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ދިނޭޝް ގުނަވަރުދަނައާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވެސް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވަނީ ރާއްޖެއާއި ލަންކާއާއި ދެމެދު އޮތް ޒަމާންވީ ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ. އަދި ކުރިއޮތްތަނުގައި ދެ ޤައުމު ގުޅިގެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައި ވެސް މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެބޭފުޅުން ދެއްވިއެވެ.

ސްރީލަންކާއަކީ ރާއްޖެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ޤާއިމުކުރި ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޤައުމެކެވެ. ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދު ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ޤާއިމުކުރުމުގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖެއާއި ލަންކާއަކީ ވިޔަފާރީގެގޮތުން ވަރުގަދަ ގުޅުމެއް އޮތް ދެ ޤައުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް