ކ. މާލެ
|
27 ޖެނުއަރީ 2023 | ހުކުރު 13:08
ޒަކާތް ދިނުން
ޒަކާތް ދިނުން
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް
ހުކުރު ޚުތުބާ
މުދަލު ޒަކާތަކީ އިސްލާމީ އިގްތިސާދު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މުހިންމުކަން ބޮޑު ފިޔަވަޅެއް: ޚުތުބާ
 
މުދަލުން ނެރެންޖެހޭ ޒަކާތް އަދާނުކޮށްފިނަމަ ގިޔާމަތް ދުވަހުން ގަދަފަދަވެގެންވާ އަޒާބު ލިބޭނެ
 
ޒަކާތް ވާޖިބުވާވަރުގެ ތަނަވަސްކަން ހުރި މީހަކު ޒަކާތް އަދާނުކޮށްފިނަމަ އެ މީހެެއްގެ ދީން ފުރިހަމަ ނުވާނެ
 
މި ވަގުތު މުދަލު ޒަކާތުގެ ދިވެހި ފައިސާގެ ނިސާބަކީ 5777.45 ރުފިޔާ

މުދަލު ޒަކާތަކީ އިސްލާމީ އިގްތިސާދު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން މުހިންމުކަން ބޮޑު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

މި ހަފްތާގެ ހުކުރު ޚުތުބާ ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ މުދަލު ޒަކާތަށެވެ. އެގޮތުން، މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިސާބަކީ ޚާލިސް ރަނުގެ 845 ގުރާމް ނުވަތަ ޚާލިސް ރިހީގެ 595 ގްރާމު ކަމަށާއި އެއިން ކޮންމެ ނިސާބަކުން ވެސް ޒަކާތް ނެރެވޭނެ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި ނިސާބު ކަނޑައަޅަނީ ރިހީގެ ނިސާބުގެ މައްޗަށް ބަލައިގެން ކަމަށާއި އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ފަގީރުންނަށް ފައިދާ ބޮޑުވާނެތީ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ވަގުތު މުދަލު ޒަކާތުގެ ދިވެހި ފައިސާގެ ނިސާބަކީ 5777.45 ރުފިޔާއެވެ. އެހެންކަމުން މީހެއްގެ އަތުގައި ނަގުދު ފައިސާ ނުވަތަ ނަގުދު ފައިސާ އާއި ވިޔަފާރި މުދާގަތް އަގަށް އަގުކޮށް އެދެބައި އެއްކޮށްލުމުން ނިސާބާ އެއްވަރުވީ ދުވަހުން ފެށިގެން މުދަލުގެ ނިސާބު ހުންނާނީ ހަމަވެފައި ކަމަށާއި ހިޖުރީ ގޮތުން އެއް އަހަރު ފުރުނުއިރު ނިސާބަށްވުރެ މަދުނުވެ މުދާ ހުރެއްޖަނަމަ އެ މުދަލެއްގެ 40 ބައިކުޅަ އެއްބައި މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދެއްކުން ވާޖިބުވާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މުދަލު ޒަކާތަކީ އިސްލާމީ އިގްތިސާދު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އެޅިފައިވާ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއްކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ ދީނުގައި އެކަން ރުކުނެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ޒަކާތް ވާޖިބުވާވަރުގެ ތަނަވަސްކަން ހުރި މީހަކު ޒަކާތް އަދާނުކޮށްފިނަމަ އެ މީހެެއްގެ ދީން ފުރިހަމަ ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މުދަލުން ނެރެންޖެހޭ ޒަކާތް އަދާނުކޮށްފިނަމަ ގިޔާމަތް ދުވަހުން ގަދަފަދަވެގެންވާ އަޒާބު ލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް ޚުތުބާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މުދަލަކީ ﷲ އަހަރެމެންނާ ހަވާލުކުރައްވާފައިވާ އަމާނާތެއްކަން، އެއްވެސް މުސްލިމަކު އެންމެ ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް ހަނދާން ނައްތާލައިގެން ނުވާނެއެވެ. މުދަލުގެ ހަގީގީ ވެރިޔަކީ ﷲ އެވެ. އެހެންކަމުން. އެކަލާނގެ އަހަރުމެންނާ ހަވާލުކުރައްވާފައިވާ މި އަމާނާތުން، އެކަލާނގެ އަންގަވާފައިވާ ކަންކަމުގައި ހޭދަކުރަންޖެހެއެވެ.
ހުކުރު ޚުތުބާ

މާތްﷲ ތަނަވަސްކަމާއި ރޯދިބަރަކާތް އެކި މީހުންނަށް އެކި މިންވަރަށް ދެއްވާކަމުގެ ހިކުމަތެއްވާކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ރިޒުގު ބައްސަވާފައިވަނީ އެކަކުގެ އަތުގައިވާ އެއްޗަކަށް އަނެކަކު ބޭނުންވާނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އެހިތެރިވުމަށް މާތްﷲ އަމުރުކުރައްވާ، ގޮވާލައިވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ޚުތުބާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިސްލާމް ދީނުގެ ނަޒަރުގައި މުދަލަކީ އެ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ބައެއްގެ އަތްމަތީގައިވާ މުޅި އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ހިއްސާއެއް އޭގައިވާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި ކިތަންމެ ގިނަ މުދަލެއް ޖަމާކޮށްފައިވީނަމަވެސް ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެ މުދަލުން ފައިދާ ކުރާނީ އާޚިރަތުގެ ސަވާބާއި ދަރުމައަށް އެދިގެން ހޭދަކުޅަ އެއްޗަކުން ކަމަށް ވެސް ޚުތުބާގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

ތަނަވަސްކަމުގެ އަހުލުވެރިން، އެބައިމީހުންގެ މުދަލުން ޒަކާތް އަދާކުރަމުންދާނަމަ އިސްލާމީ މުޖުތަމައުގެ ވަރަށް ގިނަ އިިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް ހައްލުވާނެ ކަން ކަށަވަރެވެ. ހަސަދަވެރިކަމާއި، ރުޅިވެރިކަން އެބައިމީހުންގެ މެދުން ފިލައިދާނެއެވެ. އެބައިމީހުންގެ މެދުގައި ފަގީރުކަން ނެތި، މުޖުތަމައިގެ އެންމެހައި ޔަތީމުންނާއި، އަތްމަތި ދަތިމީހުންނާއި މި ހުރިހާ އެންމެ އެބައިމީހުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމުގައި މެދުވެރިވި މީހުންނަށްޓަކައި ދެއަތް އުފުލައި ހެޔޮ ދުއާކޮށް. އެބައި މީހުންގެ މުދަލުގައި ބަރަކާތް ލެއްވުން އެދި ﷲ ގެ ހަޒުރަތުން ދަންނަވައި އުޅޭނެއެވެ.
ހުކުރު ޚުތުބާ

މުދަލު ޒަކާތުގެ އިތުރުން ފިތުރު ޒަކާތުގެ މައްޗަށް ވެސް ޚުތުބާގައި ވަނީ އަލިއަޅުވާލައިފައެވެ. އެގޮތުން، ފިތުރު ޒަކާތަކީ ރޯދަވެރިޔާ ދެއްކުން ބޭކާރު ވާހަކަތަކުންނާއި ކުރެވުނު ބޭކާރު އަމަލުތަކުން އޭނާ ތާހިރުކޮށް ފަގީރުންނަށް އެހީވުމަށް ވާޖިބުކޮށްފައިވާ ޒަކާތެއްކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެެވެ.

ފިތުރު ޒަކާތް ވާޖިބުވާނީ ތިމާއާއި ތިމާ ޚަރަދު ދީގެން ބަލަހައްޓާން ވާޖިބުވެފައިވާ މީހުން، އީދު ވިލޭރެއާއި އީދު ދުވަހު ކައިބޮއެ އުޅޭނެ މިންވަރު ހުރެފައި އެއަށްވުރެ އިތުރަށް އެއްޗެއް ހުރިނަމައެވެ. ފިތުރު ޒަކާތް ވާޖިބުވަނީ ރަމަޟާން މަސް ނިމުމުން ކަމުގައި އެންމެހައި ފިގުހު އިލްމުވެރިން އިއްތިފާގުވި ނަމަވެސް ރަމަޟާން މަހަށް ހަނދުބެލުމުން ގޮތުރު ފިތުރު ޒަކާތް ދިނުން ހުއްދަކަމުގައި އިލްމުވެރިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އަރަފާތު ބިމުގައި ނެތް ނަމަވެސް އެދުވަހުގެ މާތްކަން ލިބިގަތުމަށް ރޯދަ ހިފުމާއި، ޒިކުރު ކުރުމާއި ދުއާ ކުރުމާއި ތަކުބީރު ކިޔުން ފަދަ ހެޔޮ އަމަލު ކުރެވިދާނެ - ހުތުބާ
ސިހުރު މުޅި މުޖުތަމައަށް ވަނީ އާއްމުވެފައި، ސިހުރުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެދި ދުއާ ކުރޭ: ޚުތުބާ
ދަރީންނަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި މަންފާކުރާނެ އިލްމު ހޯދައިދިނުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
ޒަކާތް ދިނުމަކީ މުދާ ތާހިރުވެ، ބަލިތަކަށް ޝިފާލިބޭ ކަމެއް - ޚުތުބާ
ފިކުރީ ހަނގުރާމާގައި ޒުވާނުންގެ ސިކުނޑިއަށް ކަލަކު ވޮޑިގެންނުވާކަން ވިސްނައިދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން: ޚުތުބާ
ފިރިހެނުންނަށް ވަރިކުރުމުގެ ބާރު ދީފައިވަނީ ކޮންމެ ވަގުތަކު އަނބިމީހާއަށް އެބަހުން އިންޒާރުދޭކަށް ނޫން: ޚުތުބާ
ޒަކާތުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރެވިއްޖެނަމަ، އާމްދަނީ ހޯދޭނެ މަގުތައް ތަނަވަސްވާނެ: ޚުތުބާ
ނަމާދަށް އިސްކަންދީ، ތިބާ ބުނެއުޅޭ ވާހަކަތަކަކީ ﷲ ރުއްސަވާ ވާހަކަތަކަކަށް ހެދުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި