ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 07:10
އޮމަދޫ ސްކޫލްގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން
އޮމަދޫ ސްކޫލްގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
ސްކޫލްތައް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
5 ސްކޫލެއްގެ އަޕްގްރޭޑިން މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
 
3 ސްކޫލެއްގައި ސައިންސް ލެބް އިމާރާތްކުރުން ހިމެނޭ
 
އޮމަދޫ ސްކޫލުގައި 20 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށްގެންދޭ

އަތޮޅުތެރޭގެ 5 ސްކޫލެއްގެ އަޕްގްރޭޑިން މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އެއީ ތ. އޮމަދޫ ސްކޫލާއި، ތ. އަތޮޅު މަދަރުސާ، ފ. ބިލެއްދޫ ސްކޫލް، ފ. އަތޮޅު މަދަރުސާ އަދި ށ. މަރޮށި ސްކޫލެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު މި ސްކޫލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

މިގޮތުން ތ.އޮމަދޫ ސްކޫލްގެ 02 ބުރީގެ އިމާރާތާއި މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް އަދި ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަންޓޯލްޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. މިއީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ. މިއީ 20.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެކެވެ. މި މަސައްކަތް 400 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހެއެވެ.

މި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ ނައުޝާދު އިބްރާހީމްއެވެ. އަދި އަންޓޯލްޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ޝައްފާން ޝަމޫންއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ތ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ 6 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތާއި، ހެލްތް ރޫމް އަދި ކައުންސެލިންގ ރޫމް ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް މިމްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. މިއީ 9.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެކެވެ. މި މަސައްކަތް އެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހެއެވެ.

މި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ ނައުޝާދު އިބްރާހިމްއެވެ. މިމްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ޒުބައިރެވެ.

ފ. ބިލެއްދޫ ސްކޫލް އަދި ފ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސައިންސް ލެބް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް އިސްކޯ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، މި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ މޫސާ ނައީމްއެވެ. އަދި އިސްކޯ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ ސައީދެވެ.

ފ.ބިލެއްދޫ ސްކޫލް ސައިންސް ލެބް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތަކީ 2,385,299.93 ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެކެވެ. މި މަސައްކަތް 95 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހެއެވެ. ފ.އަތޮޅު މަދަރުސާ ސައިންސް ލެބް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތުގެ އަގު 2,320,227.59 ރުފިޔާއަށް އަރާއިރު މި މަސައްކަތް 95 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ށ. މަރޮށި، މުނައްވަރާ ސްކޫލްގެ ސައިންސް ލެބް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކޮންސްޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. މި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ މޫސާ ނައީމްއެވެ. ކޮންސްޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު އިބްރާހިމްއެވެ.

މިއީ 2.1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެކެވެ. މި މަސައްކަތް 145 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހެއެވެ.

މިއީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއުތަކެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފީއަލި އައިސްޕްލާންޓުވެސް ހުއްޓުމަކަށް - ބައެއްގެ އިހުމާލުން ފ.އަތޮޅު މަސްވެރިންނަށް ބޮޑު ތުރާލެއް!
އިމްތިހާނު ބާއްވާ ތާރީޚަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހުނީ އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާ ހެދިކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުން އެޕާޓީން ކުށްވެރިކޮށްފި
ދިރާސީ އައު އަހަރު ބަދަލުކުރީ ފިސްކަލް އައު އަހަރާއި އެލައިންކޮށް އެއްގޮތްކުރުމަށް - މިނިސްޓަރު
"ވ.ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ 4 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާތާ 400އެއްހާ ދުވަހުގެތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ"
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ދިމާވާތީ ސްކޫލްތަކުގެ ޓެސްޓް އަވަސްކޮށްފި
އެމްޑީޕީ އަށް ތާއިދު ކުރާތީ، ފީއަލީ ފެނަކަ ބްރާންޗުގެ ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރު ވަޒީފާ އިން ވަކި ކޮށްފި
ރޯދަމަހު ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގަޑިތައް ކަނޑައަޅައިފި
ހުއްޓުވާފައި އޮތް ފީއަލީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މައްސަލަ: އިތުރަށް ނުހިއްކައި، ހިއްކާފައި އޮތް ބައި ދޫކޮށް ރިވެޓްމެންޓް ޖަހަނީ އެއްގަމުން އެތެރޭގައި!