ކ. މާލެ
|
31 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 12:00
ނޮޅިވަރަމް ދަނޑުގެ ޓާފުތަކުގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލާފައި
ނޮޅިވަރަމް ދަނޑުގެ ޓާފުތަކުގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލާފައި
ނޮޅިވަރަމް
ޓާފު އަޅަން ތައްޔާރުވެފައިި ވަނިކޮށް ނޮޅިވަރަމް ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ޓާފްތަކުގައި ރޯކޮށްލައިފި
 
މަޚްލޫފް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ދަނޑުގައި ޓާފު އެޅުމަށް އެންމެ ތިން ދުވަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށް، ބަޔަކު ގަސްތުގައި ޓާފުތަކުގައި ރޯކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް

ހދ. ނޮޅިވަރަމް ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ޓާފުތަކުގައި ރޯކޮށްލައި ގެއްލުން ދީފި އެވެ.

Advertisement

އަންގާރަ ދުވަހު ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު މަޚްލޫފް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ދަނޑުގައި ޓާފު އެޅުމަށް އެންމެ ތިން ދުވަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށް، ބަޔަކު ގަސްތުގައި ޓާފުތަކުގައި ރޯކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުންދީ، ގަސްތުގައި ރަށުގެ ތަރައްޤީ އަށް ހުރަސްއެޅުމަކީ ވަރަށް ދެރަ އަދި ފިނޑި އަމަލެއް ކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖެ އެމްވީއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޔޫސުފް މޫސާ ވިދާޅުވީ، އެކަމުގެ ހާދިސާ ހިނގައިގެން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންނެވީ ރޭ ދަންވަރު ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ކަމަށެވެ. އަދި އަލިފާންގަނޑު ވަރަށް އަަވަހަށް ނިއްވާލެވުނު ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން އަލިފާން ރޯކޮށްލި ވަކި ބަޔަކު ވިދާޅުވާން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި، ވަކި ބަޔަކަށް ތުހުމަތު ވެސް ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ބަޔަކު ގަސްތުގައި ދިން ގެއްލުމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރޭ ދަންވަރު ގާތްގަނޑަކަށް ތިން ގަޑި ތިރީސް ހާއިރު ފުލުހުން އަޅުގަނޑަށް ގުޅާފައި ބުނީ. އެކަމުގެ ރިޕޯޓު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެން. ދެން އަޅުގަނޑު ވެސް އެތަނަށް ދިޔައިރު ރޯކޮށްލާފާއި އޮތީ. މިކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވަކި ތުހުތަމު ކުރާނެ އަދި ޝައްކު ކުރާނެ ބަޔަކު ވެސް ނެތް.
ޔޫސުް މޫސާ / ހދ.ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މީގެއިތުރުން ޔޫސުފް މޫސާ ވިދާޅުވީ އެރަށުގެ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް 2019 ވަަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަންނަނީ ކުރަމުން ކަމަށާއި، މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ ވަރަށް ލަސް ސްޕީޑެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ލަސްވެގެން ދިޔުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ނުހަނު ކަންބޮޑުވުން އޮންނަ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެކަމުގައި ކައުންސިލްގެ ކަންބޮޑުވުން ވެސް އިންތިހާ އަށް އޮތް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
33%
0%
50%
17%
0%
ކޮމެންޓް