ކ. މާލެ
|
26 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 13:33
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީސް
އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ
"ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގެ ނަމުގައި ރައީސްގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުލިބޭނެ"
 
މި ސަރުކާރުން ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ދޭނެ
 
ކެމްޕޭން ދަތުރުތަކުގައި ރައީސްގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކުރުމާގުޅިގެން ގިނަ ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވަމުންދޭ

ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގެ ނަމުގައި ރަށުތެރޭގެ ހަމަޖެހުން ނަގާލައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކަކުން ނުދޭނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ރައީސްގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ރަށްރަށުގައި ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަކުރުމާއި ގުޅިގެން އެކި ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަ ދެކެވެމުންދާކަމަށެވެ.

Advertisement

މިއުވާން ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް އެއްވެ އުޅުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ދޭނެ ކަމަށެވެ. ކެމްޕޭންގެ ތެރޭގައިވެސް ޝުއޫރުފާޅުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތުވެސް ދެމުންދާކަމަށާއި، ރައީސް ސާލިހަކީ މަލްޓި ޕާޓީ ޑިމޮކްރެސީއަށް ވަރަށް ފަރިތަ ބޭފުޅެއް ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގެ ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކަކުން ނުދޭނެ ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އިދިކޮޅެއް ނުވަތަ އިދިކޮޅުގެ އަޑެއް އޮވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކޮށް އެކަން އަމަލުން ދެއްކި 7 އަހަރަށްފަހު ރައީސް ސާލިހުގެ ވެރިކަން ފެށިގެން އައުމާއެކު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އަޑުއުފުލަން މިވަނީ ތަންމިނަށް ޖާގަަ ދީފައި. އެ މިނިވަންކަމުގެ ބޭނުން ހިފާނީ އަޚުލާގީ ގޮތުން ކޮން މިންގަނޑެއްގައިތޯ ނުވަތަ ސިޔާސީ ގޮތުން ކޮން މިންގަނޑެއްގައިތޯ ނިންމާނީ އިދިކޮޅުން.
މިއުވާން

މިއުވާން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ ސަރުކާރުގެ ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް ކުރެވޭ ކަމަކަށް ވެގެންނުވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް ޞޯލިޙް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް: ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުގައި ނުޖެހި، ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ވޯޓު ލެވޭނެ މަގެއް ފަހިކޮށްދެއްވާ
ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމާއެކީ ފެއްޓެވީ، ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލައި، ޚުދުމުހްތާރު ވެރިކަމެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް: ރައީސް ޞާލިޙް
ފައިސަލްއަކީ އިތުބާރުކުރެވޭ އަދި މި ސަރުކާރު ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މުހިންމު ބޭފުޅަކަށް ވެގެންދާނެ - ރައީސް ޞާލިޙު
ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓުން މަސްވެރިންނަށް ކަނޑައެޅި 100 މިލިއަން ރުފިޔާއިން މުއިއްޒު ކުރެއްވީ ހަނީމޫން ދަތުރުތަކެއް - ރައީސް ޞާލިޙު
މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދަނީ ގޮންޖައްސަވަމުން: ރައީސް ޞޯލިޙް
ތިނަދޫގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރުގެ މަޝްރޫއު، ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމާނަން: ރައީސް
އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އާންމުކޮށްފި
އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ: ގިނަ މެމްބަރުންތަކަކަށް ޓިކެޓް ކަށަވަރުވެއްޖެ