ކ. މާލެ
|
23 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 22:44
އިންޑިޔާ ދިދައާއި ޗައިނާ ދިދަ
އިންޑިޔާ ދިދައާއި ޗައިނާ ދިދަ
ވަޔަން
އިންޑިޔާ-ޗައިނާގެ ގުޅުން
އަގުހެޔޮ ލޯނުގެ ދަޅަ ދައްކައިގެން، އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި އިންޑިޔާގެ ނުފޫޒު ކުޑަކުރުމަށް ޗައިނާއިން މަސައްކަތްކުރޭ – ރިސަރޗް
 
އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި "ރީޖަނަލް ޕަވަރ ސްޓޭޓަސް" ހޯދުމަށް ޗައިނާއިން ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރަމުން ދާކަމަށް ބުނެފައިވޭ

ގައުމުތަކަށް އަގުހެޔޮ ލޯނުގެ ދަޅަ ދައްކައިގެން، އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި އިންޑިޔާގެ ނުފޫޒު ކުޑަކުރުމަށް ޗައިނާއިން މަސައްކަތްކުރަމުން ދާކަމަށް ރިސަރޗް ކަރުދާހެއްގައި ބުނެފިއެވެ. އިންޑިޔާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގައި ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ޚާއްސަ ސެކިއުރިޓީ ބައްދަލުވުމެއްގައި އިއްވުނު ދިރާސާ ކަރުދާހުގައި ބުނެފައިވާގޮތުން، ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑް އިނީޝިއޭޓިވް ބޭނުންކޮށްގެން، އިންޑިޔާގެ އަވައްޓެރި ގައުމުތަކަށް ޗައިނާއިން އެހީވަނީ އިންޑިޔާގެ ނުފޫޒު ކުޑަކުރުމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް، ޗައިނާ-ޕާކިސްތާން އިކޮނޮމިކް ކޮރިޑޯގެ ތެރެއިންވެސް، ޕާކިސްތާނަށާއި ދެކުނު އިރުމަތީ އަދި ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ބައެއް ގައުމުތަކަށް ޗައިނާއިން ފަސޭހަ ލޯނުތައް (ތަރައްގީއަށް ވެދޭއެހީގެ ނަމުގައި) ދެމުން ދާއިރު، ބޯޑަރު ހޫނުކޮށްލުންފަދަ ކަންތައް ކޮށްގެން އިންޑިޔާ ހާސްކޮށްލާފައި ބާއްވާކަމަށް، އިންޑިޔާ ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރުންތަކެއް ހުށަހެޅި ސެކިއުރިޓީ ކަރުދާހުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

"ޗައިނީސް އިންފްލުއެންސް އިން ދަ ނެއިބަރހުޑް އެންޑް އިމްޕްލިކޭޝަންސް ފޯރ އިންޑިޔާ"ގެ ނަމުގައި ނެރެފައިވާ ރިސަރޗް ޕޭޕަރު އިއްވުނީ، ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި، ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއާބެހޭ 3 ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ޔޫނިއަން ހޯމް މިނިސްޓަރު އަމިތު ޝާހް، ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރ އަޖީތު ދޯވާލް އަދި 350 ،އެންމެ މަތީ ޕޮލިސް އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

އިންޑިޔާ ފުލުހުން ހުށައެޅި އެއް ކަރުދާހުގައި ބުނެފައިވާގޮތުން; ޗައިނާއިން ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ކަންކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝައުގުވެރިކަން ދަނީ ދައްކަމުންނެވެ. މިގޮތުން ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ވިޔަފާރިއާއި ތަރައްގީގެ ކަންކަމުގެ އިތުރުން، ސިޔާސީ އަދި ސެކިއުރިޓީ ކަންކަމަށްވެސް ޗައިނާއިން ދަނީ ބެހެމުންނެވެ. މިކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން، ބައެއް ގައުމުތަކުން ޗައިނާއަކީ ތަރައްގީގެ މުހިންމު ޕާޓްނަރެއް ކަމަށް ބުނަމުން ދާކަމަށާއި، އޭގެ ބަދަލުގައި ޗައިނާއިން ފަންޑިންގ ފޯރުކޮށްދީ، ޓެކްނޮލޮޖިކަލް އަދި ލޮޖިސްޓިކަލް ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ޗައިނާއަކީ ބަންގްލާދޭޝްއާއި ސްރީލަންކާގެ އެންމެ ބޮޑު ޓްރޭޑިންގ ޕާޓްނަރ ކަމަށާއި، ނޭޕާލާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ޓްރޭޑިންގ ޕާޓްނަރކަމަށް ޕޭޕަރުގައި ބުނެފައިވާކަމަށް ވިއޯން ވެބްސައިޓްގައި ވާ ޚަބަރު ބުނެއެވެ. އަދި މިކަންކަމުގައި ވިޔަފާރީގެ ބައި، ސިޔާސީ، ސަރުކާރުގެ ކަންކަން އަދި ޕީޕަލް ޓު ޕީޕަލް މިބައިތަކާ ގުޅި ލާމެހިގެން ދާމިންވަރު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުން ދާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ކޮވިޑް 19 ޕެންޑަމިކް ފެށިގެން އައުމުން މިގައުމުތަކަށް އިތުރު ރޮނގުތަކުން އެހީވުމުގެ މަގު ޗައިނާއަށް ހުޅުވިގެން ދިޔަކަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓް، ބަޔޯ މެޑިކަލް އެކްސްޕަޓީޒް، އަދި ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅުނ ހުރި އެހެނިހެން އެހީތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިވިއެވެ.   

މިކަންކަމަށް ބަލާއިރު، ޗައިނާއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކާއެކު އޮންނަ ގުޅުމަކީ ހަމައެކަނި އިކޮނޮމިކް ގުޅުމެއް ނޫންކަމަށާއި، ސަރަހައްދުގައި އަތްގަދަ ކުރުމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ދުރު މުސްތަގުބަލުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް މަގުސަދެއް ހާސިލްކުރުމަށް "މަލްޓިޑައިމެންޝަނަލް" ގޮތްތަކެއް ގެންގުޅޭކަމަށްވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

އަދި އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި "ރީޖަނަލް ޕަވަރ ސްޓޭޓަސް" ހޯދުމަށް ޗައިނާއިން ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރަމުން ދާކަމަށާއި މިކަން ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ އިންޑިޔާ މަތަކޮށްފައި ބޭއްވުންކަމަށް ޕޭޕަރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް