ކ. މާލެ
|
28 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 15:18
ނިއުޒިލަންޑްގައި ފެންބޮޑުވި އެއް ސަރަހައްދު
ނިއުޒިލަންޑްގައި ފެންބޮޑުވި އެއް ސަރަހައްދު
ރޮއިޓާސް
ނިއުޒިލަންޑްގައި ފެން ބޮޑުވުން
އޯކްލަންޑްއަށް މޫސުމީ ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވެ 3 މީހުން މަރުވެއްޖެ
ފާއިތުވި އެއް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 249 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ ވެހިފައިވޭ

ނިއުޒިލަންޑްގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޓީކަމަށްވާ އޯކްލަންޑަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފެން ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވި އެކި ހާދިސާތަކުގައި ތިން މީހުން މަރުވެ އެހެން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެއެވެ. ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ސްޓޭޓް އޮފް އިމަރޖެންސީ އިއުލާންކޮށް، އަދި އޯކްލަންޑްގައިވާ ނިއުޒިލަންޑްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއަރޕޯޓްވެސް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ. 1.6 މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ އޯކްލަންޑަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރާ ހަމައަށް ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭ 249 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ ވެހިފައިވެއެވެ. އަދި ރިކޯޑްތަކުން ދައްކާގޮތުގައި މިއީ އެންމެ ގިނައިން ވާރޭ ވެހުނު ފަހަރު ކަމަށްވެސް ވެއެވެ. މީގެ ކުރިން އެންމެ ގިނައިން އެހިސާބަށް ވެހިފައިވަނީ 161 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭއެވެ.

ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި މަރުވި މީހުންގެ ތެރެއިން ދެހަށިގަނޑު ފެނިފައިވަނީ އުތުރުގެ ރަށްފުށުގެ ހިސާބުގައި ފެންބޮޑުވި ސަރަހައްދުގައި އޮޔާ ދަނިކޮށެވެ. މަރުވި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބުނު ތިންވަނަ މީހާގެ ހަށިގަޑު ފެނިފައިވަނީ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދަކުންނެވެ.

އޯކްލަންޑްގެ އިމަރޖެންސީ މެނޭޖްމަންޓް އޭޖެންސީން ބުނިގޮތުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުން ރަގަޅަށް އަދި ސާފުވާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ފަހުންނެވެ. ކުއްލިއަކަށް ވެހިގަތް ބޯ ވާރޭގެ ސަބަބުން އޯކްލަންޑްގެ ގިނަ މަގުތަކެއް ކޯރުތަކަކަށް ބަދަލުވިކަމަށާއި، އަދި އެއާޕޯޓްގެ ގިނަ ޓަރމިނަލް ތަކުގައިވެސް ތަނބިކައްޓާ ހަމައަށް ފެންބޮޑުވެފައިވާތީ އެއަރޕޯޓްގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ހުއްޓި، ފްލައިޓްތައް ކެންސަލްކުރަން ޖެހުނު ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ. ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކިސަޑު ދެމިގެންގޮސް ބައެއް އިމާރާތްތަކަށްވެސް ވަނީ ގެއްލުން ލިބިފައެވެ. އޭއެފްޕީންވެސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުގައި ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރެއްހާއިރު ވަންދެން އޯކްލަންޑް އެއާޕޯޓަށް އެއްވެސް ފްލައިޓެއް ޖައްސައި އަދި އެތަނުން ބޯޓެއް ފުރާފައެއްނުވެއެވެ. އަދި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އެކަނިވެސް 12 ވަރަކަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފްލައިޓް އެހެން ތަންތަނަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.

ފެންބޮޑުވި ސަރަހައްދު ބައްލަވާލެއްވުމަށް އައު ބޮޑުވަޒީރު ކްރިސް ހިޕްކިންސް ވަޑައިގަންނަވަން އޮތް ދަތުރުފުޅުވެސް، މޫސުން ގޯސް ވުމުގެ ސަބަބުން ވަނީ ކެންސަލް ކުރައްވާފައެވެ. ނަމަވެސް ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް ވެދެއްވެން އޮތް ހުރިހާ އެހީއެއް ވެދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. އަދި ހާލަތު ވަރަށް ގާތުން ބައްލަވާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް