ކ. މާލެ
|
1 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 13:33
ސްޓެލްކޯ
ސްޓެލްކޯ
ސްޓެލްކޯ
ސްޓެލްކޯ
އަގުބޮޑުކުރަން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހެދި އުސޫލުތައް ބާތިލުކުރަން ސްޓެލްކޯއިން ކޯޓަށް!
 
ކަމާ ބެހޭ އެއްވެސް އިދާރާއަކާއި އަދި އެލްޖީއޭއާވެސް މަޝްވަރާއެއް ނުކުރޭ
 
ޖެނުއަރީ އެކަކުން ފެށިގެން އަމަލު ކުރަން ޖެހޭ އުސޫލުތައް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ގެޒެޓުކޮށްފައިވަނީ ވެސް ޖެނުއަރީ 2ގައި
 
ބައެއް މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު ބޮޑުކުރަން ހެދި އުސޫލުތަކަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފުތަކަށް ހަދާފައިވާ އުސޫލުތަކެއް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަދާފައިވާ ދެ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ބައެއް މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފައިވާތީ އެ އުސޫލުތަކަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފުތަކަށް ހަދާފަިވާ އުސޫލުތަކެއް ކަމަށް ބުނެ، އެ އުސޫލުތައް ބާތިލުކުރަން ސްޓެލްކޯއިން ކޯޓަށް ދާން ނިންމައިފިއެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވީ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަދާފައިވާ "މަގު ކޮނުމާއި، ޖަންކްޝަން ފަދަ ތަންތަނުގެ މަތި ނަގައިގެން އާއްމުކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އުސޫލު" އާއި "މާލެ ސިޓީގެ މަގުމަތީގައި މަގުބަންދު ނުކޮށް އަދި މަގުބަންދުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގާއި ބެހޭ އުސޫލު" ހަދާފައިވަނީ އެފަދަ ޚިދުމަތްދޭ އެއްވެސް ބަޔަކާ މަޝްވަރާ ނުކޮށް ކަމަށެވެ. މި އުސޫލުތަކަށް ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން އަމަލު ކުރަން ފަށާފައިވާއިރު އެއީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހަދާފައިވާ އުސޫލުތަކެއް ކަމަށާއި އޭގެ ބުރަ އާއްމުން އުފުލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ޝަރީފު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި މިފަދަ ބަދަލުތައް ގެންނައިރު އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޖެނުއަރީ އެކަކުން ފެށިގެން އަމަލު ކުރަން ޖެހޭ އުސޫލުތައް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ގެޒެޓުކޮށްފައިވަނީ ވެސް ޖެނުއަރީ 2ގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ އުސޫލުތައް ހަދާއިރު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާ ވެސް މަޝްވަރާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަންވެސް ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަގީގަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި އުސޫލަކީ ބާތިލު އުސޫލެއް. މިއީ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އިއުލާން ކުރެވޭނެ އަދި އަމަލު ކުރުވޭނެ އުސޫލެއް ނޫން،
ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް

އަގަށް އައި ބަދަލުތައް ފާހަގަކުރައްވައި ޝަރީފު ވިދާޅުވީ ބައެއް ކަންކަމުގައި ނަގަމުން އައި އަގުތައް 92 އިންސައްތައާއި 118 އިންސައްތައާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ބޮޑުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ ސަބަބުން ސްޓެލްކޯއިން ހިދުމަތް ދޭ އަގުތަކަށް ބަދަލު ނުގެނައި ނަމަވެސް އާއްމުންނަށް ބުރަބޮޑުވެގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ކުރިން 630 ރުފިޔާ ހޭދަ ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތަކަށް އާއްމު މީހާ މިހާރު 49،399.68 ރުފިޔާ ދެއްކުމަކީ އެ ފަރާތްތަކަށް ވާނެ ބޮޑު ބުރައެއްކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޝަރީފު ވިދާޅުވީ މި އުސޫލު އާއްމު ކުރުމުން އެކަމާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ސިޓީ ކައުންސިލުގައި އެދިފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅިގެން އެ ކައުންސިލުން އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނަށް ގުޅުންހުރި އެފަދަ އެއްވެސް އުސޫލެއް ހެދުމުގެ ކުރިން އެކަމަކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށް، ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން އެކަން ކުރުމަށް ޝަރީފު ވަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް