ކ. މާލެ
|
23 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 11:07
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އިޤްތިޞާދުތަކުން، އެ ދާއިރާއިން މުހިންމު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ، ވޯލްޑް އިކޮނޮމިކް ފޯރަމްގެ ބައްދަލުވުންތައް ނިންމާލީ ޖެނުއަރީ 20 ވަނަ ދުވަހު
ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދު
ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމުގެ ދުވެލި ބާރުވުމުގެ ކުރިން މި އަހަރު އިންތިހާއަށް މަޑުޖެހޭނެ!
 
ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމުގެ ދުވެލި، 2022 ވަނަ އަހަރު ހުރީ 3.2 ޕަސެންޓްގައި، އައިއެމްއެފްގެ އަންދާޒާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި، މި އަހަރު، 2.7 ޕަސެންޓަށް މަޑުޖެހިގެންދާނެ
 
ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދު ހެޔޮ ފާލަކަށް އެޅުމުގެ ކުރިން، މި ހިނގާ 2023 ވަނަ އަހަރަކީ ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުން އޭގެ އެންމެ އިންތިހާއަށް ދަށްވެގެންދާނެ އަހަރު

ޔޫކްރައިންގައި ކުރަމުންދާ ވަރުގަދަ ހަނގުރާމަ އެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގޮސް، އިންޓްރަސްޓް ރޭޓްތައް އުފުލެމުން ދިޔަ ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދު، ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހެޔޮ ފާލަކަށް އެޅިދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ އިދާރާ (އައިއެމްއެފް) އިން ކުރީ ޖެނުއަރީ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement

ޑާވޯސްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ވޯލްޑް އިކޮނޮމިކް ފޯރަމްގައި ތަޤުރީރު ކުރައްވަމުން، އައިއެމްއެފްގެ މެނޭޖިންގް ޑައިރެކްޓަރ ކްރިސްޓަލީނާ ޖޯޖީވާ ވިދާޅުވީ، ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދު ހެޔޮ ފާލަކަށް އެޅުމުގެ ކުރިން، މި ހިނގާ 2023 ވަނަ އަހަރަކީ ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުން އޭގެ އެންމެ އިންތިހާއަށް ދަށްވެގެންދާނެ އަހަރެއް ކަމަށެވެ.

އަހަރަމެންގެ އަންދާޒާތަކަށް ބަލާއިރު، ތެދެއް... އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމުގެ ދުވެލި، މި އަހަރު އިތުރަށް މަޑުޖެހޭނެ. އެކަމަކު، މި އަހަރަށް ފެށުނު ފަހުން، އެދެވޭ ޚަބަރުތަކެއްވެސް ލިބެމުން ދަނީ. މި ހިނގާ 2023 ވަނަ އަހަރަކީ ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުން، ހެޔޮ ފާލަކަށް އެޅުމުގެ ކުރިން، އޭގެ އެންމެ އިންތިހާއަށް ދަށްވެގެންދާނެ އަހަރު. އެހެން ގޮތަށް ބުނަންޏާ، މައްޗަށް ދާން ހިފާ އަހަރު މީ.
ކްރިސްޓަލީނާ ޖޯޖީވާ؛ އައިއެމްއެފްގެ އެމްޑީ

ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމުގެ ދުވެލި، 2022 ވަނަ އަހަރު ހުރީ 3.2 ޕަސެންޓްގައި ކަމަށް ވީ ނަމަވެސް، އައިއެމްއެފްގެ އަންދާޒާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި، މި އަހަރު، ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމުގެ ދުވެލި، 2.7 ޕަސެންޓަށް މަޑުޖެހިގެންދާނެއެވެ.

މައިގަނޑު 3 ގޮންޖެހުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި ވާ ކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން ޖޯޖީވާ ވިދާޅުވީ އެއީ ރަޝިއާއިން ޔޫކްރައިންގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް ބޮޑުވެގެން ދިއުމާއި، އިންޓްރަސްޓް ރޭޓްގެ އަގުތައް އުފުލުން ކަމަށެވެ. މި ޢަދަދުތައް އުފުލިފައި ވަނީ ކައިރި މާޒީގައި ފާއިތުވެ މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އުފުލިފައި ނުވާހާ މަތީ މިންވަރަކަށް ކަމަށްވެސް ޖޯޖީވާ ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

ޑާވޯސް ފޯރަމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސައުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު، ޕްރިންސް ފައިސަލް ބިން ފަރްހާން އަލް ސަޢުދު ވިދާޅުވީ، ތެލުގެ އަގުތައް އެއް ހަމައެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި އޮތް އޮތުމަކީ، ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރުގެ އަމާޒުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އޯޕެކް ޕްލަސްގެ ޤައުމުތަކާއި އެމެރިކާއާ ދެމެދު މިދިޔަ އަހަރު އުފެދުނު ދެބަސްވުންތަކުގައި، ސައުދީއިން ޚިޔާރު ކުރީ ރަނގަޅު ރާސްތާއެއްކަން އަންގައިދޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ހަކަތައިގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، ހަކަތައިގެ ކަށަވަރު ކަމަކީ އެންމެ މުހިންމު އަސާށް. ހަކަތައިގެ އެންމެ މުހިންމު އަސާސްގެ ތަޅުދަނޑިއަކީ ހަމަޖެހުން. އަހަރަމެން ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި އޯޕެކް އަދި އޯޕެކް ޕްލަސްއިންވެސް ވަނީ އެއް ހަމައެއްގައި ތެލުގެ އަގުތައް ހިފަހައްޓާލާފަ. އުފައްދާ ފަރާތްތަކާއި ގަންނަ ފަރާތްތަކުންވެސް އަންދާޒާ ކުރީ ގޮތަށް. ހަކަތައިގެ އެހެން މަސްދަރުތަކަށް، މިކަމުގެ ސަބަބުން ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވި. ފާހަގަ ކުރެވޭ ވަރަށް އަގުތައް އުފުލިގެން ދިޔަ. އަހަރަމެން މި ގޮތުގަ ދެމި ތިބޭނަން.
ޕްރިންސް ފައިސަލް ބިން ފަރްހާން އަލް ސަޢުދު؛ ސައުދީ ފޮރިން މިނިސްޓަރ

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ތެޔޮ ސަޕްލައި ކުރަމުންދާ ސައުދީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ތެލުގެ ބާޒާރާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިޤްތިޞާދީ މައިދާނުގައި ހަމަޖެހުން ޤާއިމު ކުރުމުގެ ޒިންމާ، އެ ޤައުމުގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައި ވާ ކަމަށާ، ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި އެމެރިކާގެ ސަރުކާރާއެކު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ސާފު ހަކަތައިގެ މުސްތަޤުބަލަށް ސައުދީއިންވެސް އެއްބާރުލުން ދޭ ކަމަށާ، ނަމަވެސް ޒަމާނުއްސުރެ ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ހަކަތައިގެ މަސްދަރުތައް ކަށަވަރު ކުރުމަކީވެސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ޕްރިންސް ފައިސަލް ބިން ފަރްހާން އަލް ސަޢުދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އިޤްތިޞާދުތަކުން، އެ ދާއިރާއިން މުހިންމު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ، ވޯލްޑް އިކޮނޮމިކް ފޯރަމްގެ ބައްދަލުވުންތައް ނިންމާލީ ޖެނުއަރީ 20 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
"ޤަތުލުޢާންމު ހިންގަން ނިންމީ މުޅި ދުނިޔެއިން، މަޑު އެ ކުރަނީ ކޮން ކަމަކަށްތަ؟": ޖަވާބަކީ ކޮބާ؟
"ޢުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުގެ ކުއްޖާވެސް އިޚްތިޔާރު ކުރަނީ މަރު": އެމެރިކާގެ ޟަމީރަށް އަސަރު ކުރާނީ ކިހާ ވަރަކުންބާ؟
"ދިރިއުޅުން 180 ޑިގްރީއަށް އެނބުރިއްޖެ...އެކަމަކު ބުނަން، އަހަރެމެންނަކީ ފަލަސްޠީނުގެ އަންހެނުން"
ކާބޯތަކެއްޗާއި ފެން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މިދުނިޔެ ދޫކުރި ދެ މަހުގެ ފައްތޫހުގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ ކާކު؟
ޔަހޫދީ ޤަތުލުޢާންމުގައި ޣައްޒާގެ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް ހަފުސްކޮށް، އެތައް ޢާއިލާއެއް ބަނޑަށްޖައްސައިފި!
ޣައްޒާ ހަނގުރާމައިގައި މަރުވި ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންގެ އަދަދު، ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައަށްވުރެ ހަގުނަ އިތުރު
ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން ވަގަށް ނަގާ، މަޖުބޫރުން ކައިވެނި ކުރުވުމުގެ ފަހަތުގައި ހަނގުރާމަވެރިންނާއި ސިފައިން!
ބައިގަރުނަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން އެމެރިކާގެ އުޅަނދެއް އަނެއްކާވެސް ހަނދަށް ޖައްސައިފި