ކ. މާލެ
|
1 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 14:50
ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފު
ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފު
ސްޓެލްކޯ
ސްޓެލްކޯ
ޝަރީފު، ސިޓީ ކައުންސިލަށް: ޕްރެސްތަކަށް އަރައި ފާޑުފާޑުގެ ވާހަކަނުދައްކާ އަވަހަށް ބިލުދައްކާ، އެހެން ނޫނީ އަދިވެސް ކަރަންޓު ކަނޑާނަން
 
ސިޓީ ކައުންސިލުން އެ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ސިޓީއަކަށް ޖަވާބު ނުދޭކަން ޝަރީފު ފާހަގަކުރެއްވި
 
ކައުންސިލުން ދައްކަން ޖެހޭ އެއްވެސް ބަހަނާއެއް ނޯންނާނެ
 
ޖެނުއަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް އެ ކައުންސިލުން ދައްކަން ޖެހޭ ބިލުގެ އަދަދު 21،682،595 ރުފިޔާއަށް އަރާ

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާތަނަށް ސްޓެލްކޯއަށް 21 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބިލު ނުދައްކައި އެބައޮތް ކަމަށާއި ނުދައްކާނަމަ ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ވެސް ކަރަންޓު ކަނޑާލާނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝަރީފު ވިދާޅުވީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ސްޓެލްކޯއަށް އަމާޒުކޮށް ތަފާތު ވާހަކަތައް ދައްކަމުންދާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މި ފަހުން އެ ކައުންސިލްގެ ބައެއް ތަންތަނުން ކަރަންޓު ކަނޑާލަން ޖެހުނީ ބިލު ނުދައްކާތާ ގިނަ ދުވަސްވުމުން ކަމަށެވެ. ބައެއް ބިލުތަކަށް ދެ އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާއިރު މިއަަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް އެ ކައުންސިލުން ދައްކަން ޖެހޭ ބިލުގެ އަދަދު 21،682،595 ރުފިޔާއަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ޝަރީފު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ބިލުތައް ދެއްކުމަށް ސްޓެލްކޯއިން އަންނަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަންގަމުންނެވެ. އެ ކައުންސިލުން ފައިސާ ބަހައިގެން ދައްކަން އެއްބަސްވި ނަމަވެސް އެ ގޮތަށް ވެސް ނުދައްކާ ކަމަށާއި މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ދެ ފަހަރަކު ކަރަންޓު ކަނޑާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައިވާނެ ކަމަށްވެސް ޝަރީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސްޓެލްކޯއިން ކަރަންޓު ކަނޑާލީ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މީޓަރުތަކުގެ ތެރެއިން ސިޓީ ކައުންސިލުން ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކުއްޔަށް ދޭ ތަންތަނާއި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކަރަންޓު ވިއްކާ ތަންތަނާއި އެ ކައުންސިލުގެ ބައެއް އިމާރާތްތަކުން ކަމަށެވެ. އެތަންތަނުން ކަރަންޓު ކަނޑާލަން ނިންމީ އެތަންތަނުން އާމްދަނީ ހޯދާކަމަށްވާނަމަ ކައުންސިލުން ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށާއި އާއްމުންނަށް ދަތިވާގޮތަށް ކަރަންޓު ކަނޑާނުލާނެ ކަމަށް ވެސް ޝަރީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ވިދާޅުވެފަ އެބަވޭ، އަޅުގަނޑުމެން މިސްކިތްތަކުންނާއި އާއްމު ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކަނޑާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައި އެބައޮތޭ. އެއީ ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް.
ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފު

ޝަރީފު ވިދާޅުވީ އޭނާ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ވެސް ދެ ފަހަރަކު ސިޓީ ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ކައުންސިލުން ބިލުޔތައް ނުދައްކަން ބަހަނާ ދައްކާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ސްޓެލްކޯއިން ކައުންސިލަށް ދައްކަން ޖެހޭ 86 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދައްކާ ކަމަށް ވިދާޅުވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ މިހާރު މީރާއަށް ދައްކާފައިވާނެ ކަން، ހެއްކާއެކު ޝަރީފު ވަނީ ނޫސްވެރިންނަށް ހާމަކޮށްދީފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ކައުންސިލުން ދައްކަން ޖެހޭ އެއްވެސް ބަހަނާއެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާނަމަ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ކަރަންޓު ކަނޑާލާނެ ކަމަށެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޚިދުމަތް ބޭނުންކޮށްފައި ޚިދުމަތުގެ އަގު ދައްކަން ނުޖެހޭނެ އެއްވެސް ބަހަނާއެއް ނެތް. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑު ގޮވާލާނީ ސިޓީ ކައުންސި ޕްރެސްތަކަށް އަރާ ފާޑު ފާޑުގެ ވާހަކަތައް ދައްކަވާނެ ކަމެއް ނެތް. އަވަހަށް ބިލް ދައްކަވާ. އެހެން ނޫނިއްޔާ ކުރިމަގުގައި އަދިވެސް ކަރަންޓު ކަނޑާލާނަން،
ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފު

ޝަރީފު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބިލު ދެއްކުމަށް ކައުންސިލަށް ލުއިގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް ވެސް ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ސިޓީ ކައުންސިލުން އެ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ސިޓީއަކަށް ޖަވާބު ނުދޭކަން ޝަރީފު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޝަރީފު ވިދާޅުވީ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެ ކައުންސިލް ބޭނުން ކުރަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި ނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އެކަން އެގޮތަށް ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ކުންފުނިތަކާއި މުއައްސަސާތަކުން ވެސް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝަރީފު ވިދާޅުވީ އެތަންތަނުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް މަސައްކަތްކޮށް ސްޓެލްކޯއާ މަޝްވަރާ ކުރާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސިޓީ ކައުންސިލުން އެފަދަ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ކޮށްފައިނުވާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް